Su Kasidesi

Image Hosted by ImageShack.us


Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan
su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda
vermez.)

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

(Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa
gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök
kubbeyi kaplamıştır, bilemem..)

Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

(Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden
benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim
akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana
getirir.)

Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

(Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim
yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen
kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.)

Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

(Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile
mahvetsin), boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine
su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.)

Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

(Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi,
gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar
uğraşsa yine de) gubârî (yazı)sını, senin yüzündeki
tüylere benzetemez. )

Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

(Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim
ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek
dileği ile dikene verilen su boşa gitmez.)

Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

(Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan
bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su
vermek hayırlı bir iştir.)

İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

(Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste
ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır,
söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.)

Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

(Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su
içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum,
sofular da kevser istiyorlar.)

Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

(Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin
bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş
salınışlı; serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.)

Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

(Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden
kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere
bırakamam.)

Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

(Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem,
öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla
sevgiliye su sunun.)

Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

(Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık
ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi
(yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından)
kurtarabilir.)

İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

(Gül fidanı bir hile ile (meşhur gül ve bülbül
efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanını içmek
istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül
dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını
değiştirmesi gerekir.)

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

(Su Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli
ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça
göstermiştir.)

Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

(İnsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz.
Muhammed’in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su
serpmiştir.)

Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

(Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını
tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su
meydana çıkarmıştır.)

Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

(Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz
bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o
mucizelerden), ateşe tapan kâfirlerin binlerce
mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.)

Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

(Mihnet günü Ensâr’a parmağından su verdiğini (bir
mucize olarak parmağından su akıttığını) kim işitse
hayret ile (şaşa kalarak) parmağını ısırır.)

Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

(Dostu yılan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-
ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse (o su,
düşmanına) elbette yılan zehrine döner.)

Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

(Abdest (almak) için el uzatıp gül (gibi olan)
yanaklarına su vurunca (sıçrayan) her bir su
damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.)

Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

(Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan
taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.)

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

(Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık
salmak (orayı aydınlatmak) ister. Eğer parça parça da
olsa o eşikten dönmez.)

Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

(Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek
için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na’tının
zikrini dillerinde tekrarlamayı (dertlerine)
derman bilirler.)

Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

(Ey Allah’ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı!
Susamışların (susuzluktan dudağı kurumuşların) yanıp
dâimâ su diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)

Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da
Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

(Sen o kerâmet denizisin ki mi’râc gecesinde feyzinin
çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.)

Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

(Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazım olsa,
güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel
su iner.)

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

(Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış,
(ama) o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden
ümitliyim.)

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su

(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin (alelâde)
sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su
(damlası) gibi birer inci olmuştur.)

Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

(Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan
düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su
(gözyaşı) döktüğü zaman,)

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

(O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat
çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını
ummaktayım.)
.

Fuzuli

.

alıntıdır

Reklamlar

53 responses to “Su Kasidesi

 1. arkadaslar bnm de ilk 10 beyitinin resmlendirilmesi nasıl yapabilirim bildiqiniz bir sitede bu içerikler varsa söylermsnz??

 2. arkadaşlar yaa bunun daha kapsamlı bi açıklaması lazım elinde olan yok mu varsa paylaşırsanız sevinirim

 3. ya arkadaşlar su kasidesindeki söz sanatlarını bulmaktan kolay ne var google gir ordan su kasidesindeki söz sanatları yaz sana ayrıntısı ayrıntısına veriri

 4. tşkr ederim yardımlarınız için

 5. bana su kasidesindeki söz sanatları lazım acillllllllllllllll 19 mayıs’lı özgür

 6. keske bende NUN olma makamina erebilsem….

 7. bence kasidenin herbeyti çok güzel herkesin okuması lazım hemde her satırını.Peygamberimizi tanımak adına güzel beyitler

 8. edebiyatçı

  sizde hiçmi bişe bilmiyonuz edebiyat hahkkındaa

 9. meraba arkadaşlar bunlar çok güzel ama bana açıklama lazım yani teşbih açık istiare v.b

 10. serhaterhat

  arkadaş lar bana açıklama lazım ama bu güzel

 11. acıklama yapın ne olur yaw bıcım bakımından redıfler soz sanatları fılan yanı

 12. rümeysa

  çok güzel olmuş bunları buraya yazandan Allah razı olsun

 13. arkadaslar güzel de bana su kasidesinin edebi sanatları lazım sizde varmı varsa adresim yollarsanız çok sevinirim

 14. Ödevler Ödevler…
  Severek ezberlemeyi deneyeceğim…
  Başarablirsem bir ömür dilimden düşmez.. Gölümde de açılır inşallah.

 15. GÜLİzZ

  http://www.edebiyatdersi.net/kultur/SuKasidesi.ppt

  burda hepsi wr arkadaşlar.Umarım yardımcı olmuşumdur.yalnız yazılar çok büyük o yüzden bu ne böyle diip kapamayın:))

 16. bende butun beyitlerdeki söz sanatları var ama sımdı onlara buraya yazmak cok ugrastırır.

 17. özlem (ANKARA)

  SU KASİDESİNİN SÖZ SANATLARI BANA DA EN ACİLİNDEN LAZIM ilgililere duyrulurr

  yardımcı olun türkiye nin 4 1 yerinden gelen seslere:):)

  mevcut bilgiler için hepiniz saolun..DEWAMINI BEKLİYORUZ

  HADİ BY KİB.in A.E.O.un

 18. bana da su kasidesinin söz sanat ları gerekli a.q

 19. 13. beyit daha kapsamlı olarak acilen lazım

 20. arkadaşlar su kasidesinin 10 11 12 13 14 15 16 17 18. beyitlarinin açıklamasını ve söz sanatlarını yapabilirseniz ii olur lütfen

 21. bana su kasidesinin söz sanatları lazım yardımcı olurmusunuz lutfen

 22. bu kadar açıklama benım kıtaptada var bana acıl olarak 8 beyıt gerek

 23. arkadaşlar 22.ve 24. beyit çok acil

 24. arkadaşlar eğer 10-11-12-13. beyitlerin geniş bir açıklasını yazabilirseniz çok sevinirim (söz sanatları da olursa sevinirim)

 25. bana altıncı beyitin daha kapsamlı açıklaması gerekli

 26. ya bana da bu su kasidesinin söz sanatları lazım

 27. nesrin_17

  su kasidesi hakkında yaklaşık olarak 10 satırlık bilgim var arkadaslar..ogrenci merkezli egitim oldugundan beri geceli gunduzlu ders calışıyorum beynim sulandı diyebilirim…kasideler hakkında genel bilgim soz konusu..okulda anlatıcaklar benim gibi yapıp ilk once kasideler hakkında kısa bi bilgi verip başlayabilirler.. ‘azrail’in yazdıgı adreste genel bilgi var…yine de yardımcı olabilecegim başka bişey warsa yorum yapmanız yeterli…herkese kolay gelsin.. kçib byebye =) =) =) =) =)

 28. hasan yiğitgülsün

  siz nasılöğrencilersiniz dahasu kasidesinin ne olduğunu bilmiyorsunuz öğretmenlerinizdemi cahilçok tarih okuyun ne büyük insanlar yaşamış ne yapmış öğrenin

 29. Arkadaşlar tüm beyitlerde geçen söz sanatlarını bulmak mümkünmüdür acaba yardımcı olurmusunuz ?

 30. bana 29. beyitin sanatları ve açıklaması lazım 26 marata kadar yardımcı olursanız çok sevirim şimdiden çok teşekkürler 🙂

 31. valla biz okulda işledik bu konuyu ama ben hiç bi anlamadım anlamakta istemiyorum üüüfff ama yine de saolun öptüm herkesi bay bay!!!!!!!!!!

 32. alex.m_55

  gizem cok saol yaaa…

 33. 23. beyiti arayanlara inş yardımcı olur söz santları = suyun başını taştan vurark gezmesi teşhistir ve ”başını taştan taşa vurup” derken derken kinaye vardır (hem mecaz hemde gerçek anlam) , adam kendini suya benzitiyo sevgilisinide toprağa burda açık istiare vardır benzetilen yok kendine benzetilen var ve mübağala sanatı vardır … vee ”su ayağının toprağına ulaşyım ”DErken suyun toprağa ulaşmak için akmasında hüsni tailil vardır bu kdr arkadaşlar ve bu beyitin anlamı sevgiliye ulaşma isteğidir inş yardımcı olur

 34. bana kasidenin nesip’i gerekli çok acil

 35. benim yarın anlatmam gerekiyor oysa dogru düzgün bişey bulamadım yardım edin ya

 36. ya arkadaslar bana da acıl bu su kasıdesı nın bolumlerı acıklamaları fılan lazım.ıste surası tac beyıtdır,burası methıyedır dıye:)
  eger bu gece halledebılrısem sabaha teslım etmem gerekıyomus.
  sımdıden tesekkurler

 37. divan şiiri antolojisinde hersey cok acık anlatılıyor bence :))

 38. ben yaptım ödevi tum adanaya slm lar :F

 39. bende var inşallah işine yarar.su ayağınıntoparağına ulasayım diye basını tastan tasa vurarak ömürler boyu durmaksızın bası boş gezer 23. beyit

 40. süper ama söz sanatları da olsa tam süper olurdu….

 41. hale ben sana gondedırım

 42. bana cok acil Su Kasidesi hakkında bilgi ve neyi anlattığı lasım…lutfen yardım!!!!!!!SOS!!!!=)

 43. güzel bence tebrik ederim

 44. banada 24. beyit lazım

 45. ya bana 29 beyitin daha kapsamlı bilgi gerekiyo

 46. kubiLAYYYY

  ya bunlar bızım kıtaptata yazıyorrrrrrrrrrrr bence anlamlarıda olsa daha iii olurrrrrrrrduuuuu

 47. http://tr.wikipedia.org/wiki/Su_kasidesi

  bu linke tiklayin yardimci olacaktir

 48. mehmet_kahraman

  arkadaşlar olsa dükkan sizin…okadar yalvarmanıza hiç gerek yokki istediniz olsa beşım gözüm üstüne … değilmi?

 49. WiLwArİn AeAr

  kımde varsa bana da yollayın ya lutfen 😦

 50. WiLwArİn AeAr

  banada bütün beyitlerin açıklaması lazım noolcak şimdi :((( aramadığım yer kalmadı yok yok yok!!!! yarın kocaman bi sıfır :((( offf

 51. ya bana çok acil 3. beyitin imgeleri, mecazları ve edebi sanatları lazım yardım edermisinniz

 52. ya bana 23 . beyitin daha geniş açıklaması lazım bulan varsa haberim olsun ok

 53. çok güzel

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s