Efendimizin (a.s.m.) Hayatıyla İlgili Sorular

Image Hosted by ImageShack.us

Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
ve mağaranın ismi nedir?
Cevap : Nur dağı, Hira mağarası.

Soru 2 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
nasıldır?
Cevap : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)

Soru 3 : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden
habersiz Allah Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi.
Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya
başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde
birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi.
Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri
unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene
gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim
olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu
insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?
Cevap : İnadı Küfür.

Soru 4 : İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir
hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek,
Ruhun Allah (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını
Allah (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
Cevap : Hicret.

Soru 5 : Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)’ın
istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk
etmeleri hareketine ne ad verilir?
Cevap : Hicret.

Soru 6 : Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek
olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde
müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka
duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde
verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz.
Cevap : Haber-üs Sahife, Ambargo.

Soru 7 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz
savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden
sonra Allah Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve
aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap : Hz. Hamza (r.a.) dır.

Soru 8 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı
ilk üç iş nedir?
Cevap : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,
b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,
c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.

Soru 9 : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı
kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle
Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği
yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı
Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla
beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden
bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.
Cevap : Hammaletel Hatap.

Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da
Allah (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?
Cevap : İsra ve Miraç.

Soru 11: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
Cevap : Miraçta

Soru 12: Mekke’de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (s.a.v.) tebliği Mekke dışına
taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada
akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama
orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu.
Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?
Cevap : “Küfrün hepsi tek millettir.”

Soru 13: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil
Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir
mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
kaldıkları bu mağaranın ismi nedir?
Cevap : Sevr Mağarası.

Soru 14: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
Cevap : Seriyye.

Soru 15: Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek
silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün
Rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu: “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup
silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?” Bu soruya Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak
şekilde verdiği cevap nedir?
Cevap : “Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır”
şeklinde oldu

Soru 16: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa savaşa katılmıştır?
Cevap : 27 defa

Soru 17: Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)’in hayat programının özeti nedir?
Cevap : İman, Hicret, Cihat.

Soru 18: Allah (c.c.)’ın istediği gibi İslam’ı top yekün yaşanması , İslam’ı tebliğ uğruna
verilen mücadeleye, Allah (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin
için mü’minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan
harekete ne denir?
Cevap : Cihat.

Soru 19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
Cevap : El-Ebva (Veddan) Gazvesi.

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin
bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı,
ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir
yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Cahş.

Soru 21: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun
üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü,
Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü
Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
Cevap : Ubey Bin Halef.

Soru 22: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir.
Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia,
Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmiälerdxr.
Cevap : Bedir Savaşı.

Soru 23: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam
dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı
öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti
köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak
devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile
yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir?
Cevap : Ebu İzzet.

Soru 24: İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan
namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam
düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin
ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp
sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında
Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği
isim nedir?
Cevap : Münafık.

Soru 25: İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona
ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak
bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)

Soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır.
Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir
Cevap : Emre itaat etmek.

Soru 27: Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i
öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den
bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an
okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı
kabul eden bu yeni insanlara Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek
için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı.
Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler.
Bu olayın haberi Allah Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı
hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde
70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir?
Cevap : Bir-i Mauna hadisesi.

Soru 28: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu
savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır.
Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur.
Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir
Cevap : Selman-ı Farisi.

Soru 29: Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere
sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi
olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü
haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle
savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için
biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına
dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir?
Cevap : Rıdvan Biatı.

Soru 30: Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından
Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit
olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler
o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması
yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi.
Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü
ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir?
Cevap : Hudeybiye Anlaşması.

Soru 31: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine
sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek
Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise
işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama
Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip
Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı
işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları
yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye
anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda
kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe
çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir
Cevap : Ebu Basir – Vur kac taktigi

Soru 32: Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını
müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı
davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah
Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir
müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı
Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (s.a.v.)
Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini
duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek
onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği
siyasetin bize verdiği anlam nedir?
Cevap : Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti.

Soru 33: Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü (s.a.v.) Mekke
fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken
bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet
meali nedir?
Cevap : Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. (İsra 81)

Soru 34: Huneyn savaşında Allah Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin
ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan
Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman
olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri
verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle Allah Resulü
(s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir?
Cevap : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu.

Soru 35: Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz
kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin
Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet
inen mescidin adı nedir?
Cevap : Mescidi Dırar.

Soru 36: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz.
Cevap : a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep
e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye
j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).

Soru 37: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
Cevap : İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.

Soru 38: Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa
ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını
yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah (c.c.)’ın izni ile çıkan
ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı,
bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir?
Cevap : Zemzem.

Soru 39: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır?
Cevap : Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12.ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.

Soru 40: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?
Cevap : Vehb’in kızı Amine.

Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı nedir?
Cevap : Hz. Halime.

Soru 42: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir?
Cevap : Hz. Şeyma.

Soru 43: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir?
Cevap : Abdulmuttalip.

Soru 44: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir?
Cevap : Abdullah.

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası kimdir?
Cevap : Ebu Talip.

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?
Cevap : 622 yılında.

Soru 47: Ganimet ne demektir?
Cevap : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.

Soru 48: İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
Cevap : Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.

Soru 49: İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
Cevap : Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti.
Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler,
fakirler ve aciz yolculara verilirdi.

Soru 50: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha
geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek
orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
Cevap : Mute savaşı.

Soru 51: Ehli Beyt kimdir?
Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.

Soru 52: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz.
Cevap : Dört adı vardır: a-Ahmet b-Muhammed c-Mustafa d-Mahmut.

Soru 53: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu,
Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika
evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.) (“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)

Soru 54: İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında
İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
Cevap : Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.

Soru 55: Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı Allah’a) kavuşma
olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur.
Cevap : 63 yıl olmuştur.

Soru 56: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının
kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı
sahabe kimdir?
Cevap : Kab Bin Malik.

Soru 57: Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir?
Cevap : Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.

Soru 58: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan
eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
Cevap : Müseylemetül Kezzap

Soru 59: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik yaptı?
Cevap : 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.

Soru 60: Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz?
Cevap : İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de
bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir.
İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip
başkanlığında yapılmıştır.

Soru 61: İslam’ın ilk düşmanlarından bir kafir vardı ki bu her zaman işkence eder,
alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere
ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti.
Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir emri ile
savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört
kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebliğine
şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek sonra onun kulaklarını delip ip
takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği Allah düşmanı kafir kimdir?
Cevap : Ebu Cehil (Cehaletin babası)

Soru 62: Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir
müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de
etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden
Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir?
Cevap : Ashabı Suffa

Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz.
Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim
eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık
hizmetçi kimdir?
Cevap : Ümmü Eymen

Soru 64: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap : Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye,
Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.

Soru 65: Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman
olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken
eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur.
Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu
surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz?
Cevap : Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said

Soru 66: Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü?
Cevap : 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.

Soru 67: Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?
Cevap : 72 müslüman şehit olmuştur.

Soru 68: Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
Cevap : Süreka

Soru 69: Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Zeyd

Soru 70: Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
Cevap : Hz. Halit Bin Velid

Soru 71: Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
Cevap : Hassan Bin Sabit.

Soru 72: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
Cevap : Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.

Soru 73: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
Cevap : Tebuk savaşı.

Soru 74: Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Cevap : Ebu Dücane

Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı
düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına
varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde Ebu Leheb’in
emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta
Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs
germişti. Bu yiğit insan kimdir?
Cevap : Zeyd Bin Harise.

Soru 76: Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?
Cevap : Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.

Soru 77: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua
edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı.
Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda
gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı.
Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?
Cevap : Gamame mescidi (Bulut mescidi)

Soru 78: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana
geldi?
Cevap : a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı b-Mecusilerin ateşleri söndü c-Sava gölü
kurudu.

Soru 79: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği
mescit olarak bilinen mescit hangisidir?
Cevap : Kuba mescidi.

Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl
amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri
Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo
uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı
olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?
Cevap : Hüzün yılı.

Soru 81: Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir?
Cevap : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.

Soru 82: Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura
kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine
dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için
dağıldılar, hatta Allah Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik
yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine
tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders
olan bu savaş hangisidir?
Cevap : Huneyn savaşı.

Soru 83: İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
Cevap : Ranuna vadisinde.

Soru 84: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı?
Cevap : Hanımı Hz. Hatice’ye.

Soru 85: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı?
Cevap : 3 sene.

Soru 86: Hicret gecesi kafirler nereye toplandı?
Cevap : Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

Soru 87: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir?
Cevap : Sevr Mağarası.

Soru 88: Mekke ne zaman fethedildi?
Cevap : Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde.

Soru 89: Hudeybiye savaşı ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 6. Yılında.

Soru 90: Hayber savaşı ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 7. Yılında.

Soru 91: Hendek savaşı ne zaman oldu?
Cevap : Hicretin 5. Yılında.

Soru 92: Peygamberimizin son savaşı hangisidir?
Cevap : Tebuk savaşıdır.

Soru 93: Akabe biati nedir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

Soru 94 : Ravza-i Mudahhara neresidir?
Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.

Soru 95 : Asr-ı Saadet ne demektir?
Cevap : Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.

Soru 96 : Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?
Cevap : Sad Bin Ebi Vakkas.

Soru 97 : İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır.
Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir?
Cevap : a- Son peygamber olması
b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması
c- Şefaat etme yetkisinin olması

Soru 98 : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri
koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?
Cevap : Hif-ul Fudul

Soru 99: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?
Cevap : Hz. Ali yıkadı.

Soru 100: Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır?
Cevap : Yedi aya yakın kalmıştır.

Soru 101: Haram aylar adı verilen aylar hangileridir?
Cevap : Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.

Soru 102: Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci
gelen yedi meşhur şiir Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiire ne denirdi?
Cevap : Muallakat-ı Seba denir.

Soru 103: Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu evin adı nedir?
Cevap : Darud-Tebabia

Soru 104: Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz
(s.a.v.)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve
merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur.
Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi
Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyametekadar hayatlarında
bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir?
Cevap : Beytül Mamur.

Soru 105: Uhut savaşında Peygamberimiz (s.a.v.) bir kaç kafire beddua etmişti.
Ancak birisine suçu ağır olmasına rağmen beddua etmedi. Ashaptan bazıları:
“Niçin ona beddua etmiyorsun” diye sorduklarında “Miraç gecesi onu
Hamza ile kol kola cennete girerlerken gördüm” dediği kişidir. Hicretin
8.yılında Mekke fethedildiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından öldürülmeleri
emredilen 10 kişiden de biridir. Fakat daha sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e
gelerek af dilemiş ve böylece Mekke’nin fethinden sonra müslüman olup,
Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Yemame tarafına gitmesi emrolunmuştur.
Peygamberimizin irtihalinden sonra çıkan yalancı peygamberi daha önce hayatının
en büyük hatasını yaptığı kılıçla öldürür. Bu sahabe ve öldürdüğü yalancı
peygamber kimdir?
Cevap : Vahşi (r.a.), Müseylemetül-Kezzap

Soru 106: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir?
Cevap : Safa Tepesinde

Soru 107: Hicretin dördüncü yılı olaylarındandır. Kilap kabilesinden Ebu Bera, Hz.
Peygamber (s.a.v.)’e gelerek, mensubu olduğu kabilesi arasında irşatta
bulunacak zatlar istedi. Peygamberimiz (s.a.v.)’de 40 veya 70 kişi göndermişti.
Bunların hepsi Ashabı Suffe’dendi. Yolda bu mübarek insanların hepsi şehit
edildiler. Bu olaya İslam tarihinde ne ad verilir?
Cevap : Bir-i Maune.

Soru 108: Hz. Peygamber (s.a.v.) sözleri ile insanları İslam’a davet ettiği gibi,
devletlere gönderdiği mektuplarla da bu devlet başkanlarını ve tebaasını İslam’a
davet etti. Bunlardan bir kısmı bu davete sıcak baktı, bir kısmı da reddetti.
Bu mektuplardan birinin gittiği ülke kralı çok memnun olmuş ve bu memnuniyetini
göstermek için bazı hediyeler yanında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e birde kadın köle
göndermişti. Peygamberimiz (s.a.v.) bu köleyi azat edip onunla evlendi.
Peygamberimiz (s.a.v.)’in evlendiği bu validemiz ve ülkesinin adını söyleyiniz.
Cevap : Hz. Mariye, Mısır.

Soru 109: Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
Cevap : İnsanlara ve cinlere gönderildiği için

Soru 110: Peygamberimiz (s.a.v.) gençliğinde illegal bir örgüte üye olmuştu. Bu örgüt
haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun haklının yanında
haksızlara, zalimlere karşı tavır koyuyordu. Bu örgütün adı nedir?
Cevap : Hılful Fudul (Fazilet örgütü)

Soru 111: İslamiyet’ten önce Arap kabileleri arasında iç harpler ve kan gütmeler
yaygın halde idi. İslam’ın gelişiyle kan davaları ve kabileler arası harpler
son buldu. Ve insanlar Allah (c.c.)’ın gönderdiği İslam nimeti ile kardeşler
oldular. Bu kabileler yalnız dört ay harp etmeyi haram sayarlardı. Şayet bu
dört ay içinde harp yapılırsa bu harbe ne ad verilirdi?
Cevap : Ficar harbi.

Soru 112: Allah (c.c.)’ın gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam’ın kaynağı
Kur’an’ı Kerim’i Allah’ü Teala “Onu biz indirdik, biz koruyacağız” buyuruyor.
Ve bu arada insanların bazılarına cennette daha fazla mükafat vermek için de
onları ciddi imtihana tabi tutuyor. Biz müslümanların ise çilelere katlanmış olan
bu müslümanlara minnet borcumuz vardır. İşte o insanlarda Kur’an’ın
zamanımıza kadar gelmesinde her türlü çileye katlanmışlardır. Onlardan biri de
Hz. Bilal idi. Hz. Bilal (r.a.)’a kızgın taşla işkence eden kimdir?
Cevap : Ümeyye Bin Halef

Soru 113: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Beni Sad kabilesinden Haris adında bir adamın
karısı Halime’ye verdiler. Peygamberimiz (s.a.v.) süt annesinin yanında kaç
yaşına kadar kaldı?
Cevap : Beş yaşına kadar

Soru 114: Peygamberimiz (s.a.v.)’in 3 oğlu, 4 kızı olmuştur. Onlardan birisi cariyesi
Mariye’den doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariye’den olan çocuğunun
adı nedir?
Cevap : İbrahim

102 responses to “Efendimizin (a.s.m.) Hayatıyla İlgili Sorular

 1. Teşekkürler.. Emeğinize sağlık..

 2. SEVİM UYSAL

  PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. ALİ İLE BİRLİKTE KABEDEKİ PUTLARI KIRARKEN HANGİ PUTA HANGİ AYETİ OKUDU?

 3. bu site cok guzel. Ve cok bilgi ogrene bilirsiniz.

 4. Çok sağlun ödevden kurtuldum .Öğretmen 50 soru yazın dedi ,bende burdan baktım. 🙂

 5. süper bir sayfa bayıldım çok çok çok çok çok çok güzel güzelll ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

 6. çok saoL çokkk çok yardımcı oLdunuz bizim yazılıda bunlara benzer soruLar çıkacakmış 🙂

 7. çok güzel bir paylaşım.
  Paylaşım için teşekkürler…
  very good thank you

 8. çevabı hemen verebilirmisin abi
  çok açil gerekiyor

 9. çevabı hemen verebilirmisiniz kardeş çok açil gerekiyor

 10. peygamber efendimiz münafıkların ismini söylediği sahbe kimdir

 11. ÝTÝKAT
  Soru 1 : Ýman nedir?
  Cevap : Allah (c.c.)’ýn dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiði tüm þeyleri kalp ile kabul
  edip dil ile tasdik etmektir.
  Soru 2 : Ýmanýn þarlarý nelerdir?
  Cevap : Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarýna, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
  kaza ve kadere, hayýr ve þerrin Allah’tan geldiðine, öldükten sonra tekrar
  dirilmeye iman etmektir.

  Soru 3 : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
  Cevap : Aklý, Dini, Nefsi, Nesli ve Malý korumaktýr.

  Soru 4 : Ýslam dininin kaynaklarý (Edille-i Þeriyye) nelerdir?
  Cevap : Kitap, Sünnet, Ýcma-i Ümmet ve Kýyas-ý Fukaha’dýr.

  Soru 5 : Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü
  üzerinde o devirde yaþayan müçtehitlerin birleþmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
  Cevap : Ýcma-i Ümmet denir.

  Soru 6 : Kur’an’ý Kerim ve Hadis-i Þeriflerde karþýlýðý bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
  Sünnet, Ýcma-i Ümmet dediðimiz þeri delillerde sabit olan hükümler ýþýðýnda,
  ayný illete (sebebe), ayný hikmete baðlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
  bu hükümleri verene Fakih denir.
  Cevap : Kýyasý Fukaha.

  Soru 7 : Ýmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kiþinin içtihat ve görüþlerinden
  oluþan, itikadi, fýkhi, dini veya þeri yola ne ad verilir?
  Cevap : Mezhep adý verilir.

  Soru 8 : Ýtikadi mezheplerimiz ve imamlarýný söyleyiniz.
  Cevap : a- Maturidiyye; Ýmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
  b- Eþariyye; Ýmamý Ebul Hasan Aliyyül-Eþari.

  Soru 9 : Allah’ýn zati sýfatlarýný sayýnýz.
  Cevap : a- Vücut (Var olmasý)
  b- Kýdem (Varlýðýnýn baþlangýcý olmamasý)
  c- Beka (Varlýðýnýn sonu olmamasý)
  d- Vahdaniyet (Bir olmasý)
  e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratýlmýþlarýn hiç birine benzememesi)
  f- Kýyam bi Nefsihi (Varlýðýnýn kendisinden olmasý)

  Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?
  Cevap : a- Allah (c.c.)’a ortak koþmak.
  b- Haksýz yere adam öldürmek.
  c- Namuslu kadýna iftira etmek.
  d- Sihir yapmak ve yaptýrmak.
  e- Savaþtan kaçmak
  f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
  e- Yetim malý yemek
  g- Mescidi Haram’da günah iþlemek
  h-Yetim malý yemek i-Zina yapmak

  Soru 11: Rabbimizin en güzel, en þerefli manalara ve sýfatlara dalalet eden mübarek
  isimleri vardýr. Ki bu isimler hakkýnda Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki
  Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi þerif vardýr. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler
  veya þuurlu bir þekilde manalarýný anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluða
  ulaþmýþ olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
  Cevap : Esmaül Hüsna

  Soru 12: Allah (c.c.)’ýn zatýnda, sýfatýnda ve fiillerinde eþsiz olduðunu bilip inanmaya
  ne denir?
  Cevap : Tevhit denir.

  Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram
  ve Mescidi Aksa’dan sonra uðradýðý, Meleklerin kýyamete kadar hayatlarýnda
  bir defa sýra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adý nedir?
  Cevap : Beytül-Mamur.

  Soru 14: Allah’ýn subuti sýfatlarýný sayýnýz.
  Cevap : a- Hayat (Diri olmasý)
  b- Ýlim (Her þeyi bilmesi)
  c- Semi (Ýþitmesi)
  d- Basar (Görmesi)
  e- Ýrade (Dilemesi)
  f- Kudret (Gücünün yetmesi)
  g- Kelam (Konuþmasý)
  h- Tekvin (Yaratmasý)

  Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
  Cevap : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
  b- Mikail; Tabiat olaylarýnýn iradesi ile görevlidir
  c- Ýsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
  d- Azrail; Ölüm meleðidir, can alýr.

  Soru 16: Kendilerine Kitap verildiði Kur’an’ý Kerimde bildirilen peygamberler
  hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiþtir?
  Cevap : a- Musa(a.s.); Tevrat
  b- Davut(a.s.); Zebur
  c- Ýsa(a.s.); Ýncil
  d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an

  Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiþ olan peygamberler ve kaç
  sahife verildiðini yazýnýz.
  Cevap : a- Adem(a.s.) 10 sahife
  b- Þit(a.s.) 50 sahife
  c- Ýdris(a.s.) 30 sahife
  d- Ýbrahim(a.s.) 10 sahife

  Soru 18: Hakikatler hakkýnda ilim elde etme vasýtalarý yani Ýslam’da bilginin
  kaynaklarý nelerdir?
  Cevap : a- Saðlam duyu organlarý b- Doðru haber c- Akýl

  Soru 19: Ýslamýn kesin nasla sabit olan hükümlerine, þüphe götürmez bir þekilde
  inanmaya ve Allah (c.c.)’ýn hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
  Cevap : Ýtikat denir.

  Soru 20: Ýlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar
  gelen peygamberlere bildirilen Allah’ýn dininin adý nedir?
  Cevap : Ýslam.

  Soru 21: Ýnsanlarý iyiliðe yöneltmek için Allah (c.c.)’ýn peygamberleri vasýtasýyla
  bildirdiði emirler ve hükümlere ne denir?
  Cevap : Din denir.

  Soru 22: Ýnsanlarýn yaþayýþlarýnda yapmalarý ile emrolunduklarý, ilahi yol ve umumi
  prensiplere ne ad verilir?
  Cevap : Þeriat.

  Soru 23: Ýnanç bakýmýndan insanlar üçe ayrýlýr bunlar hangileridir?
  Cevap : a- Mü’min b- Münafýk c- Kafir.

  Soru 24: Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanýp, diliyle de inandýðýný söyleyen ve
  inandýðýný yaþamaya çalýþan insana ne denir?
  Cevap : Mü’min.

  Soru 25: Ýnanmadýðýný açýkça söyleyen kimseye ne denir?
  Cevap : Kafir.

  Soru 26: Dili ile iman ettiðini söylediði halde kalbinden inanmayan kiþiye ne denir?
  Cevap : Münafýk.

  Soru 27: Ýsyanda haddi aþan, zalim ve Allah (c.c.)’dan baþka ibadet edilen put ve ilahý
  olan sistemlere ne ad verilir?
  Cevap : Taðut.

  Soru 28: Allah (c.c.)’ýn birliðini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan baþka
  varlýklarýda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
  Cevap : Müþrik.

  Soru 29: Ýnsanlarýn biri sað biri sol omuzlarýnda olmak üzere iki gözetleyici melek
  vardýr. Bu meleklerden sað taraftaki melek insanýn iyi amel ve davranýþlarýný,
  sol taraftaki melekte insanýn kötü amel ve davranýþlarýný tespit edip amel
  defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Kiramen Katibin.

  Soru 30: Ýnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek
  gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafýndan emrolunan kabir suallerini sorarlar.
  Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabýn nedir?,
  Kýblen neresidir? þeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Münker ve Nekir.

  Soru 31: Cennetteki meleklerin baþkanýnýn ismi nedir?
  Cevap : Rýdvan

  Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin baþkanlarýnýn ismi nedir?
  Cevap : Malik.

  Soru 33: Allah (c.c.)’a çok yakýn bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son
  derece þerefli olan meleklerin diðer isimleri nedir?
  Cevap : Ýlliyyun melekleri.

  Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sýfatlarý nelerdir, manalarýyla birlikte söyleyiniz.
  Cevap : a- Sýdk; Doðru sözlü olmak
  b- Emanet; Güvenilir olmak
  c- Teblið; Teblið etmek
  d- Fetanet; Üstün akýl ve zekaya sahip olmak
  e- Ýsmet; Günah iþlememek.

  Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatýrken mahþerin düz bir yerinde
  mahkeme-i kübranýn kurulacaðýný ve hesaplarýn seri olarak sorulacaðýný anlattý.
  Ýnsanlarýn beþ þeyden mutlaka sorulacaðýný, hesaba tutulacaklarýný haber vermiþti.
  Ýþte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediði beþ þey nedir?
  Cevap : a- Ömrünü nerede tükettiði
  b- Gençliðini nasýl geçirdiði
  c- Malýný nereden kazandýðý
  d- Malýný nereye harcadýðýný
  e- Bildikleri ile amel edip etmediðinden sorulacaktýr.

  Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahýný)
  tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
  Cevap : Mizan

  Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için
  geniþ ve rahat olacak, kafirler ise takýlýp kalýp cehenneme düþecekleri,
  ona inanmak imanýn gereði olan köprünün adý nedir?
  Cevap : Sýrat Köprüsü.

  Soru 38: Her canlý için ezelde tayin edilmiþ olan hayat süresi vardýr. Süresi dolan
  canlýlarýn ömrü son bulmuþ ve kendisine takdir edilmiþ olan geçici
  dünyadaki hayatý bitmiþ olur. Her canlý için tayin edilmiþ olan süreye ne denir?
  Cevap : Ecel.

  Soru 39: Ýslam’ýn þartlarý nelerdir?
  Cevap : 1- Kelime-i Þahadet getirmek
  2- Namaz kýlmak
  3- Oruç tutmak
  4- Hacca gitmek
  5- Zekat vermek.

  Soru 40: Baþkalarýnýn meydana getiremeyeceði olaðanüstü þeyleri bir peygamberin,
  gerçekten Allah (c.c.)’ýn elçisi olduðunu doðrulamasý için Rabbimizin o
  olaðanüstü olayý peygamberi eliyle ortaya çýkarmasýna ne ad verilir?
  Cevap : Mucize.

  Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kullarý tarafýndan bir kýsým
  olaðanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?
  Cevap : Keramet.

  Soru 42: Hatýr ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir
  zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan,
  yerini ancak Rabbimizin bildiði, yakuttan, inciden, elmastan döþenmiþ köþklerin
  var olduðu, altýndan ýrmaklarýn aktýðý, içinde hurilerin olduðu bildirilen ve
  Allah (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuþlarýn, þehitlerin gideceði yer olarak
  bildirilen o güzel mekanýn ismi nedir?
  Cevap : Cennet.

  Soru 43: Kapýsýnda zebanilerin olduðu, yedi kat aþaðý doðru tabakaya bölünmüþ, her
  bir katýnda ayrý, türlü azabýn tattýrýlacaðý ve bazý günahkar mü’minlerinde ceza
  göreceði, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlý kalacaklarý mekan olarak
  bildirilen bu yerin ismi nedir?
  Cevap : Cehennem.

  Soru 44: Kainattaki her þey kendisinden baþka yaratýcý olmayan Allah (c.c.)’ýn bilmesi,
  dilemesi ve yaratmasý ile olur. Onun için herhangi bir þeyin belirli bir þekilde
  meydana gelmesi Cenabý Hakkýn ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir þeyi
  ezelde dilemiþ olmasýna ne ad verilir?
  Cevap : Kader.

  Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiþ olduðu herhangi bir þeyin zamaný gelince
  yine Allah (c.c.)’ýn izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
  Cevap : Kaza.

  Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
  Cevap : Müslüman olmayýp, kalpleri Ýslam’a ýsýndýrýlmak istenenlerdir.

  Soru 47: Büyük günahlardan birini iþlemiþ veya küçük günahlara devam eden
  kimseye ne denir?
  Cevap : Fasýk.

  Soru 48: Günahý olan mü’minlerin affedilmesi, günahsýzlarýn daha yüksek mertebelere
  eriþmeleri için Peygamberler ve evliyalarýn Allah (c.c.)’a yalvarmasýna ne denir?
  Cevap : Þefaat.

  Soru 49: Bir þeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsiniyaptýktan
  sonra, Allah (c.c.)’a güvenip ondan sonrasýný Allah (c.c.)’a býrakmaya ne ad verilir?
  Cevap : Tevekkül.

  Soru 50: Karzý hasen ne demektir?
  Cevap : Çýkar gözetmeksizin Allah (c.c.)’ýn rýzasý için ödünç para vermektir.

  Soru 51: Ayný peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
  Cevap : Ümmet.

  Soru 52: Hasenat ne demektir?
  Cevap : Ýyi amellere, yapýlan iyiliklere denir.

  Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir?
  Cevap : Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ýn cemalini görmektir.

  Soru 54: Ýslam dininde olmadýðý halde sonradan insanlarýn dindenmiþ gibi
  hayatlarýna geçirdikleri yanlýþ adetlere ne denir?
  Cevap : Bidat.

  Soru 55: Yapýlan her þeyin sýrf Allah (c.c.)’ýn rýzasý için yapmaya, gösteriþten uzak
  amele ne denir?
  Cevap : Ýhlas denir.

  Soru 56: Seyyiat ne demektir?
  Cevap : Kötülükler, günahlar ve suçlardýr.

  Soru 57: Münafýðýn alametleri nelerdir?
  Cevap : Konuþtuðunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hýyanet eder.

  Soru 58: En güçlü insan kimdir?
  Cevap : Öfkesini yenen insandýr.

  Soru 59: Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiþtir?
  Cevap : Kabe’nin köþe duvarý içine yerleþtirilmiþ siyah bir taþtýr ve cennetten gelmiþtir.

  Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?
  Cevap : Ýmamý Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, Ýmamý Eþari.

  Soru 61: Davetçinin vasýflarý nelerdir bir kaç tanesini sayýnýz
  Cevap : a- Çalýþmalarýnýn karþýlýðýný Allah (c.c.)’dan beklemelidir.
  b- Yardýmýn yalnýz Allah (c.c.)’dan olduðunu unutmamalý
  c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a býrakýr
  d- Yumuþak huylu, seven, sevdiren,sevindiren, mütevazi olmalýdýr
  e- Korkutucu deðil, müjdeleyici olmalýdýr
  f- Hareketlerini ve duyu organlarýný Kur’an’a göre ayarlamalý ve onunla
  terbiye etmelidir.

  Soru 62: Ýslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri
  devlet teminatý altýnda olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karþýlýðýnda
  cizye ödeyen ve bir anlaþma ile halifeye baðlý olanlara ýstýlahta ne ad verilir?
  Cevap : Zýmmi.

  Soru 63: Ateþten yaratýlan, maddi varlýklarý olmadýklarý için melekler gibi görünmeyen,
  insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine
  bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratýlmýþ” olan mahluklarýn ismi nedir?
  Cevap : Cinler.

  Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduðuna göre, kýyamet günü Allah (c.c.)’ýn
  gölgelendireceði yedi sýnýf insan hangileridir?
  Cevap : a- Adil yöneticiler.
  b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetiþen gençler.
  c- Camilere kalpten baðlý kimseler.
  d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler.
  e- Makam sahibi bir kadýn harama davet ettiðinde “Ben Allah’tan korkarým”
  diyerek reddedenler.
  f- Sað elinin verdiðini sol eli bilmeyecek þekilde sadaka verenler.
  g- Yalnýzken Allah (c.c.)’ý anýp gözyaþý dökenler.

  Soru 65: Kýyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?
  Cevap : Ümmeti Muhammed

  Soru 66: Ýyiliðe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratýktýr. Ateþten yaratýlan, daima
  kötülük düþünen, insanlarý yoldan saptýrmaya çalýþan, bir adý da iblis olan bu
  yaratýðý tanýdýnýz mý?
  Cevap : Þeytan.

  Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?
  Cevap : a- Ýlim; Allah (c.c.)’ý, Peygamber (s.a.v.)’i ve Ýslam dinini delilleri ile bilmek
  b- Amel; Bildiði ilim ile amel etmek
  c- Davet; Teblið görevini yerine getirmek.
  d- Sabýr; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yýlmamak

  Soru 68: Allah (c.c.)’ýn katýndan yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?
  Cevap : Rasül

  Soru 69: Yeryüzünde bütün varlýklar kime hizmet için yaratýldý?
  Cevap : Ýnsanlar için.

  Soru 70: Ýnsanýn yeryüzündeki konumu nedir?
  Cevap : Yeryüzünde Allah (c.c.)’ýn halifesidir.

  Soru 71: Kýyamet hangi gün kopacaktýr?
  Cevap : Cuma günü.

  Soru 72: Bu dünyadan sonra gideceðimiz ebedi alemdir. Kýyamet koptuktan sonra
  bütün varlýklarýn ve insanlarýn devamlý kalacaklarý yerdir. Orada ölüm yoktur.
  Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi?
  Cevap : Ahiret

  Soru 73: Nefis terbiyesinde baþarýlý olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?
  Cevap : a- Akýl b- Kalp

  Soru 74: Hakký batýl, batýlý hak yapmaya çalýþan nedir?
  Cevap : Taðut

  Soru 75: “Rab” kelimesinin manasý nedir?
  Cevap : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan.
  Soru 76: “Ýlah” kelimesinin manasý nedir?
  Cevap : Kendisine sýðýnýlan, güvenilen, sevilen, tapýlan.

  Soru 77: Gizli þirke iki örnek veriniz.
  Cevap : a- Baþkasýnýn övgüsünü kazanmaya çalýþmak
  b- Baþkasýnýn gözüne girmek için namaz kýlmak
  c- Nam ve þöhret için cihat
  d- Mevki ve makam için ilim.

  Soru 78: Ehli sünnet itikadýnýn mezhep alimlerinin adlarýný yazýnýz.
  Cevap : a- Maturidi b- Eþari

  Soru 79: Ýslam’ýn özelliklerinden olan irade neyi ayýrt etmeye yarar?
  Cevap : Fayda ve zararý ayýrt etmeye yarar.

  Soru 80: Ýlim ile yönetimin çatýþmasýndan ne doðar?
  Cevap : Sosyalizm

  Soru 81: Herhangi bir konuda ayrý ayrý yerde bulunan alimlerin ayný görüþe
  varmalarýna ne denir?
  Cevap : Ýcma denir.

  Soru 82: Herhangi bir konuda ayrý ayrý yerlerde bulunan alimlerin farklý görüþ
  bildirmelerine ne denir?
  Cevap : Ýçtihat

  Soru 83: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?
  Cevap : Kemal sýfatý gereði.

  Soru 84: Ýnsanýn kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasýna ne denir?
  Cevap : Takva.

  Soru 85: Taðuti güçlerle iþbirliði yapan ve onlarýn iktidarlarýný Ýslam’ý istismar ederek
  ayakta tutmaya çalýþan din adamýna ne denir?
  Cevap : Belam denir.

  Soru 86: Küfrün çeþitleri nelerdir?
  Cevap : a- Cehli küfür b- Ýnadi küfür c- Hükmi küfür

  Soru 87: Ýnsaný küfre götüren haller nelerdir?
  Cevap : a- Kur’an’ýn ve sünnetin açýk hükümlerine gizli manalar vermek
  b- Kur’an’ýn ve sünnetin hükümlerini yalanlamak
  c- Din ile alay etmek
  d- Allah’tan ümidi kesmek
  e- Allah’ýn azabýný emin olmak (Allah bana azap etmez demek)
  f- Gaibden haber verdiðini söyleyen kahinlere inanmak.

  Soru 88: Cennetin Kur’an’ý Kerim’de geçen isimleri nelerdir?
  Cevap : a- Adn b-Meva cenneti
  c- Firdevs cenneti
  d- Mukame cenneti
  e- Naim cenneti
  f- Darul Huld
  g- Darus-Selam
  i- Makamul Emin

  Soru 89: Elfaz-ý Küfür ne demektir?
  Cevap : Ýnsaný küfre götüren sözler demektir.

  Soru 90: Ýkinci kez sura üflenince bütün insanlarýn yeniden hayat bulup, hesap günü
  için toplanmasýna ne ad verilir?
  Cevap : Mahþer.

  Soru 91: Ýnsanlarýn ölümden sonra, mahþere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne
  ad verilir?
  Cevap : Berzah alemi.

  Soru 92: Ezelde hiç bir þey yaratýlmamýþken sadece ruhlarýn var olduðu ve Allah’a
  iman sözü verdiðimiz zamana ne ad verilir?
  Cevap : Galü Bela

  Soru 93: Cehennemin en alt tabakasýnýn ismi nedir ve oraya kimler girecek?
  Cevap : Haiye, Münafýklar girecek.

  Soru 94: Allah’ýn fiili sýfatlarý nelerdir?
  Cevap : a- Rýzk verme b- Ýhsan etme c- Ýkramda bulunma
  d- Rýza gösterme e- Muhabbet besleme f- Gazap etme
  g- Öldürme h- Diriltme.

  Soru 95: Tevhidin kýsýmlarý nelerdir?
  Cevap : a- Rububiyet tevhidi
  b- Uluhiyet tevhidi
  c- Ýsimlerde ve sýfatlarda tevhit.

  Soru 96: Allah’tan baþka yaratýcý, rýzk verici,Rab, terbiye edici ve kainatýn iþini
  düzene koyan baþka ilah olmadýðý hangi kýsým tevhit inancýnýn gereðidir?
  Cevap : Rububiyet tevhidi

  Soru 97 : Allah (c.c.)’ý Allah ve Rasülü nasýl isimlendirdi ve vasýflandýrdý ise o þekilde
  Allah (c.c.)’ý isimlendirmek ve vasýflandýrmak hangi kýsým tevhit inancý
  gereðidir?
  Cevap : Ýsimlerde ve sýfatlarda tevhit

  Soru 98 : “Allah (c.c.)’ýn varlýðýnýn baþlangýcý yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana
  gelmiþ bir varlýkta deðildir. Hiç bir þey yok iken O yine var idi.” Bu taným
  Allah (c.c.)’ýn hangi sýfatlarýndan neyin açýklamasýdýr?
  Cevap : Zati sýfatlarýndan Kýdem sýfatýnýn.

  Soru 99: Ýbadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan baþka ilah
  olmadýðýna inanarak ibadet etmek hangi kýsým tevhit inancýnýn gereðidir?
  Cevap : Uluhiyet tevhidi

  Soru 100: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen
  ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazý harikuladelikler görülür. Mesela:
  Hz. Ýsa (a.s.)’ýn daha beþikte iken konuþmasý. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha
  çocukluðunda bir bulutun takip etmesi. Putlarýn yüzüstü yýkýlmasý gibi. Bu gibi
  harikalara Ýslami ýstýlahta ne ad verilir?
  Cevap : Ýrhasat

  Soru 101: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarý o Allah (c.c.)’dýr. Her iki
  cihandaki eþyanýn tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediði
  olur, dilemediði olmaz. Onun hükümdarlýðý dünyadaki hükümdarlýklara
  benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardýmcýya bir vezire ihtiyacý yoktur.
  Bütün mükevvenatýn mevcut olan her þeyin sahibi ve mutlak hükümdarý manasýna
  gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’ýn isimlerinden olan bu ismi nedir?
  Cevap : El-Melik

  Soru 102: Ýçenin niyetine göre þifa olan, Hz. Hacer ve Hz. Ýsmail’in susuz kaldýklarýnda
  ortaya çýkan, hacýlarýn geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna,
  Allah (c.c.)’ýn Hz. Ýsmail’i suya kandýrmasý nedeni ile “Sakýyullahý Ýsmail”,
  inananlara fayda verdiði için “Saibe”, sýhhat ve berekete sebep olduðu için
  “Meymune”, yemeðin yerini tuttuðu için “Kafiye”, içenler rahatlýk ve afiyet
  bulduðu için “Afiye” denilmiþtir. Doya doya içenlerin cehennem azabýndan
  kurtulacaklarý müjdesinden dolayý verilen isim nedir?
  Cevap : Büþra

  Soru 103: Akait ile ilgili meþhur eserler arasýnda Ýmamý Azamýn meþhur kitabýnýn adý nedir?
  Cevap : Fýkhi Ekber.

  Soru 104: Allah (c.c.)’ýn Kur’an’ý Kerim’inde bildirdiði, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in
  tarif ettiði insanoðluna mahsus nefis yedi kýsýmdýr.
  Bunlar:
  a- Nefsi Emmare
  b- Nefsi Levvame
  c- Nefsi Mutmainne
  d- Nefsi Safiyye (Kamile)
  e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadýðýmýz diðer ikisini de siz söyleyiniz?
  Cevap : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye

  Soru 105: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanýn kat etmesi gereken kaç merhale vardýr?
  Cevap : 4 merhale vardýr:
  a- Þeriat
  b- Tarikat
  c- Marifet
  d- Hakikat

  bu kadar yeterlidir sanirim kardeslerimiz,dua edin insaallah

 12. KUR’AN’I KERÝM
  Soru 1 : Kur’an’ý Kerim kaç yýlda inmiþ, tamamlanmýþtýr?
  Cevap : Kur’an’ý Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiþtir.
  Soru 2 : Allah(c.c.)’ýn dilediði þeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
  Cevap : Vahy denir.

  Soru 3 : Kur’an’ý Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir?
  Cevap : Sure ismi verilir.

  Soru 4 : Kur’an’ý Azimüþþan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir
  kaç kelimeden oluþan, 6666 adet varolan Allah kelamlarýna ne ad verilir?
  Cevap : Ayet denir.

  Soru 5 : Kur’an’ý Kerim tek kitap olduðu gibi, tek ciltte toplanmýþtýr. Kur’an’ý Kerim’in
  sayfalarýný toplayan cilde verilen ve yalnýz Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
  Cevap : Mushaf adý verilir.

  Soru 6 : Kur’an’ý Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan
  kemik parçasý veya düz, yassý olan þeyler üzerine yazýlýrdý. Daha sonra tek bir kitap
  haline getirildi.
  Ýþte yüce kitabýmýzý ilk olarak kim zamanýnda ve nasýl Mushaf haline getirildi?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanýnda Zeyd b. Sabit tarafýndan Mushaf haline getirildi.

  Soru 7 : Kur’an’ý Kerim insan gücünün imkan verdiði ölçüde anlamayý gaye edinen
  ve geniþ þekilde açýklayan, gerektiðinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
  Cevap : Tefsir denir.

  Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
  Cevap : Müfessir adý verilir.

  Soru 9 : Tefsir çeþitleri kaçtýr ve nelerdir?
  Cevap : Tefsir çeþitleri ikidir;
  a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açýklama yapýlan tefsirlerdir.
  b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapýlan tefsirdir.

  Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi iþaretlerini, insan aklýnýn imkaný ölçüsünde
  yapýlan tercümelere ne ad verilir?
  Cevap : Meal adý verilir.

  Soru 11: Kur’an’ý Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil
  olmaya baþlandý?
  Cevap : Mekke yakýnlarýnda Hira maðarasýnda, 610 yýlý Ramazan ayýnda nazil olmaya baþladý.

  Soru 12: Allah (c.c.)’ýn varlýðýný ve birliðini, doðmadýðýný ve diðer özelliklerini özlü bir
  þekilde anlatan ve buna kýsaca Tevhit suresi denilen surenin adý nedir?
  Cevap : Ýhlas suresi

  Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur daðýnda inmeye baþlayan ve 23 senede
  tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaþan,
  okunmasý dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
  Allah (c.c.)’ýn kelamýna ne ad verilir?
  Cevap : Kur’an’ý Kerim denir.

  Soru 14: Kur’an’ý Kerim’de bir takým ayetler vardýr ki; bunlardan birini okuyan
  veya iþiten her mükellef için secde etmek vaciptir.
  Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiþtir?
  Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiþtir.

  Soru 15: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yýllýk Mekke döneminde ve 10 yýllýk
  Medine hayatýnda Kur’ân’ý Kerim’in tamamý indirilmiþtir.
  Mekke ve Medine yaþantýsýnda bildirilen surelere verilen isim nedir?
  Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKÝ, Medine döneminde inen surelere
  MEDENÝ sure adý verilir.

  Soru 16: Kur’an’ý Kerim’de hakkýnda en çok ayet inen kavim hangisidir?
  Cevap : Ýsrail oðullarý.

  Soru 17: Kur’an’ý Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru 18: Kur’an’ý Kerim’deki son sure hangisidir?
  Cevap : Nas suresi.

  Soru 19: Kur’an’ý Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
  Cevap : Ya-sin suresi.

  Soru 20: Kur’an’ý Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi.

  Soru 21: Kur’an’ý Kerim’deki en kýsa sure hangisidir?
  Cevap : Kevser suresidir.

  Soru 22: Kur’an’ý Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiþtir?
  Cevap : 114 defa.

  Soru 23: Kur’an’ý Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd (r.a.).

  Soru 24: Hurf’u Seb’a nedir?
  Cevap : Kur’an’ý Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.

  Soru 25: Kur’an’ý Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardýr?
  Cevap : Mücadele suresi.

  Soru 26: Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiþtir?
  Cevap : 2697 defa.

  Soru 27: Kur’an’ý Kerim’de tek ismi zikredilmiþ kadýn kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem.

  Soru 28: Kur’an’ý Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçýncý ayetidir?
  Cevap : Maide suresinin 3. Ayetidir.

  Soru 29: Kur’an’ý Kerim’de surelerin baþýnda besmele vardýr. Ama bir surenin
  baþýnda besmele yoktur. Hangi surenin baþýnda besmele yoktur?
  Cevap : Tövbe suresi.

  Soru 30: Hangi surede besmele iki defa zikredilmiþtir?
  Cevap : Neml suresi.

  Soru 31: Kur’an’ý Kerim’i tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazýnýz.
  Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalý Ýsmail Hakký, Muhammet Ali
  Sabuni, Mevdudi, Mahmut Ustaosmanoðlu, Elmalýlý Hamdi Yazýr,
  Konyalý Mehmet Vehbi Efendi.

  Soru 32: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e göre hangi sureyi okumak Kur’an’ý Kerim’in
  üçte birini okumaya bedeldir?
  Cevap : Ýhlas suresi.

  Soru 33: Kur’an’ý Kerim’de konuþtuðundan bahsedilen böcek hangisidir?
  Cevap : Karýnca.

  Soru 34: Kur’an’ý Kerim’i usulüne göre okumayý belirleyen kurallarýn tümüne ne ad verilir?
  Cevap : Tecvit.

  Soru 35: Sahabeler karþýlaþtýklarýnda ve ayrýlacaklarý zaman birbirlerine devamlý
  olarak okuduklarý bir sure vardý. Ýmamý Þafi hazretleri “Kur’an’dan sadece
  bu sure nazil olsaydý, insanlara dünya ve ahiret mutluluðu için yeterdi.”
  Diyerek manasýný ve önemini anlattýðý bu surenin
  ismini ve manasýný söyleyiniz.
  Cevap : Asr suresi. Manasý; “Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran
  içindedir (zarardadýr). Ancak iman edip salih amel iþleyenler,
  birbirine hakký ve sabrý tavsiye edenler bunlarýn dýþýndadýr.”

  Soru 36: Kur’an’ý Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya baþlamýþtýr?
  Cevap : Mekke yakýnlarýnda Hira maðarasýnda, 610 yýlý Ramazan ayýnda nazil olmaya baþlamýþtýr.

  Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?
  Cevap : Bakara suresinde.

  Soru 38: Allah’ü Teala kimin suçsuz olduðuna dair ayet indirmiþtir?
  Cevap : Hz. Aiþe (r.anh.).

  Soru 39: Hüküm ayetleri Mekke’de mi yoksa Medine’de mi nazil olmuþtur?
  Cevap : Medine’de.

  Soru 40: Kur’an’ý Kerim2de kaç cüz vardýr?
  Cevap : 30 cüz.

  Soru 41: Kur’an’ý Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir.

  Soru 42: Kur’an’ý Kerim’in ilk okunduðu mescit hangisidir?
  Cevap : Medine’de “Beni Zerik” mescidi.

  Soru 43: Kur’an2ý Kerim’de “Cennet” kelimesi kaç defa zikredilmiþtir?
  Cevap : 66 defa.

  Soru 44: Kur’an’ý Kerim’de “cehennem” kelimesi kaç defa zikredilmiþtir?
  Cevap : 126 defa.

  Soru 45: Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?
  Cevap : Al-i Ýmran suresi.

  Soru 46: Mekke’de Kur’an’ý Kerim’i ilk kez açýktan okuyan kimdir?
  Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.).

  Soru 47: Kur’an’ý Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratýldý
  Cevap : Yalnýz Allah’a kulluk etmeleri için.

  Soru 48: Kur’an’ý Kerim’de en yüce sure hangisidir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru 49: Kur’an’ý Kerim hangi halife zamanýnda “Mushaf” halinde toplandý?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

  Soru 50: Kur’an’ý Kerim hangi halife zamanýnda çoðaltýlýp daðýtýldý?
  Cevap : Hz. Osman (r.a.).

  Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr,
  Hüda, Nur, Þifa hangi kutsal kitabýn isimleridir?
  Cevap : Kur’an’ý Kerim’in.

  Soru 52: “Hepiniz topyekün Allah’ýn ipine sarýlýn, ayrý ayrý olmayýn”. Ayette geçen
  “Allah’ýn ipi” tabirinden kastedilen nedir?
  Cevap : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.

  Soru 53: Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ý Kerim’i
  toplama komisyonunun baþkaný olan sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit.

  Soru 54: Kur’an’ý Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanýlmýþtýr?
  Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.

  Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
  Cevap : Hýristiyanlar.

  Soru 56: Hz. Ömer Rasülullah’ýn arkasýnda namaz kýlarken hangi ayet okunurken
  hiddete kapýlarak yüksek sesle “Ben orada olsaydým, mutlaka Firavunun
  boynunu vururdum” demiþtir?
  Cevap : Naziat suresi.

  Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarýlýp
  etkilenen ve Islam’ý kabul ederim korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in aðzýný
  kapayarak; “Aramýzdaki yakýnlýk adýna rica ederim, daha okuma” diyen kiþi kimdir?
  Cevap : Utbe b. Rabia.

  Soru 58: Tebuk seferine katýlmadýðý için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabýn kendisiyle
  (hakkýnda ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuþmadýðý sahabe kimdir?
  Cevap : Kab b. Malik.

  Soru 59: Ýfk hadisesini açýða çýkaran ayet hangisidir?
  Cevap : Nur suresi ayet 11 ve 12.

  Soru 60: Bildiðiniz gibi Kur’an’ý Kerim 30 cüzden müteþekkildir. Her müslümanýn
  yatarken okumasý tavsiye edilen “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri.

  Soru 61: Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsý namazýnda okuduðu sure hangisidir?
  Cevap : Vettini suresi.

  Soru 62: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sýkýntý anýnda okuduðu sure hangisidir?
  Cevap : Elemneþrah suresi.

  Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.) kýyamet günü cennette bizzat okuyacaðý sure hangisidir?
  Cevap : Muhammed suresi.

  Soru 64: Kýyamet günü Allah (c.c.)’ýn bizzat okuyacaðý sure hangisidir?
  Cevap : Rahman suresi.

  Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüþ ve gerçekleþtirilmesi hangi surede ve
  kim örnek alýnmýþtýr?
  Cevap : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alýnmýþtýr.

  Soru 66: Abdestin farz olduðunu belirten ayet hangisidir?
  Cevap : Maide suresi 5 ve 6.

  Soru 67: Osmanlý Devletinin son dönemlerinde yetiþmiþ Ýslam bilginlerindendir. Kadý
  yetiþtiren Mektebi Nüvvab’ý bitirmiþ, Beyazýt medresesinde dersler vermiþtir.
  Meþihat Dairesi’ndeki görevinin yanýnda Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye,
  Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiþtir.
  2. Meþrutiyetin ilanýndan sonra Antalya’dan mebus seçilmiþ ve özellikle
  2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasýnýn yazýlmasýnda
  oynadýðý rolle tanýnmýþtýr. Ýttihat ve Terakki cemiyetinin ilim þubesinde de görev
  almýþtýr. Cumhuriyetin ilanýndan sonra Ankara Ýstiklal Mahkemesinde de
  yargýlanmýþ ve berat etmiþtir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn
  kendisinden istediði Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adýyla yazmýþtýr.
  Bu Ýslam alimi kimdir?
  Cevap : Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr.

  Soru 68: Seyyit Kutub’un tefsirinin adýný söyleyiniz.
  Cevap : Fizilali Kur’an.

  Soru 69: Muhammed Hamdi Yazýr’ýn tefsirinin adýný söyleyiniz.
  Cevap : Hak Dini Kur’an Dili.

  Soru 70: Kur’an’ý Kerim’in bir çok adý vardýr. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar
  arasýndadýr. Kur’an’ýn birde sýfatlarý vardýr. Bunlardan bazýlarýda, Mübin,
  Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Þifa, Mev’ize, Büþra, Beþir, Nezir ve Aziz’dir.
  Bu isim ve sýfatlara göre Kur’an’ý Kerim’in dikkat çeken beþ hususu vardýr.
  1- Tedricen, ayet ayet, sure sure inmiþtir. 2- Vahiy ile Cebrail vasýtasýyla
  getirilmiþ olmasý. 3- Hem lafzý hem de manasýyla mucize olmasý.
  4- Allah’ýn kelamý olmasý, söylemediðimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.
  Cevap : Kendisi ile ibadet edilmesi.

  Soru 71: Allah’ü Teala her dönemde bir þeriat (bir kitap) indirmiþtir. Kur’an’ Kerim
  son peygamberin kitabýdýr. Büyün insanlarýn barýþ içersinde insanca yaþayacaklarý
  bir ortamý meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatý olan bu kitabýn 114 suresi
  bulunmaktadýr. Okundukça ve yaþandýkça insanlýðý yücelten ayetler Mekki ve
  Medeni olarak ikiye ayrýlýr.
  Bütün insanlýðýn uymakla mükellef olduðu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?
  Cevap : Mekki ayetlerin konusu “Ýtikat”, Medeni ayetlerin konusu ise “Hüküm”dür.

  Soru 72: Kur’an’ý Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasýna gelen) diye bilinen iki sure
  vardýr. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir.
  Bu iki surenin adýný yazýnýz.
  Cevap : Bakara ve Al-i Ýmran sureleridir.

  Soru 73: Hanýmý ve kendisi büyük Ýslam düþmanlarýndandýr. Karý koca bu iki kiþinin
  dünyada iken kazandýklarýnýn kendilerini kurtarmayacaðýný,
  cehennemde de kendilerinin elim bir ateþin vadedildiði ve adamýn hanýmýnýn ise
  cehennemde odun taþýyýlýcýðý yapacaðýný konu eden sure hangi suredir?
  Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.

  Soru 74: Kur’an’ý Kerim Berat gecesi indirilmiþtir. Hadid suresi 23. Ayette de
  “Dünyada olacak her þey, dünya yaratýlmadan evvel, ezelde “oraya” yazýlmýþ, takdir
  edilmiþtir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçýrdýðýnýz fýrsatlar için üzülmeyesiniz
  ve kavuþtuðunuz kazançlardan, Allah’ýn gönderdiði nimetlerden maðrur olmayasýnýz.
  ” Denilmektedir. Ýfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamýna gelmektedir?
  Cevap : Levh-i Mahfuz.

  Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir þeyin unutulmayacaðý hangi ayetle anlatýlýr?
  Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

  Soru 76: Mealini okuyacaðýmýz ayet hangi surededir? Allah’ü Teala buyuruyor ki; “Ey
  insanlar! Zannýn çoðundan sakýnýnýz. Zira zannýn çoðu günahtýr. Birbirinizin
  suçunu araþtýrmayýnýz. Kimse kimseyi çekiþtirmesin. Hangi biriniz ölü kardeþinin
  etini yemekten hoþlanýr? Ondan tiksinirsiniz. Allah’tan sakýnýn. Þüphesiz Allah
  tövbeleri daima kabul edendir, acýyandýr.”
  Cevap : Hucurat suresi.

  Soru 77: Kur’an’ý Kerim Ýslam dünyasýnda 7 kýraat üzere okunmaktadýr. Bizim þu anda
  elimizde bulunan ve okuduðumuz Kur’an’ý Kerim hangi kýraat imamýnýn rivayeti
  üzerine yazýlmýþtýr?
  Cevap : Kýraatý Asým

  Soru 78: Namaz mü’mini kötülüklerden alýkoyar. Kul Rabbine en yakýn halini secdede yaþar.
  Ve o kulun miracýdýr. Kul namazý ile terbiye olur. Kur’an’ý Kerim’de de Allah (c.c.),
  zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz ile birlikte zikretmiþtir. Çünkü kul namaz ile
  zekatýný verir, kurbanýný keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in gözümün nuru
  dediði bu güzel ibadet Kur’an’ýn hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiþtir?
  Cevap : Kevser suresi

  Soru 79: 1632 yýlýnda “dünya dönüyor” dediði için idamla yargýlanan Galile
  Galileu’dan 1000 yýl önce dünyanýn döndüðünü haber veren Kur’an ayeti hangisidir?
  Cevap : Yasin 40

  Soru 80: Aþaðýda bazý özellikleri ile tanýmaya çalýþacaðýmýz sure Kur’an’ý Kerim’de hangi suredir?
  a-Bu sure Medenidir,
  b-Ey iman edenler niçin yapmadýðýnýzý söylersiniz,
  c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadý emreder,
  d-Ýsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
  e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)’ýn nurunu tamamlayacaðý,
  f-Ýman ve cihadýn elim bir azaptan kurtaracak karlý bir ticaret yolu olduðu,
  bu surenin bazý özelliklerindendir.
  Cevap : Saf suresi

  Soru 81: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yýlda en büyük destekçileri olan hanýmýný
  ve amcasý kaybetmiþti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüþlerdi.
  Bu yýl siyer kitaplarýnda hüzün yýlý olarak zikredilmiþtir. Peygamberimizi ve müslümanlarý
  teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiþtir. Bu surelerin isimleri nelerdir?
  Cevap : Yusuf, Hud ve Yunus sureleri

  Soru 82: Kur’an’ý Kerim’de yer alan bazý surelerin iki veya daha fazla isimleri vardýr.
  Bunlardan biri de Mü’min suresidir. Mü’min suresinin diðer ismi nedir?
  Cevap : Gafir suresi

  Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?
  Cevap : Felak ve Nas sureleri

 13. ÝBADET
  Soru 1 : Allah (c.c.)’ýn emir ve yasaklarý karþýsýnda sorumlu olan, akýllý ve bülüð
  çaðýna eren müslümana ne denir?
  Cevap : Mükellef denir.
  Soru 2 : Mükellef olan insanýn bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan
  kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i
  Mükellefin de denilen bu sekiz kýsým amel ve iþler nelerdir?
  Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram
  g- Mekruh h- Müfsit

  Soru 3 : Kendisinde þüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ýn
  iþlenmesini kesin olarak emrettiði hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
  Cevap : Farz denir. (Beþ vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)

  Soru 4 : Farzlarý terk haramdýr, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeþittir. Farzý ayýn
  ve farzý kifaye. Bu her iki farzý tarif edip misallendiriniz.
  Cevap : a- Farzý Ayýn: Mükelleflerden her birinin yapmasý gereken farzlardýr.
  (Oruç, Hac, vb.) b- Farzý Kifaye: Mükelleflerden bazýlarýnýn yapmasýyla
  diðerlerinde sorumluluk kalkan farzdýr. (Cenaze namazý kýlmak, Hafýz olmak vb.)

  Soru 5 : Yapýlmasý þeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit
  olan ibadettir. Ýþleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
  Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazlarý gibi.)

  Soru 6 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dýþýnda yaptýðý veyapýlmasýný
  istediði ibadetlere ne ad verilir?
  Cevap : Sünnet.

  Soru 7 : Sünnet iki kýsýmdýr. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki
  sünneti tarif edip misaller veriniz.
  Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in devamlý yaptýðý ve yapýlmasýný
  teþvik ettiði sünnetlerdir. (Sabah, öðle, akþam namazlarýnýn sünnetleri,
  namazlarý cemaatla kýlmak vb.) b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in
  ara sýra yaptýðý ve yapýlmasýný tavsiye ettiði sünnetlerdir. (Abdesti kýbleye
  dönerek almak, Ezaný dinlemek, Ýþe saðdan baþlamak vb.)

  Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kýlmak, Kur’an’ý Kerim’i elle tutmak, Kabe’yi tavaf
  etmek gibi amelleri yapmak için yapýlan, belli organlarý usulüne göre
  yýkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir.
  Abdestin farzlarý nelerdir? Sayýnýz.
  Cevap : a- Yüzü yýkamak (Ýki kulak memesi arasýndaki yer ile alnýnýn saç biten
  yerinden çene altýna kadar )
  b- Ýki eli dirseklerle beraber yýkamak
  c- Basýn dörtte birini meshetmek
  d- Her iki ayaðý topuklarla beraber yýkamak.

  Soru 9 : Ýþlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden
  olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazen yaptýðý bazense terk ettiði ibadete ne denir?
  (Kuþluk namazý gibi)
  Cevap : Müstehap

  Soru 10: Yapýlmasýnda ve yapýlmamasýnda günah olmayan, yapýlýp yapýlmama hususu
  dinde caiz görülen þeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi.)
  Cevap : Mübah

  Soru 11: Mükellefin yapmamasý istenen ve kesin bir delille iþlenmesi yasak olan þeri
  hükümlere ne ad verilir? Ki bunlarýn terk edilmesi sevap iþlenmesi günahtýr.
  Ýnkarý ise günahtýr. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuþmak vb.)
  Cevap : Haram

  Soru 12: Haram iki kýsýmdýr. Haram li aynihi, Haram li gayrihi. Bunlarýn tarifini yapýp misal veriniz.
  Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslý itibariyle herkese haram olan þeydir.(Þarap, zina vb.)
  b- Ligayrihi Haram: Aslýnda helal olup baþkasýnýn hakkýndan dolayý haram
  olan þeydir. Sahibinin izni olmadýkça o þeyden baþkalarý faydalanamaz.
  (Baþkasýna ait olan bir malý izinsiz almak gibi)

  Soru 13: Kelime manasý itibariyle; sevilmeyen ve hoþ görülmeyen þeyler olup, dindeki
  manasý da; yasaklýðý sabit olmakla beraber,ona aykýrý olarakda bir delil ve
  iþaret bulunup, yapýlmasý doðru olmayýp yapýlmamasý iyi olan þeylere ne ad
  verilir? (Sað elle sümkürmek, gusül almasý gereken bir kimsenin elini ve
  aðzýný yýkamadan bir þey yiyip içmesi gibi.)
  Cevap : Mekruh

  Soru 14: Meþru olan bir iþi (baþlanmýþ bir ibadeti) bozan, hükümsüz kýlan kasten
  yapýlmasý azabý gerektiren þeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
  Cevap : Müfsit

  Soru 15: Dinimizde namazlarýn camide cemaatle kýlýnýp eda edilmesi bildirilmiþtir.
  Namaz ibadetimizi camide kýlarken cemaatin önünde namazý kýldýran kiþiye
  imam denir. Ýmam efendinin namaz kýldýrýrken durduðu yere ne ad verilir?
  Cevap : Mihrap

  Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktýr.
  Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur. Cünüp ise, þehvetle kendisinden
  meni dediðimiz su çýktýktan sonra henüz boy abdesti almamýþ yani
  yýkanmamýþ olan kimsedir. Boy abdesti dediðimiz guslün farzlarý nelerdir yazýnýz.
  Cevap : a- Mazmaza: Aðza üç defa su alýp gargara yaparak aðzý yýkamak.
  b- Ýstinþak: Burnu üç kere sað elle su alýp, sol elle sümkürerek yýkamak.
  c- Bütün vücudu iyice ovuþturarak yýkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.)

  Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzularýn anlatýlmak ve açýklanmak üzere
  Cuma namazýndan önce ve diðer bazý vakitlerde imamlarýmýzýn çýkýp vaaz ettiði,
  talim,irþat ve telkin makamý olan yere ne ad verilir?
  Cevap : Kürsü

  Soru 18: Camilerimizde beþ vakit namazlarýmýz için Ezan-ý Muhammedi’yi okuyan,
  gamet eden, Hz. Bilal Habeþi’nin mesleðini yapan kimselere ne denir?
  Cevap : Müezzin

  Soru 19: Namazýn farzlarý on ikidir. Bunlar iki kýsma ayrýlýr. Þartlar ve rükünler diye
  adlandýrýlýr. Altýsý þart diðer altýsý ise rükündür. Þartlar daha namaza
  baþlamadan önce yapýlmasý gereken þeyler olup, rükünler ise baþlangýç
  tekbiri ile namaza baþlayýp namazýn içinde yapýlmasý gereken farzlardýr.
  Namazýn farzlarý dediðimiz þartlarý ve rükünleri sayýp tarif ediniz.
  Cevap : A- Namazýn Þartlarý:
  a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
  b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kýlacak yeri temizlemek
  c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
  d- Ýstikbali Kýble; Kýbleye yönelmek
  e- Vakit; Vaktinde kýlýnmasý
  f- Niyet; Niyet etme
  B- Namazýn Rükünleri:
  a- Ýftidah Tekbiri; Baþlangýç tekbiri
  b- Kýyam; Ayakta durmak
  c- Kýraat; Okumak
  d- Ruku; Rukuya eðilmek
  e- Sücut; Secdeye eðilmek
  f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuþu yapmak.

  Soru 20: Ýnsanoðlunun uzuvlarýndan örtülmesi farz olan, baþkalarýnýn da bakmasý
  haram olan yerlere avret mahalli denir. Kadýnlar ve erkekler için Setri avret
  yerlerini tarif ediniz.
  Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapaklarý dahil bu kýsmýn arasýnda kalan bölgeler.
  Kadýnlarda: Yüzleri, elleri ve ayaklarý dýþýnda kalan bütün bölgeleri
  kapatmalarý gereklidir.

  Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaþantýsý olarak tarif edilen sünnetin
  bölümleri üçtür. Sünnetin çeþitleri diyebileceðimiz bölümlerini söyleyiniz.
  Cevap : a- Fiili Sünnet : Yaþantýsýdýr
  b- Kavli Sünnet : Sözleridir
  c- Takriri Sünnet : Söz ve olaylara sukutu ile karþýlýðýdýr.

  Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açýklamak
  veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalýk meseleleri anlatmak için
  hutbe okunur. Ýmamýn Cuma günü hutbe okumak için çýktýðý, camilerde
  kýbleye göre sað tarafta bulunan basamaklý olan yere ne denir?
  Cevap : Mimber

  Soru 23: Suyun bulunmadýðý zamanlar veya mekanlar olduðunda dinimiz,
  ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceðimiz
  bir ameli bize bildirmiþtir. Bu amel toprakla yapýlýp su bulununcaya kadar
  abdesti bozacak bir iþ bir fiil yapýlmamýþ ise abdestle yapýlacak bütün
  ibadetler ve taatlar yapýlýr. Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin
  yerine geçer. Su görülünce de bozulur. Ýki darp (vuruþ) bir niyet olmak
  üzere iki tane farzý vardýr. Niyetin farz olduðu bu ibadetimizin adý nedir?
  Cevap : Teyemmüm denir.

  Soru 24: Boy abdesti olmayana yapmasý yasak olan ameller nelerdir?
  Cevap : a- Namaz kýlamaz
  b- Camiye mescide giremez
  c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
  d- Kabe’yi tavaf edemez.

  Soru 25: Namazlarýmýzda yapmýþ olduðumuz secde yedi tane uzvumuzun
  (organýmýzýn) beraber yere deðerek yapýlmasýyla olur. Bu yedi azamýzý sayýnýz.
  Cevap : Alnýmýz ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarýmýz(2) toplam
  yedidir.

  Soru 26: Namazlarýmýzý kýlarken yanýlabiliriz, böyle hallerde namazýn telafisi için son
  oturuþta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazýmýzý
  tamamlamýþ oluruz. Böyle hallerde yapýlan secdeye sehiv secdesi yani
  yanýlma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
  Cevap : Namazýn farzlarýndan birisinin unutularak yapýlmasýnýn geciktirilmesinde,
  vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesi veya yine unutularak
  yapýlmasýnýn geciktirilmesinde yapýlýr.

  Soru 27: Namazýn kýyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu
  yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulmasý, her yapýlan amele,
  harekete özenerek yapýlmasýna ne ad verilir? Mesela: Rükudan kýyama
  kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasýnda en az bir defa
  “sübhanallahil azim” diyecek kadar oturmuþ olmak gibi.
  Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunlarýn hakkýný vererek yapmak.)

  Soru 28: Cuma namazý kimlere farzdýr?
  Cevap : a-Erkek olmak b-Hür olmak c-Misafir olmamak d-Sýhhatli olmak (Camiye
  yürüyerek gidecek kudrette olmak) e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak
  (Ayaklarý kesilmiþ olmamak)

  Soru 29: Cuma günü müslümanlarýn bayram günüdür. O günde mü’minler Allah
  (c.c.)’ýn emriyle camilere toplanýr, Cuma namazlarýný kýlarlar ve hutbeyi
  dinlerler. Vakti öðle namazýnýn vaktidir. Bu vakitte kýlýnan Cuma namazý
  kaç rekattýr, isimleriyle birlikte söyleyiniz.
  Cevap : 10 rekattýr. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir. (Ayrýca ayný
  vakitte kýlýnan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2 rekatta vaktin son sünneti kýlýnýr.
  Ama Cuma 10 rekattýr.)

  Soru 30: Ramazan ayýnda, yatsý namazýndan sonra 20 rekat kýlýnan namazdýr.
  Cemaatla veya tek baþýna kýlýnabilir. Ýki yada dört rekatta bir selam
  verilerek kýlýnan ve ramazan ayýna ait olan bu namazýn adý nedir? ve nasýl
  bir namazdýr?
  Cevap : Teravih namazýdýr ve Sünneti müekkede bir namazdýr.

  Soru 31: Oruç ibadetimizin çeþitleri altýdýr. Bunlarý misaller vererek sayýnýz.
  Cevap : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb.
  b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmýþ nafile oruçlar
  c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayýnýn 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
  d- Müstehap oruçlar: Kameri aylarýn 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
  e- Mekruh oruçlar: Aþure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar.
  f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.

  Soru 32: Ýslamýn þartlarýndan mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayýlan erkek, kadýn,
  her mükellef müslümanýn senede bir kez, malýnýn kýrkta birini, niyet ederek
  müslüman fakire vermesi farzý ayýn olan ibadettir. Bir diðer mana ile müslüman
  fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkýdýr. Terki günah, inkarý küfürdür.
  Bu mali ibadetimiz hangisidir?
  Cevap : Zekat.

  Soru 33: Ramazan ayýnýn sonuna ulaþan ve temel ihtiyaçlardan baþka nisaba malik
  (mala sahip) olan her müslümanýn vermesi gereken ve vacip olan mali bir
  ibadettir. Ýnsanlarýn yaratýlýþýna bir þükür olmak üzere sevap kazanmak
  için yapýlan mali ibadetimiz nedir?
  Cevap : Sadaka-i Fýtýr

  Soru 34: Kurban bayramý günlerinde Arafat’a çýkarak vakfe yapýlan, ihrama girerek ve
  Kabe’yi tavaf ederek ziyaret yapýlan, zengin olan müslümana ömründe bir
  kez yapmak farzý ayýn olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
  Cevap : Hac.

  Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayý ve Ravza-i Mudahharayý
  ziyaret maksadýyla yapýlan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
  Cevap : Umre ziyareti.

  Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle baþlayan yýla hicri yýl denir.
  Hicri yýlýn aylarýna kameri aylar denir. Müslümanlarýn takvimi olan bu
  takvime göre bayram ve diðer önemli gün ve geceler ayarlanýr. Bu hicri yýlýn
  kameri aylarýný sayýnýz.
  Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel
  Ahir, Recep, Þaban, Ramazan, Þevval, Zilkade, Zilhicce.

  Soru 37: Hicri yýlýn baþlangýç günü hangi gündür?
  Cevap : 1 Muharrem.

  Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doðum günüdür. Mekke’de
  Kabe’nin içinde 360 putun yýkýldýðý, Sasani Ýmparatorluðunun bin yýldan
  beri yaktýklarý ateþin söndüðü gün bu gündür. Ýslam takvimi olan hicri yýlda
  Mevlit kandili hangi gündür?
  Cevap : Rebiyyül evvel ayýnýn 12. Gecesi, Pazartesi günü.

  Soru 39: Mübarek üç aylarýn baþlangýç tarihi ne zamandýr?
  Cevap : 1 Recep ile baþlar.

  Soru 40: Ýkram, deðeri çok olan, baðýþ, ihsan, istenilen gibi manalar taþýyan ve Hz.
  Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduðunu anladýðý gün
  olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle deðerlendirdiðimiz,
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekat þükür namazý kýldýðý
  mübarek gecemizin adý ve hangi günde olduðunu söyleyiniz.
  Cevap : Regaip kandili, Recep ayýnýn ilk Cuma gecesidir.

  Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs þehrine
  yürüyüþüne ve oradan da semaya yükseliþine ayrý ayrý isim verilen,
  hakkýnda Kur’an’ý Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanýný
  söyleyiniz.
  Cevap : Ýsra ve Miraç denir. Recep ayýnýn 27.ci gecesidir.

  Soru 42: Yaratýlmýþlarýn bir sene içindeki rýzýklarýna, zengin veya fakir, aziz veya zelil
  olacaklarýna, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c.c.)
  tarafýndan meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri
  tarihini söyleyiniz.
  Cevap : Berat Gecesi. Þaban ayýnýn 15.ci gecesi.

  Soru 43: Ramazan ayý içersinde idrak ettiðimiz ve Kur’an’ý Kerim bu geceden
  baþlayarak indirildiði bildirilen adýna Kur’an’ý Kerim’de sure bulunan ve
  Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayýnýn son on gününün tekli günlerinde
  arayýn dediði mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
  Cevap : Kadir Gecesi. Ramazanýn 27.ci gecesi.

  Soru 44: Ramazan ayýnýn son on gününde beþ vakit namaz kýlýnan cami veya
  mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalýnan) ve bayram namazý ile son
  bulan ibadetin adý nedir?
  Cevap : Ýtikaf.

  Soru 45: Amelde hak mezhepler dediðimiz mezheplerimiz ve imamlarýmýzý söyleyiniz.
  Cevap : a- Hanefi Mezhebi; Ýmamý Azam Ebu Hanife
  b- Þafi Mezhebi; Ýmamý Þafi
  c- Maliki Mezhebi; Ýmamý Malik
  d- Hanbeli Mezhebi; Ýmamý Ahmet Bin Hanbel.

  Soru 46: Haccýn çeþitleri nelerdir?
  Cevap : a- Haccý Temettü b- Haccý Ýfrat c- Haccý Kýran

  Soru 47: Haccýn farzlarýný söyleyiniz.
  Cevap : a- Arafat’ta vakfe durmak b- Ziyaret tavafý yapmak.

  Soru 48: Cihat ibadetini diðer ibadetlerden ayýran özellikler nelerdir?
  Cevap : a- Kur’an’ý Kerim’de en çok zikredilen ibadet olmasý
  b- En büyük ibadettir
  c- Zamana baðlý deðildir
  d- Ýlk eda edilecek farzdýr
  e- Miktarla sýnýrlý deðildir.

  Soru 49: Üç vakit vardýr ki bu vakitlerde kaza namazý, vacip bir namaz, cenaze
  namazý, tilavet secdesi, nafile namaz kýlýnmaz ve olmaz. Bu vakitlere
  dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
  söyleyiniz?
  Cevap : a- Güneþ doðarken b- Güneþ tam tepede iken c- Güneþ batarken
  .
  Soru 50: Namaz dinin direði ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazlarýn vaktinde
  kýlýnmasý gerekir, çünkü “vakit” namazýn farzlarýndandýr. Vaktinde ve vakti
  geçtikten sonra kýlýnan namazlara ne ad verilir?
  Cevap : Vaktinde kýlýnan namaza; “Eda”, Vaktinden sonra kýlýnan namaza ise;
  “Kaza” denir

  Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylýklar getirir. Ki bunlardan biride kýþýn
  ayaklarýmýza giyilen deriden yapýlmýþ mestlerin giyilmesidir. Bu mestler
  abdest alýndýktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar
  alýnacak abdestler için bu mestler çýkarýlmadan üzerine ýslak elle yapýlan
  meshetme iþlemi ile abdest alýnmýþ olur. Bu meshetmenin müddeti (süresi)
  yolculukta ve ikamette (bulunduðumuz yerde) ne kadardýr?
  Cevap : Ýkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)

  Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduðumuz köy, kasaba veya þehirden) çýkýp yaya
  olarak 18 saatlik yola gitmiþ olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik
  yolun karþýlýðý bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklýktýr.) Bu mesafeye çýkmýþ
  olan yolcuya kolaylýklar olarak ayaðýndaki mestin müddeti 3 gün 3 gece
  olduðu gibi namazlar için de bazý kolaylýklar vardýr. Yolcu namazý ve
  seferilik dediðimiz bu namazlarýn kýlýnýþý nasýldýr?
  Cevap : Dört rekatlý farz namazlarý iki rekat olarak kýlýnýr.

  Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliði dediðimiz kan, meni, sidik, ve gaita
  (büyük pislik) gibi pisliklerin çýkmýþ olduklarý yerleri temizlemeye verilen
  isim nedir?
  Cevap : Ýstinca.

  Soru 54: Namazlarýn cemaatla kýlýnmasý 27 derece daha sevap olduðu bildirilmiþtir.
  Namazlarýmýzý cemaatla kýlarken imama ruküde yetiþmiþ kiþi o rekatý
  imamla kýlmýþ sayýlýr. Ruküden kalkarken, secde yapýlýrken veya tahiyyatta
  iken namaza iþtirak eden kiþi ise imam selam verdikten sonra kendi selam
  vermeden kalkar ve kaç rekat kýlmamýþ ise tamamlar. Namazýn
  baþlamasýndan sonuna kadar aralýksýz olarak imama uyan, namazýnýn
  tümünü imamla kýlan kimseye ne ad verilir?
  Cevap : Müdrik (Namazý idrak etmiþ, yetiþmiþ manasýnda.)

  Soru 55: Namaz baþlayýp ilk rekatýn ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde
  imama uyan ve imamla birlikte kýlmadýðý rekatlarý cemaatýn selamýndan
  sonra kýlarak tamamlayan kiþiye ne denir?
  Cevap : Mesbuk (sabýkalý)

  Soru 56: Namaza imamla baþladýðý halde, kendisine namazda uyku, dalgýnlýk,
  cemaatýn çokluðundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazýn bir
  kýsmýný imam ile birlikte kýlmayan kimseye ne ad verilir?
  Cevap : Lahik.

  Soru 57: Ýbadetlerimizin sýhhati için küçük abdest temizliði dediðimiz, erkeklerin
  idrar yaptýktan sonra idrar sýzýntýsýný beklemeleri gerekir. Yoksa abdest
  aldýktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuþ olur. Ama insan abdestliyim
  düþüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boþa gider. Bu sebeple idrarýn
  kesilmesini biraz yürüyerek, ayaklarý hareket ettirerek veya beklemek gibi
  hallerle bekleyip sonrada su ile yýkamakla yapýlan amelin adý nedir?
  Cevap : Ýstibra.

  Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarýmý yapmakla
  kulluðunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaþýrsýnýz.” Dinimizde farz
  namazlarýn ve sünnetlerin dýþýnda kýlýnan birtakým nafile namazlar vardýr
  ki, bunlara tatavvu namazý da denir. Her bir namazýn kendisine has fazileti
  ve sevabý vardýr. Bunlardan bazýlarý; Duha, Kuþluk, teheccüt namazlarý,
  Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazlarý, yolculuk, tesbih namazlarý
  vb… Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiðinde veya öðrenmek veya
  öðretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile
  olarak kýldýðý iki rekat namazýn adý nedir?
  Cevap : Tahiyyetül Mescit.

  Soru 59: Güneþ doðup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki,
  dört,sekiz veya on iki rekat kýlýnabilen nafile namazýn adý nedir?
  Cevap : Duha (kuþluk) namazý.

  Soru 60: Ýnsanýn kendi hakkýnda bir þeyin hayýrlý olup olmadýðýna dair bir iþarete
  kavuþmak istediðinde, yatacaðý zaman iki rekat namaz kýlýp özel duasýný
  okuyarak bitirdiði namaz hangisidir?
  Cevap : Ýstihare namazý.

  Soru 61: Yatsý namazýndan sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra
  kalkýp kýlýnan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altý veya sekiz rekat
  kýlýnabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiði ve çok sevap olan
  bu namazýn adý nedir?
  Cevap : Teheccüt (gece) namazý.

  Soru 62: Nisap; Þeriatýn bir þey için koymuþ olduðu belirli bir ölçü ve miktar
  demektir. Mesela; Altýn için nisap miktarý 96 gramdýr ve buna sahip olan
  kimse zengin sayýlýr ve bu malýn üzerinden bir yýl geçtikten sonra bunun
  zekatýný vermesi kendisine farzdýr. Koyun, keçi, sýðýr ve deve gibi mallarda
  nisap sayý iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarý nedir?
  Cevap : 39’a kadar zekat düþmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun. 121’den 200’e
  kadar iki koyun. 201’den 399’a kadar üç koyun. 400 koyuna dört ve
  sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir.

  Soru 63 : Sýðýrlarýn nisap ölçüsü ve miktarý ne kadardýr?
  Cevap : 29’a kadar zekat düþmez. 30’dan 40’a kadar iki yaþýnda bir buzaðý. 40’dan
  59’a kadar üç yaþýnda bir dana. 60’da birer yaþýný bitirmiþ iki buzaðý ve
  sonra her 30’da bir buzaðý, her 40’da bir dana olarak hesap edilir.

  Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
  Cevap : a- Nakit paranýn, istenen borç paralarýn
  b- Ticaret mallarýnýn
  c- Koyun, keçi, sýðýr ve devenin
  d- Altýn ve gümüþlerin
  e- Arazi ürünlerinin
  f- Madenlerin ve definelerin.

  Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
  Cevap : a- Ana ve babaya
  b- Dede ve ninelere
  c- Evlatlara
  d- Karý veya kocaya
  e- Zenginlere
  f- Cami, mescit, çeþme ve benzerlerini yaptýrmak veya onartmak için zekat verilmez.

  Soru 66: Kurban bayramýnda ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu
  olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Kurban ibadet
  maksadýyla olursa eda edilmiþ olur. Bunun dýþýnda ki maksatlarla (et
  yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacaðý gibi birde vebal olur.
  Kurbaný kesme günleri hangi günlerdir.
  Cevap : Kurban bayramýnýn 1. 2. ve 3.cü günleridir.

  Soru 67: Kabe’nin etrafýnda usulünce ibadet için yedi defa dolaþmaya ne denir?
  Cevap : Tavaf.

  Soru 68: Yeni doðan bir çocuðun doðduðu günden bülüð çaðýna gelinceye kadar
  Cenabý Hakk’a þükür olsun diye kurban kesmek mubahtýr. Fakat 7. Günü
  kesilmesi daha faziletlidir. Çocuðun doðduðunda kesilmesi gereken bu
  kurbana ne ad verilir?
  Cevap : Akika kurbaný.

  Soru 69: Zekat kimlere verilir?
  Cevap : 1- Müslüman fakirlere
  2- Miskinlere
  3- Borçlulara
  4- Yolculara
  5- Azat olacak köle, cariyeye
  6- Zekat memurlarýna
  7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri Ýslam’a ýsýndýrýlmak istenenlere)
  8- Xslam yolunda qaliäanlara

  Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasýl yapýlýr?
  Cevap : Kur’an’ý Kerim’den bir secde ayeti okunduðu yada duyulduðu zaman yapýlýr.
  Yapýlýþý: Ayaða kalkýlýr, eller kaldýrýlmadan tekbir alýnýr ve secdeye gidilir.
  Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar Allah’ü
  ekber denilerek ayaða kalkýlýr.

  Soru 71: Ameli salih ne demektir?
  Cevap : Allah (c.c.)’ýn rýzasýna uyan hayýrlý amel, günahlardan uzak iþtir.

  Soru 72: Cenaze namazý nasýl kýlýnýr ve kaç tekbirdir?
  Cevap : Ayakta kýlýnýr ve dört tekbirlidir.

  Soru 73: Kimlerin cenaze namazý kýlýnmaz?
  Cevap : a- Düþük ve ölü doðan çocuklarýn
  b- Bilerek anne ve babasýný öldüren katillerin
  c- Yol kesicilerin
  d- Ýslam’a karþý çýkanlarýn namazý kýlýnmaz.

  Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
  Cevap : Sabah namazý,o günün öðle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir.

  Soru 75: Kaza namazý ne demektir?
  Cevap : Vaktinde kýlýnamayan beþ vakit namazý ödemek üzere, baþka vakitte
  kýlmaya denir.

  Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzý yerine getirmekten daha fazla
  sevaptýr. Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
  Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandýrýr.

  Soru 77: Çocuklarýn benimsemeleri ve alýþkanlýk kazanmalarý için, Ýslam’a göre hangi
  yaþta namaza baþlatýlmalarý gerekir?
  Cevap : Yedi yaþýnda.

  Soru 78: Ýslam’a göre çocuk doðduðunda ismi nasýl konur?
  Cevap : Çocuðun sað kulaðýna ezan, sol kulaðýna kamet okunarak ismi zikredilir ve
  dua yapýlýr.

  Soru 79: Kurban eti nasýl pay edilir?
  Cevap : Kurban eti üç kýsma ayrýlýr. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komþu ve
  dostlara, kalan bölümü ise ev halkýna ayrýlýr.

  Soru 80: Zilhicce ayýnýn 9.cu, yani arife günü sabah namazýndan baþlayarak,
  bayramýn 4.cü günü ikindi namazýna kadar, her farz namazýn selamýndan
  sonra alýnmasý kadýn erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
  Cevap : Teþrik tekbirleri.

  Soru 81: Her müslümanýn gün birlik yaþamýnda hiç unutmadan her yaptýðý iþin
  evvelinde söylemesi gereken bir söz vardýr. Bu söz nedir?
  Cevap : “Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan
  Allah’ýn adýyla.)

  Soru 82: Bir müslümanýn geleceðe dönük iþlerini tasarladýðý zaman, ümit ve temenni
  ifadelerini Rabbimizin isteðine býrakan bir imanla söylediði, unutulmamasý
  gereken söz nedir?
  Cevap : “Ýnþallah” (Eðer Rabbim dilerse) demek

  Soru 83: Müslümanlarýn su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber
  aldýklarýnda söyledikleri söz nedir?
  Cevap : “Elhamdülillah” (Þükür Allah’adýr.)

  Soru 84: Müslümanýn müslüman üzerindeki beþ hakkýný sayýnýz.
  Cevap : a- Selamýna karþýlýk vermek
  b- Hasta ise ziyaretine gitmek
  c- Aksýrýnca dua etmek
  d- Meþru olan davetine gitmek
  e- Vefatýnda cenazesinde bulunmak.

  Soru 85: Aksýran müslümanýn “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanýnda bulunan
  müslümanýn buna vermesi gereken karþýlýk nedir?
  Cevap : “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)

  Soru 86: Ýslam’da selam verme ölçüsü nedir?
  Cevap : Küçük büyüðe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.

  Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andýðýnda yada yanýnda
  anýldýðýnda ne yapmasý gerekir?
  Cevap : Ona salat ve selam getirir.

  Soru 88: Zekatýn faydalarýný yazýnýz.
  Cevap : a- Malý temizler
  b- Malý çoðaltýr
  c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtýr
  d- Müslümaný mal fitnesinden korur
  e- Allah (c.c.)’a bir þükürdür
  f- Kalbin katýlaþmasýný önler
  g- Ýhtiras (hýrs) zincirini kýrar
  h- Fakirleri dilenmekten alýkoyar
  i- Þefkat anahtarýdýr
  j- Malý ebedileþtirir, fert yatýrýma yönelir

  Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduðu memlekete ne ad verilir?
  Cevap : Vatan-ý Asli

  Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazý en az kaç kiþi ile kýlýnýr?
  Cevap : En az üç kiþi ile kýlýnýr.

  Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
  Cevap : a- Sigar nikahý
  b- Hulle nikahý
  c- Mute nikahý
  d- Ýhramlýnýn nikahý
  e- Zinakar kadýnla nikah
  f- Dörtten fazla kadýnla yapýlan nikah
  g- Ayný anda iki kýz kardeþ ile yapýlan nikah.

  Soru 92: Sigar nikahý nedir tarif ediniz?
  Cevap : Aralarýnda mehir (kýzýn kýzlýk hakký) olmaksýzýn bir adamýn kendi kýzýný
  diðerinin kýzý karþýlýðýnda ona nikahlamasýna denir.

  Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
  Cevap : a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek.
  b- Veya on fakiri akþamlý sabahlý doyurmak
  c- Veya on fakiri orta halli giydirmek
  d- Veya üç gün aralýksýz oruç tutmaktýr.

  Soru 94: Nikahý kendisine haram olanlarý sayýnýz.
  Cevap : a- Karabet (yakýnlýk) ciheti ile haram olanlar.
  b- Sýhriyet (sonradan kazanýlan akrabalýk) yoluyla haram olanlar.
  c- Emiþme yoluyla haram olanlar (ayný kadýnýn emzirdiði çocuklar)
  d- Ýki kýz kardeþi bir arada nikahlamak. (Ýkiside yaþarken tek erkeðin
  hanýmlarý olamazlar.)
  e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kýz babaya, üvey oðlan
  anaya haramdýr.)
  f- Efendinin cariyesini, hanýmefendinin de kölesini nikahlamasý haramdýr.
  g- Kafir kadýnla bir mecusi kadýný veya putperest bir kadýný bir arada
  bulundurmak.
  h- Cariye ile hür kadýný bir arada bulundurmak.
  i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
  j- Baþkasýnýn zevcesini nikahlamak.
  k-Nikahlý iken hamile kalan kadýný nikahlamak.

  Soru 95: Karabet (yakýnlýk) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
  Cevap : Analar, Kýzlar, Kýz kardeþler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kýz kardeþlerin
  kýzlarý.

  Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasýnda ne fark vardýr?
  Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdýr.

  Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardýr ki, bunlarda kýlýnan namazlar diðer
  mescitlerde kýlýnan namazlardan sevabý daha fazladýr. Bu mescitleri sevap
  çokluðu sýrasý ve sevap oranlarý ile yazýnýz.
  Cevap : a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabý
  b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabý
  c- Mescidi Aksa; Beþ yüz namaz sevabý vardýr.

  Soru 98: Ýnsanlarýn akýllýsý kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiði
  cevap ne olmuþtur?
  Cevap : “Ölümü çok hatýrlayýp onun için hazýrlýklý olandýr.” Cevabýný vermiþtir.

  Soru 99: Namazlarýmýzý kýlarken Ruküden sonra kalkýp secdeye gitmeden kýyam
  halinde iken zikrettiðimiz “Rabbena lekel hamt”in manasý nedir?
  Cevap : Rabbimiz þükür ancak sanadýr demektir.

  Soru 100: Namazlarýmýzda secdede iken en az üçer kez söylediðimiz “Sübhane
  rabbiyel ala”nýn manasý nedir?
  Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.

  Soru 101: Namazlarýmýzda ruküde iken en az üç defa söylediðimiz “Sübhane rabbiyel
  azim”in manasý nedir?
  Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.

  Soru 102: Sýhriyet (sonradan kazanýlan akrabalýk) ciheti ile kendisine haram olanlar
  kimlerdir?
  Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kýzý (Üvey kýz), Babasýnýn
  zevcesi(Üvey anne), Oðlunun zevcesi (Gelini).

  Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanýn hangi günleri oruç tutardý?
  Cevap : Pazartesi ve Perþembe günleri.

  Soru 104: Abdestin vaciplerini sayýnýz?
  Cevap : Abdestin vacibi yoktur.

  Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?
  Cevap : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuða
  çýkana denir.

  Soru 106: Ýslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren
  ilme ne denir?
  Cevap : Fýkýh denir.

  Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduðu Ýslam devletini idare eden veya
  Ýslam devletinin kurulmasý için mücadele eden, bütün iþlerinde mü’minlere
  Emir olan kiþiye hak ölçüleri çerçevesinde baðlanýp itaat etmeðe, malý ve
  canýyla onu desteklemeye ne ad verilir?
  Cevap : Beyat (Biat) denir.

  Soru 108: Ýmam olabilmenin þartlarý nelerdir?
  Cevap : a- Açýk ve herkes tarafýndan bilinmesi
  b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olmasý
  c- Siyaset ilmini ve sanatýný iyi bilmesi
  d- Ýslam nizamýný yürürlükte tutmaya yetenekli olmasý
  e- Adaletli olmasý
  f- Hür ve erkek olmasý
  g- Akil balið ve müçtehit olmasý.

  Soru 109: Cuma namazýný eda edebilme þartlarý nelerdir?
  Cevap : a- Þehir veya þehir hükmünde olan yer
  b- Halife veya görevlendirdiði kiþinin kýldýrmasý
  c- Namazdan önce hutbe okunmasý
  d- Cemaatla kýlýnmasý
  e- Vakti geçmeden kýlýnmasý

  Soru 110: Rasulüllah (s.a.v.)’in “küçük þirk” olarak nitelendirdiði günah nedir?
  Cevap : Riya (Gösteriþ için ibadet.)

  Soru 111: Boðulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
  Cevap : Boðulmakta olan kimseyi kurtarýr. Namazý sonra kýlar.

  Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazý birleþtirerek kýlmaya ne denir?
  Cevap : Cem’us-Salat

  Soru 113: Ýmam farz namaza cemaatla baþladýktan sonra nafile namaz kýlmak ne olur?
  Cevap : Mekruh olur.

  Soru 114: Cemaatý terk edip namazlarý evde kýlmayý adet haline getiren kimseye ne denir?
  Cevap : Melun.

  Soru 115: Þeytan nerede taþlanýr?
  Cevap : Mina’da.

  Soru 116: Oruç ne zaman farz kýlýndý?
  Cevap : Hicretin 2.ci yýlýnda.

  Soru 117: Ýslam fýkhýnda feri deliller hangileridir?
  Cevap : a- Ýstihsan b- Mesaliki Mürsele c- Örf d- Önceki þeriatlar e-Sahibi kavli f-Ýstishap

  Soru 118: Ýnsanlarýn ve evcil hayvanlarýn yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz
  olan yerlerden alýp kýymetinin artmasý için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
  Cevap : Ýhtikar denir.

  Soru 119: Ýslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adý nedir?
  Cevap : Feraiz ilmi.

  Soru 120: Hac esnasýnda Safa ile Merve arasýnda müslüman erkeklerin her gidiþ ve
  geliþte göðüslerini gererek (çalýmlý çalýmlý) yürümeye ne ad verilir?
  Cevap : Hervele.

  Soru 121: Peygamber (s.a.v.): “En hayýrlý amel vaktinde kýlýnan namazdýr”
  buyurmaktadýr. Vaktinde kýlýnmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir.
  6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kiþiye ne ad verilir?
  Cevap : Sahib-i Tertip.

  Soru 122: Zekat Ýslam toplumundaki, sosyal yardýmlaþmanýn, müslümanlar
  arasýndaki sevgi ve kardeþliðin kuvvetlendirilmesi açýsýndan Rabbimizin
  müslümanlara olan bir rahmetidir. Zekatýn kimlerden alýnacaðýný ve kimlere
  verileceðini Ýslam belirlemiþtir. Altýn da zekata tabi mallardandýr. Hanefi
  mezhebine göre altýnýn zekata tabi olmasý için nisap miktarýný yazýnýz.
  Cevap : 97 gram, 20 miskal ve 60 santimdir.

  Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asýrdan
  itibaren bir ilim olarak þekillenmiþtir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin
  yaþadýðý maneviyatý ve ahlaki olguyu amaç edinmiþtir. Nefisleri temizleyip
  terbiye etmek, ahlaký güzelleþtirmek ve dini yaþamak ilmidir. Züht ve takva
  ile ruhu temizleyen, insaný Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal
  ve can vermeye hazýrlayan, Allah’tan baþkasýyla kalbi iliþkiyi kesmeyi
  amaçlayan, toplumlarýn her devirde ihtiyaç duyduðu ilmin adý nedir?
  Cevap : Tasavvuf.

  Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra Ýslam dininden dönse bu insana
  hemen tövbe edip tekrar Ýslam’a dönmesi emredilir. Bu tür Ýslam’dan dönme
  olaylarýna Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir döneminde
  7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiði görülmüþtür. Ýslam
  hukukuna göre Ýslam’dan dönme olayýna ve dönen þahsa ne ad verilir?
  Cevap : Olaya Ýrtidat, dönene Mürtet denir.

  Soru 125: Kýyamete kadar yasaklanan, nikah þahitleri bulunmaksýzýn, bir kadýna para
  verip, belli zaman için beraber yaþamak üzere sözleþmek anlamýna gelen
  muta nikahý gibi, þahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir zaman
  sonra boþanmayý söyleyerek ve bütün þartlarýna uyularak yapýlan bir nikah
  çeþidi daha vardýr ki, bu kesinlikle haramdýr. Bu nikah çeþidi hangisidir?
  Cevap : Muvakkat nikahý.

  Soru 126: Kabe’yi tavaf ederken Haceri esvedin karþýsýndan baþlamanýn hükmü nedir?
  Cevap : Vacip.

  Soru 127: Namaz kýlan kimseye ne denir?
  Cevap :Musalli denir.

  Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve
  Mescidi Haram dýþýnda bulunan Safa ve Merve denilen basamaklý iki tepe
  arasýnda Safa’dan baþlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere
  gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayýna ne ad verilir?
  Cevap : Say

  Soru 129: Mikat mahalli dýþýnda oturan bir kimsenin Mekke’ye varýnca ilk ne
  yapmasý gerekir?
  Cevap : Kudüm tavafý.

  Soru 130: Haccý veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazý
  þeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kýlmak, onlarý yapmaktan
  sakýnmak ve haram denilen Mekke sýnýrlarý içine girme haline ne denir?
  Cevap : Ýhram.

  Soru 131: Ramazan ayýnýn son günü içinde bir mescitte dünya iþlerinden tamamen
  uzaklaþarak ibadet etmeye ne denir?
  Cevap : Ýtikaf

  Soru 132: Kazasý olmayan namaz hangisidir?
  Cevap : Cuma namazý

  Soru 133: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömründe bir defa yaptýðý ve Ýslam’ýn beþ
  þartýndan biri olan ibadetin adý nedir?
  Cevap : Hac

  Soru 134: Fýkýh ilminin dört büyük kýsýmlarýndan biri olan cezalarla ilgili bölümüne
  ne isim verilir?
  Cevap : Ukubat

  Soru 135: Teyemmümün farzlarý nelerdir?
  Cevap : Niyet etmek, elleri topraða vurarak kollarý ve yüzü meshetmek.

  Soru 136: Hangi namaz çeþidini kýlmak zorunluluðu yoktur?
  Cevap : Nafile namazýn.

  Soru 137: Haccý veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan þeylerden
  bazýlarýný geçici olarak haram kýlmak, onlarý yapmaktan sakýnmak ve
  haram denen Mekke sýnýrlarý içeri girme haline denir. bu halde iken günah,
  isyan, kavga gibi þeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakýnlaþma terk
  edilir, avlanýlmaz, týraþ olunmaz, yeþil ot dahi kopartýlmaz. Bu hale ne ad verilir?
  Cevap : Ýhram

  Soru 138: La ilahe Ýllallahýn kelime manasý Allah’tan baþka ilah olmadýðýna
  inanmakla birlikte geniþ manada dört þeyi içerir. Bunlardan üç tanesi
  þunlardýr: a-Ben Allah’ýn kuluyum b-Ben yardýmý ancak Allah’tan beklerim
  c-Ancak Allah’ýn rýzasýný gözetirim demektir. Diðer dördüncüsü nedir?
  Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (c.c.)‘dýr.

  Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafýný saran mescidin tamamýnýn adýdýr. Mescidi
  Haram yeryüzünde yapýlan ilk mescittir. Hacýlar burayý ziyaret ve Kabe’yi tavaf
  için giderler. Mescidi Haramýn bölümlerinden bazýlarý þunlardýr: Zemzem, Safa ve
  Merve tepeleri, Minberi Þerif, Mültezem, Makamý Cibril, Hatim, Metaf, Þerif
  yani tavaf yeri, Makamý Ýbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan baþka Kabe’nin
  hemen önünde belli bir boþluktan sonra yay þeklinde bir duvar vardýr. Hacýlar
  tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasýndan geçmezler. Burada Hz. Hacer ve
  Hz. Ýsmail’in mezarlarýnýn bulunduðu rivayet edilmektedir. Bu yerin adý nedir?
  Cevap : Hicri Ýsmail

  Soru 140: Namazlarda kýyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeye
  ve bu rükunlarý yaparken her uzvun yatýþýp, hareket halinden beri olmasýna tadili
  erkan denir. Mesela, rükudan kýyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve
  sükunet bulmalý. Namazlarýn tadili erkana göre kýlýnmasýnýn hükmü
  Ýmam-ý Azama göre nedir?
  Cevap : Vaciptir

  Soru 141: Her ibadette olduðu gibi hac ibadetinin de vacipleri vardýr. Bunlara örnek
  olarak, ihrama belirli yerden baþlamak, ziyaret tavafýný kurban bayramýnýn birinci,
  ikinci ve üçüncü günlerinde yapmak ve veda tavafý yapmayý da sayabiliriz.
  Ýhramsýz girmenin yasak olduðu yerlere (sýnýrlara) ne ad verilir?
  Cevap : Mikat mahalli

 14. AHLAK

  Soru 1 : Rasulüllah (s.a.v.-’e göre en kötü düğün yemeği hangisidir?
  Cevap : Zenginlerin çağrılıp, yoksulların davet edilmediği düğün yemeğidir.
  Soru 2 : İslam’da çocuk terbiyesinin üç ana esası nedir?
  Cevap : a- Çocuğu zararlı etkenlerin tahribatından uzak tutmak. (Ahlaksız çevre, kötü arkadaş)
  b- Başta anne ve baba olmak üzere tüm büyüklerin iyi örnek olmaları.
  c- İyi örnek olmayı, yumuşak olmayı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü tatbikatla öğretmek
  ve yaşatmak.
  d- Tüm verilecek terbiyenin İslam’ın müsaade ve teşvik ettiği ölçüler çerçevesinde olmalı.

  Soru 3 : Çocuk terbiyesinin en etkili ve zorunlu yaş dönemi hangisidir?
  Cevap : 0-6 yaş arasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.-’e çocuğunu ilim öğretmek için
  getiren sahabeye çocuğun yaşını sorduklarında aldıkları cevap altı yaş olunca
  Allah’ın Resulü (s.a.v.) in cevabı: “Geç kalmışsın” olmuştur.

  Soru 4 : İnsanın kendi nefsine karşı görevleri nelerdir?
  Cevap : a- Bedenini terbiye etmek. Çünkü: “Kuvvetli mü’min, zayıf olan bir mü’minden hayırlıdır.”
  b- Sağlığı muhafaza etmek. “Ölümden başka her derdin bir devası vardır.”
  c- Vücudunu yıpratacak şeylerden kaçınmak.
  d- İradeyi kuvvetlendirmek. Hakkı kabul edip, haksızlığı ve zararı ret etmek ve taklit etmemek.
  e- Aklı ve zihni irfan nurlarıyla aydınlatmak.

  Soru 5 : Erkeğin hanımına karşı görevleri nelerdir?
  Cevap : a- Onunla güzel geçinmek, onu korumak ve onu gözetmek.
  b- Onun geçim ihtiyaçlarını üstlenmek ve karşılamak.
  c- Doğruluk, güzellik ve sadakatten ayrılmamak.

  Soru 6 : Kadının erkeğine karşı vazifeleri nelerdir?
  Cevap : a- Kocasının dine uygun emirlerini yerine getirmek ve ona itaat etmek.
  b- Kocasının namus ve şerefini korumak.
  c- Bulunduğu hale kanaatkar olmak.
  d- İsraftan kaçınmak.
  e- Ev hanımı olacak şekilde hareket etmek.

  Soru 7 : Evladın ebeveyne (anne ve babaya- karşı sorumlulukları nelerdir?
  Cevap : a- Saygı gösterip itaat etmek.
  b- Anne ve babaya karşı “ÖF” bile dememek, onları incitmemek.
  c- Onların ihtiyaçları sırasında yanında bulunmak.
  d- Kabirlerini ziyaret etmek ve duada bulunmak.
  e- Vefatlarından sonra onların dostlarına karşı saygı göstermek, ziyaretlerinde bulunmak.

  Soru 8 : Anne ve babanın çocuklarına karşı sorumlulukları nelerdir?
  Cevap : a- Doğduğunda müslüman ismi koymak.
  b- Güçleri nispetinde onları besleyip, büyütmek.
  c- Onları İslam’a göre terbiye etmek.
  d- İslami ilimleri öğretip, kazanç yollarını göstermek.
  e- Onlara fazilet örneği olmak.
  f- Dokuz yaşlarında iken yataklarını ayırmak.
  g- İbadetlere telkin edip alıştırmak.
  h- Akıl baliğ olduktan sonra mümkünse hemen evlendirmek.

  Soru 9 : Yüce Allah (c.c.)’dan korkmak, haram ve şüpheli şeylerden kaçmak ve sakınmaya
  ne ad verilir? Böyle olma hali nedir ve böyle olana ne isim verilir?
  Cevap : İttika denir. Bu hale Takva, takva olan kimseye de Muttaki denir.

  Soru 10: Utanılacak şeylerden insanı koruyan hale, güzel huylarla vasıflanmaya ve güzel huylu
  olmaya ne ad verilir?
  Cevap : Edep denir.

  Soru 11: İhlas ne demektir?
  Cevap : Herhangi bir iş yada ameli güzel bir niyet, saf bir kalple yapmak ve o işe başka
  bir şey karıştırmamaktır.

  Soru 12: Riya ne demektir?
  Cevap : Gösteriş demektir. Bir işi gösteriş için yada bir maddi yarar maksadıyla yapmaktır.

  Soru 13: Tevazu nedir?
  Cevap : Kendini büyük görmemek, insanları hakir görmemek, kendini olduğundan aşağı saymak.

  Soru 14: Allah (c.c.)’a güvenmek, kulluk görevini yaptıktan sonra başarıyı Allah (c.c.)’dan
  beklemek ve insan gücünün yetişemediği şeyleri Allah (c.c.)’a bırakıp ümitsizlik ve
  keder içine düşmemeğe ne denir?
  Cevap : Tevekkül denir.

  Soru 15: Hüsnü zan ve Suizan ne demektir?
  Cevap : Hüsnü zan: Bir iyiliğin üzerine inanç beslemeye, güzel düşünmeye denir. Suizan:
  Her şeyde bir art niyet aramaya, yanlış düşünüp yanlış yorumlamaya denir.

  Soru 16: Dili gereksiz şeylerden koruyup, ihtiyaçtan fazlasını boş yere konuşmamak haline,
  malayani denilen faydasız şeylerle uğraşmak ve ağza her gelen şeyi söylemek gibi
  hallerden kaçınmaya ne denir?
  Cevap : Hıfz-ı Lisan (Dili korumak) denir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de “Her kim Allah (c.c.)’a
  ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin yada sussun” buyurmuşlardır.

  Soru 17: Utanma, hicap, ar, namus duygularını çirkin şeylerden nefsin arındırılması, edebe
  aykırı bir işin ortaya çıkmasından kalbin duyduğu rahatsızlığa, sıkıntıya ne denir?
  Cevap : Haya denir.“Haya imandandır, insanlardan utanmayan Allah (c.c.)’dan da utanmaz.(hadis)

  Soru 18: Şecaat ne demektir?
  Cevap : Yiğitlik, kahramanlık, kalp metinliği, gerektiğinde tehlikelere atılabilme özelliğidir.

  Soru 19: Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, takdir etmek, söz yada işle memnuniyet göstermeye
  ne denir? Karşıtı Küfran-ı Nimet (Nimeti inkardır.)
  Cevap : Şükür.

  Soru 20: Acıya katlanmak, bedene uygun düşmeyen hallere telaş göstermeden karşı koymak
  olan faziletli hale ve başa gelen belalara “imtihandır” diyerek üzülmeden sonunu
  beklemeye ne denir?
  Cevap : Sabır denir. “Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir.” (Ayet meali)

  Soru 21: Sıla-i Rahim ne demektir?
  Cevap : Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmek, onlarla
  görüşmek, sohbet etmek ve ziyaretlerinde bulunmaktır.“Sıla-i Rahim ömrü uzatır”(Hadis)

  Soru 22: Müslümanların zihin uyanıklığı haline, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyetine, bir insanın
  ahlak ve davranışlarını yüzünden anlamak haline ne denir?
  Cevap : Feraset denir. “Mü’minin ferasetinden sakının. Çünkü o,Allah (c.c.)’ın nuru ile bakar”
  buyrulmuştur.

  Soru 23: Kanaat nedir?
  Cevap : Kısmete rıza göstermek, israftan kaçıp orta bir halde hareket etmektir. “Kanaat tükenmez
  bir hazinedir” (Hadis)

  Soru 24: Danışmak, bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için uygun görülen kimselerle görüşüp
  fikirlerini almaya ne denir?
  Cevap : İstişare- Müşavere denir. “Müşavere eden zarar görmemiştir” (Hadis)

  Soru 25: Söz gezdirmek, koğuculuk yapmak, bir kimse aleyhine söylenen sözleri bir kötülük
  maksadı ile o kimseye ulaştırmak gibi yapılan çirkin huya ne denir?
  Cevap : Nemime denir. “Koğucu olan (söz taşıyan- cennete giremez.(Hadis)

  Soru 26: Müslümanların kalbinde zerre kadar dahi bulunsa cennete girmelerine mani günah nedir?
  Cevap : Kibir.

  Soru 27: Kibirin tersi olan kelimedir. Kendini olduğundan aşağı göstermek manasınadır.
  Alçak gönüllülüktür. Böyle olan kişiler kendisinden aşağı olan kişileri küçük görmezler
  ve akranları arasında büyüklenmezler.
  Her şeyi ben bilirim, en iyi ben bilirim demezler. Hatta bazen toprak gibi mütevazi olurlar.
  İnsanı olgunlaştıran ve topluma sevdiren bu güzel huyun adı nedir?
  Cevap : Tevazu.

  Soru 28: Mal, mülk Allah (c.c.)’ındır. Kulun elinde bulunan ve ölmeyecek gibi biriktirdiği her şey
  bir imtihan vasıtasıdır. Kul elindeki bu imkanları, kendisi ve diğer insanlar için en faydalı
  şekilde kullanmakla yükümlüdür.Böyle davranmayan kimseyi ne Allah (c.c.), ne de kullar
  sever. Allah (c.c.)’ın kendisine verdiği mal ve mülk emanetinin hakkını vermemiş olur.
  Cömertlik göstermemek İslam’ın kınadığı, tasvip etmediği kötü huyu kul kazanmış olur.
  Cömert insan hem Allah (c.c.)’a yakın, hem cennete yakın, hem de insanlara yakındır.
  Aynı zamanda cehennemden de uzaktır. Kötü huylu insansa Allah (c.c.)’dan, cennetten,
  insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Hem ferdi, hem de içtimai zararları olan bu kötü
  huyun adı ve yine İslam’da hoş görülmeyen bunun aksi huyun adı nedir?
  Cevap : Cimrilik ve İsraf (Savurganlıktır).

  Soru 29: Müslümanların eş, dost, akraba ve yakınlarını, hatta memleketlerini ziyaret etmesi,
  görmesi, ilgi ve alaka kurması anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu
  konu ile ilgili çok hadisleri olup, bu iş yapıldığı zaman müslümanların cennete
  gireceklerini müjdelemiştir. İslam alimleride yapılması gereken bu hareketin vacip,
  terkininde haram olduğunu söylemişlerdir. İslam ıstılahında bu güzel işe ne ad verilir?
  Cevap : Sıla-i Rahim.

  Soru 30: İkiyüzlülük ve ara bozuculuğa ne ad verilir.
  Cevap : Nifak

  Soru 31: Aksıran bir müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Buna göre yanında bulunan
  müslüman ne demesi gerekir?
  Cevap : Yerhamükellah demesi gerekir.

  Soru 32: Başkalarının evine gireceğimiz zaman öncelikle hangi kurallara dikkat etmemiz gerekir?
  Cevap : a- Selam veririz
  b- Adımızı söyleriz
  c- Sıfatımızı söyleriz
  d- Künyemizi bildiririz.

 15. 1.Soru: Canlilar arasinda bir disiden dünyaya gelmemis varlik varmidir üc tanesini yazin?
  Cevap. Evet mevcuttur ,üc canli (Adem as) Hz Havva ve Salih as devesidir.
  2. Soru: su an cennet ve cehennet varmidir ? Mekan tahsis edilmis midir?
  Cevap.evet cennet de cehennemde el,an mevcuddur.Ayeti kerimelerde ve hadislerde mevcuttur.
  3. soru .Hanefi meshebinde erkek ölen hanimini yikiyabilirmi?
  Cevap .hayir yikiyamaz.
  4.namazda gözlerin kapama hukmu nedir?
  Cevap. Mekruhtur
  5. soru. Safii meshebinde erkek ölen hanimini yikiyabilirmi?
  Cevap evet yikiyabilir.
  6.soru Yatsi namazindan sonra kilinan üc rekatli vitir hukmu nedir? not hanefiye göre.
  Cevap vaciptir.
  7. Kadinlarin setri avret halini kisaca yazarmisiniz?
  Cevap el ve yüz haric her tarafi setri avrettir.
  8 .erkeklerin namazdaki setri avret halini söylermisiniz?
  Cevap göbek ile diz kapagi arasidir diz kapagida setri avrettir.
  9.Kurani kerim kac ayettir? Cevap 6666 ayettir.
  10. Kurani kerim kac süreden olusmaktadir ? cevap 114 süredir.
  11.SORU . Kurani kerim kac cüzuden olusmaktadir cevap 30 cüzudur .
  12.SORU . kadinlar kac yasinda cennete girecekler ? cevap 18 yasinda girecekler.
  13.SORU . Erkekler kac yasinda cennete girecekler ? cevap 33 yasinda girecekler .
  14.SORU .kurani kerimde basinda Besmele olmiyan süre hangisidir? Cevap Tövbe süresidir.
  15.SORU .Büyücülere ve falcilara burc ve yildizlara bu ilimlerle ugrasanlara genel olarak ne denir ? cevap müneccim denir.
  176. SORU . EfAl_I Mükellefin fiilleri kac tanedir? 8 tanedir.
  Bunlar . 1 Farz 2 vacip 3 sünnet 4 mustehap 5 mubah 6 haram 7 mekruh 8 mufsid .
  17.SORU .islam kaynaklari kac tanedir? cevap 4 tanedir .
  Bunlar . 1 Kitap yani kuran 2 sünnet 3 icma 4 kiyas .
  18 . SORU. kurani kerimdeki son süre hangisidir? Cevap nas süresidir.
  Siyerden sirular
  19.SORU . Peygamber efendimizi kim yikadi ? cevap hz Ali efendimiz yikadi.

  cevap Ibni Kaime .
  21 .SORU . peygamber efendimizin kac tane Müezzini vardi ?
  cevap 4 tane vardi 1. Bilal:i Habesi, 2 Ibni Ümmü Mektüm , 3 Ebu Mahzure 4 . Sa,dül kurazidir .
  22. SORU . Peygamber ( sav ) E, haftanin hangi gününde peygamberlikle vazifelendirildi ? cevap . pazartesi günü .
  23.SORU . Peygamber efendimiz kac yasindayken kendisine peygamberlik verildi ?
  cevap 40 yasindayken verildi .
  24.SORU. Peygamber efendimiz kac yasindayken vefat etti ? cevap 63 yasindayken .
  25 .SORU . Peygamber efendimiz ( sav ) kimin evinde ve nerde dünyaya geldi ?
  cevap Mekkede Darüt tababiba da Hasim b. Abdimenaf fin evinde dünyaya geldi .
  26. . SORU. Peygamber efendimizin sonra kac halife vardir isimleri nelerdir ?
  cevap 4 tanedir bunlar 1 hz Ebubekir siddik rh 2 hz Ömer rh 3 hz Osman rh hz Ali rh dir.
  27.SORU. Peygamber efendimizin Babasinin ve Annesinin ismi nedir
  cevap Abdullah ve Aminedir .
  28 .SORU.Peygamber efendimizin dedesinin ismi nedir ? cevap Abdulmuttalibdir

  29.SORU . Peygamber (sav ) efendimizin Babasinin kabri nerededir?
  Cevap Medine-i Münevvere,dedir
  30.SORU . Peygamber (sav ) efendimizin Annesinin kabri nerededir ?
  cevap Medinenin köyü olan Ebva,dadir.
  31.SORU . soru Peygamber (sav ) efendimizin esi olan hz Aise validemizin annesinin ismi nedir ?
  cevap Ümmü Rümandir .
  32.SORU. hz Davut as indirilen kitabin ismi nedir ? cevap Zeburdur.
  33.SORU . ölmeden ücüncü göge kaldirilan ve ahir zamanda inip deccali öldürecek olan Peygamber kimdir ?
  cevap hz Isa (as) dir.
  Tarih sorulari
  34.SORU .soru Istanbul hangi tarihte fethedildi ? cevap 29 Mayis 1453 de Fethedildi.
  35.SORU . Fatih sultan Mehmet han hz Seyhi alan Aksemseddin hz hangi tarihde Allahin rahmetine kavustu ?
  cevap 1459 da Allahin rahmetine kavustu.
  36 .Soru : Osmanli Imparatorlugunda kaç tane padisah basa geçmistir ?
  Cevap 36 tane Padisah basa gecmistir.
  37.Soru : Ilk Pahisahin ve son Padisahin adlari nedir ?
  Cevap 1. adi Gazi Osmandir 2. adi Sultan vahdettin ,dir.
  38.Soru : Peygamberlerin unutarak cok kücük hatalara ne ad verili?
  Cevap : Zelle
  39.Soru : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ? 7 sekilde .
  40.SORU Kendisine yeni bir Kitap ve yeni bir seriat verilerek insanlari hak yola cagirmak icin gönderilen peygamberlere ne ad verilir ?
  cevap Resul denir.
  41.SORU .Yüce Allahin c.c inin diledigini peygamberlere yine diledigi tarzda indirilmesine ne denir ?
  cevap Vahiy denir.
  42.SORU . Hz Musa as abisi ve en büyük yardimcisi olan peygamber kimdir ?
  cevap hz Harun ( as) dir.
  43.SORU . Babasi dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir ?
  cevap Hz Yusuf (AS) dir.
  44.SORU. Hz Ilyas (as) in devamli yaninda olmus ve ondan sonra yerine Israil ogullarina peygamber olmus olan peygamber kimdir ?
  cevap Hz Elyasa (as) dir.
  45.SORU Yeryüzünün Dogusundaki ve batisindaki tüm beldelere ulasmis ayak bastigi her yerin halkina hakim olmus ve kendisine siyah ve beyaz sancak verilmis bu peygamber kimdir?
  Cevap Hz. Zülkarneyn (as) dir.
  46.SORU. Hayvanlarin dilinden anlayip onlarla konusan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Süleyman (as) dir.
  47.Soru Ilmi hz Musa (as) in ilminden üstün ve onunla arkadaslik yapmis olan hala sag olan Peygamber kimdir? Cevap : Hızır (a.s.)
  48.SORU. Yemen Melikesine Süleyman (as) in mektubunu onun emri ile göturen kusun adi nedir ?
  Cevap : Hüdhüd kuşu .
  49.SORU. Ömrü boyunca bir gün oruc tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir ?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)
  50.SORU. Yusuf (as)in kardesleri nicin Yusuf as kuyuya atmislardi ß
  Cevap : Kıskandıkları için.
  51.SORU .Käfir Firavunun mü.min olan haniminin adi nedir . Cevap : Asiye
  52 .Soru. Hangi peygamberi balik yutmustur? Cevap : Yunus (a.s.).
  53.SORU. Hangi peygamber halkini 950 sene hakka davet etti ?
  Cevap : Hz. Nuh (a.s.).
  54.Soru. Hangi peygamberlerin hanimlari iman etmiyerek helak oldular?
  Cevap. Hz Lut as ve hz Nuh as hanimlari .
  55.SORU. Dogdugunda konusan peygamber hangi peygamberdir?
  . Cevap : Hz. İsa (a.s.)
  56.SORU. Hz Nuh as in kavmi nasil helak oldu?
  Cevap : Tufan sonunda bogularak helak oldular.
  57.SORU. Ka,benin yaninda bulunan Haceri Esvet tasi nereden gelmistir?
  Cevap : Cennetten .
  58.SORU. Hz Adem as in ücüncü oglu ve ikinci peygamber kimdir ?
  Cevap : Hz. Şit (a.s.)
  59 .SORU. Hz Lut as in gönderildigi Sehir hangisidir ? Cevap : Semut .
  60. SORU. Hz Yusuf as kac sene zindanda kaldi ? Cevap : Yedi sene .

  Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir? Cevap : 7 çeşittir.

  BUNLAR1. a- Rüya şeklinde
  2. b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
  3. c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
  4. d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
  5. e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
  6. f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
  7. g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması.

  1.Soru: Canlilar arasinda bir disiden dünyaya gelmemis varlik varmidir?
  Cevap. Evet mevcuttur ,üc canli (Adem as) Hz Havva ve Salih as devesidir.
  2. Soru: su an cennet ve cehennet varmidir ? Mekan tahsis edilmis midir?
  Cevap.evet cennet de cehennemde el,an mevcuddur.Ayeti kerimelerde ve hadislerde mevcuttur.
  3. soru .Hanefi meshebinde erkek ölen hanimini yikiyabilirmi?
  Cevap .hayir yikiyamaz.
  4.namazda gözlerin kapama hukmu nedir?
  Cevap. Mekruhtur
  5. soru. Safii meshebinde erkek ölen hanimini yikiyabilirmi?
  Cevap evet yikiyabilir.
  6.soru Yatsi namazindan sonra kilinan üc rekatli vitir hukmu nedir? not hanefiye göre.
  Cevap vaciptir.
  7. Kadinlarin setri avret halini kisaca yazarmisiniz?
  Cevap el ayak ve yüz haric her tarafi setri avrettir.
  8 .erkeklerin namazdaki setri avret halini söylermisiniz?
  Cevap göbek ile diz kapagi arasidir diz kapagida setri avrettir.
  9.Kurani kerim kac ayettir? Cevap 6666 ayettir.
  10. Kurani kerim kac süreden olusmaktadir ? cevap 114 süredir.
  12 . Kurani kerim kac cüzuden olusmaktadir cevap 30 cüzudur .
  13 . kadinlar kac yasinda cennete girecekler ? cevap 18 yasinda girecekler.
  14 . Erkekler kac yasinda cennete girecekler ? cevap 33 yasinda girecekler .
  15 .kurani kerimde basinad Besmele olmiyan süre hangisidir? Cevap Tövbe süresidir.
  16 .Büyücülere ve falcilara burc ve yildizlara bu ilimlerle ugrasanlara genel olarak ne denir ? cevap müneccim denir.
  17 . soru . EfAl_I Mükellefin fiilleri kac tanedir? 8 tanedir.
  Bunlar . 1 Farz 2 vacip 3 sünnet 4 mustehap 5 mubah 6 haram 7 mekruh 8 mufsid .
  18 .islam kaynaklari kac tanedir? cevap 4 tanedir .
  Bunlar . 1 Kitap yani kuar 2 sünnet 3 icma 4 kiyas .
  19 . soru kurani kerimdeki son süre hangisidir? Cevap nas süresidir.
  Siyerden sirular
  20 . Peygamber efendimizi kim yikadi ? cevap hz Ali efendimiz yikadi.
  21 .soru . Uhud Harbi,nde Peygamber efendimiz (SAV )in yüzünü yaraliyan ve iki tane disini kiran sehit eden bedbaht müsrikin adi nedir ? cevap Ibni Kaime .
  22 .soru . peygamber efendimizin kac tane Müezzini vardi ?
  cevap 4 tane vardi 1. Bilal:i Habesi, 2 Ibni Ümmü Mektüm , 3 Ebu Mahzure 4 . Sa,dül kurazidir .
  23 soru . Peygamber ( sav ) E, haftanin hangi gününde peygamberlikle vazifelendirildi ? cevap . pazartesi günü .
  24 . Peygamber efendimiz kac yasindayken kendisine peygamberlik verildi ?
  cevap 40 yasindayken verildi .
  25 . Peygamber efendimiz kac yasindayken vefat etti ? cevap 63 yasindayken .
  26 .soru . Peygamber efendimiz ( sav ) kimin evinde ve nerde dünyaya geldi ?
  cevap Mekkede Darüt tababiba da Hasim b. Abdimenaf fin evinde dünyaya geldi .
  27 . sor u . Peygamber efendimizin sonra kac halife vardir isimleri nelerdir ?
  cevap 4 tanedir bunlar 1 hz Ebubekir siddik rh 2 hz Ömer rh 3 hz Osman rh hz Ali rh dir.
  28 . soru Peygamber efendimizin Babasinin ve Annesinin ismi nedir
  cevap Abdullah ve Aminedir .
  Peygamber efendimizin dedesinin ismi nedir ? cevap Abdulmuttalibdir
  29 . Peygamber (sav ) efendimizin Babasinin kabri nerededir?
  Cevap Medine-i Münevvere,nin icindedir.
  30 . Peygamber (sav ) efendimizin Annesinin kabri nerededir ?
  cevap Medinenin köyü olan Ebva,dadir.
  31 . soru Peygamber (sav ) efendimizin esi olan hz Aise validemizin annesinin ismi nedir ?
  cevap Ümmü Rümandir .
  32 .soru hz Davut as indirilen kitabin ismi nedir ? cevap Zeburdur.
  33 . ölmeden ücüncü göge kaldirilan ve ahir zamanda inip deccali öldürecek olan Peygamber kimdir ?
  cevap hz Isa (as) dir.
  Tarih sorulari
  34 .soru Istanbul hangi tarihte fethedildi ? cevap 29 Mayis 1453 de Fethedildi.
  35.soru . Fatih sultan Mehmet han hz Seyhi alan Aksemseddin hz hangi tarihde Allahin rahmetine kavustu ?
  cevap 1459 da Allahin rahmetine kavustu.

 16. EHLİ SÜNNETTEN AYRILMAYIN!

  “Benzeri ve ortağı olmayan Hak Sübhanehü Hazretlerine i’tikad beyânındadır.”
  Akâid kelime olarak Akîde’nin cemîsi olup “Akîdeler” demektir. Akîde: İnsanın inanması icab eden şeylerin tümüdür. Edille-i şer’iyyeden olan kitap ve sünnetten çıkarılmıştır. Fıkıh ve tasavvuf da gene Edille-i Şer’iyye’den çıkarılmıştır.
  Mevlâ’ya i’tikad; evvelâ bilmek sonra inanmakla olur. İşte o inanmaya i’tikad denir. Bu i’tikadı kimden öğrenmek lâzımdır? Hakkıyla bilenden. Hakkıyla bilen de kimdir? ALLAH’ın kitabını okuyanlardır.
  Yahudi ve Hristiyanlar tembellik ettiler, kitaplarını açıp okumadılar. Bundan sebep de Mevlâ’yı hakkıyla bilemediler. Hak’dan habersiz kötü niyetli insanlar da onları kolaylıkla dalâlete sürüklediler.
  Bugün de Kur’an-ı Kerim’in muhteviyâtından habersiz olan insanları Şiiler, hâriciler, mutezileler ve bunun gibi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin dışında olan diğer bir takım fırkalar kendilerine çekerek, onlara kendi inançlarını aşılamaktadırlar. Ama bir kimse Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaata mensup bir alimden i’tikadını tam olarak öğrenmiş olsa, bu durumlara düşmez.
  Şu halde erkek, kadın herkesin şer’î ilimlerden okuması lâzımdır. Akâidi doğru olarak bilmeyen insanlar ALLAH hakkında suizanda bulunuyorlar, günahları işliyorlar sonra da “Kaderimiz böyleymiş.” Diyorlar.
  Meselâ bir insan içki içiyorsa ALLAH (Celle Celalühü)mü ona zorla içiriyor? Kumar oynuyorsa Mevlâ mı ona zorla oynatıyor? Bir insan bile bunu başka bir insana az bir merhametinden dolayı yapmazken, Mevlâ o kadar çok merhametiyle bunu nasıl yapar? ALLAH (Celle Celalühü) da irâde-i külliye, bizde irâde-i cüziye vardır. ALLAH (Celle Celalühü) buyuruyor: “Ey kulum! Benim irâdem senin irâdene bağlıdır. Sen murad etmeden Ben Murat etmiyorum.” Kul irâdesini içki içmeye kullandığında Allâh-u Teâlâ Hazretleri dilerse ona o fiili yaratır. Kul o işte irâdesini kullanmasaydı, Allâh-u Teâlâ’da irâdesini kullanmayacaktı. Kulun irâdesini kullanmasına “kesb” denir. Allâh-u Teâlâ’nın irâdesini kullanmasına da “hâlk” denir. Ef’ali ihtiyâriyeden olan bir fiil bu iki şeyle olur.
  Bazen de bir kul kötülüğü istemediği halde meydana gelir. Meselâ bir adamın elini ayağını bağlasalar, zorla ağzına şarap dökseler, bu adamın günahı olur mu? Olmaz. Bütün bunların bilinmesi için herkesin dinî ilimlerden okuması lâzımdır. Bir beyitte der ki:
  “Kolunu paçanı sıva, din işlerinde müctehid ol.
  Çekilipte çekilmekliği kabul eden deve misali olma.”
  Eskiden araba, otobüs, kamyon, tren gibi taşıma araçları yoktu. Ticaret eşyaları develerle taşınırdı. Kervanlar vardı. Develer birbiri ardında peşpeşe giderlerdi. Bir defasında bir deve kervanı bir yerden başka bir beldeye giderken develerin üstünde bulunanlar uyuyuvermişler. En öndeki deve sahibi tarafından güdülmeyince durmuş, o durunca diğerleri de durmuşlar, develerin yularları sarkmış. En arkadaki devenin yularını bir fare gelip kemirmiş, kervandan onu ayırmış. Fare yuların kopan kısmına dişini geçirmiş, deveyi çekmeye başlamış. Yuların hafif hareketiyle sahibi tarafından güdüldüğünü zanneden deve, farenin peşinden gitmeye başlamış. Sahibi uyandığında bir de görmüş ki devesi, bir küçük farenin peşinde gidiyor. İşte cahil olan insan da onun gibidir, kim çekerse onun ardından sürüklenir.
  İnsan, bir masonun mu, yahudinin mi, yahovacının mı, şiinin mi, bidat ehlinin mi? kimin peşinden gittiğine bakmalıdır. Şeyhim, Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırruhu) Hazretleri: “Cehâlet alâ vezni rezalet.” derdi. Ey ALLAH’ın kulları! Bundan evvelki beyitte müctehid ol deniyordu. Kolu paçayı sıva, din işlerinde müctehid ol, ama İmâm-ı Â’zam’ı geçmeye çalışma. Onu geçmeyi beceremezsin. Onların ictihadlarını anlayınca müctehid sayılırsın. Yani âyet-i kerimeleri o kadar çok tekrar tekrar oku ki, onlar nasıl anladıysa sen de öyle anlamaya çalış. İmâm-ı Muhammed İmâm-ı Â’zam’a geldi. “Ben okumak istiyorum.” Dedi. İmâm-ı Â’zam’da: “Hâfız olmadan olmaz.” Dedi. İmâm-ı Muhammed gitti. Bir hafta sonra geldi yine. “Okumak istiyorum.” Dedi. O zaman İmâm-ı Â’zam “Ben sana hâfız olmadan olmaz demedim mi?” deyince İmâm-ı Muhammed; “Ben hâfız oldum da öyle geldim.” Diye cevap verdi.
  Böyle adamlar müctehid olur işte. Bizim de onların yolundan ayrılmamamız lâzım.
  Usûlü Fıkh’ın başında şöyle bir ibâre vardır:
  “Hangi tilki aslanın izlerine uyarsa, vahşi eşeklerin taze etlerine nail olur. Çünkü o aslan otlayıcı (et yiyici)dir.” Şimdi o tilki biziz. Eğer aslan gibi olan büyük hoca ve şeyhlerimizin peşine tabi olursak, taze taze marifetlere ulaşırız. Kendi başımıza kalırsak “Nasara” nedir? diye sorsalar mastar bile diyemeyiz.
  Resûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ve O’nun izinde giden Hulefâ-i Râşidîn, Selefe-i Sâlihîn, İmâm-ı Â’zam, İmâm-ı Şafiî, Ahmet İbn-i Hanbel, İmâm-ı Mâlik gibi büyük zatlar varken, câhil insanlar izlenir mi?
  Bakara suresinde Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:
  “İşte o zaman (görecekler ki) kendilerine uyulup arkalarından gidilenler uyanlardan hızla uzaklaşırlar ve (o anda her iki tarafta) azabı görmüş ve nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır.” (Bakara Suresi: 166)
  Dünyada hiç düşünmeden bazı kimseleri kendilerine önder edinen ve böylece batıl yola giden kimseler, âhirette o önderlerin kendilerinden uzaklaştıklarını görürler. Ancak her iki taraf da içine girecekleri azâbı görecekler ve ondan kurtuluş olmadığını anlayacaklardır. Dünyadakinin tersine bu sefer uyanlar konuşurlar, ama artık faydası yok.
  “Kötülere uyanlar şöyle derler: Ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi bizde onlardan uzaklaşsaydık! Böylece ALLAH onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkamazlar.” (Bakara Suresi: 167)
  Onun için dünyada kime uyuyoruz iyi bakalım. “Bir kavmin delili karga olduğu vakit, onu leşli bir araziye götürür” Önderi bülbül olursa, o da gülistana götürür. Bülbül varken kargaya uyulur mu? Efendi Babam şöyle anlatmıştı: Bir gece seher vakti, uyanıkken aşikâre olarak Şeytan yanıma geldi ve bana: “Sen hangi mezheptensin?” diye sordu. Ben de: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebindenim” dedim. “Peki mezhebinin hak olduğuna delilin nedir?” dedi. Ben: “Kur’an-ı Kerim’dir.” Dedim. O: “Her mezhep sahibi haklı olduğuna dair Kur’an’ı delil getiriyor. O halde onların haksız olup senin haklı olduğun ne malum? Dedi. Bunun üzerine ben ona nice âyet ve hadisleri okuyarak cevap verdiysem de, bir türlü ikna olmadı ve önüme bir taş yuvarladı. Böylece uzun müddet mücadeleye devam etti, çok yoruldum, âciz kaldım ve yanımda duran yatağa düştüm, uzandım. O anda Mevlâ Teâlâ Hazretleri, Bakara Sûresi 137. Âyet-i celîlesini hatırıma getirdi. Ben de hemen yatağımdan doğrulup ona cevap olarak bu âyeti okudum ve dedim ki: “Bu âyet-i celilede Mevlâ Teâlâ habibine ve ashâbına hitâben buyuruyor ki;
  “Eğer onlar (kendi dinlerini hak bilip insanları ona davet eden Yahudi, Hristiyan vesair din mensupları) senin ve ashabının inandığı gibi inanırlarsa, muhakkak (ancak o zaman) hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse ancak onlar haktan büyük bir ayrılık içindedirler.”
  Ve devamla şeytana dedim ki: “İşte bu âyet-i celile nâzil olduğu zaman ne Mu’tezile, ne Şîa, ne Cebriye, ne de Kaderiye gibi bâtıl mezhepler mevcut değildi.” Ancak Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve ashâbı mevcuttular ve hak üzere olanlar da ancak bunlardır.
  Öyle ise dünya yıkılıncaya kadar ancak onlar gibi inanıp, onların amelleri gibi amel edenler, onlara hakkıyla tabi olmuş ve hidâyet üzere bulunmuş olur. “Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat” işte bunlardır. Şeytan bu izahata karşılık veremedi ve gitti. Şu halde ey Müslümanlar! Bizler, Resûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) nasıl inandı ise, ashâbı nasıl inandı ise, öyle inanırsak doğru yoldayızdır. Dünya halkı ise, siz nasıl inanıyorsanız öyle inanırsa, o zaman hidâyettedirler. Başka tarafa dönerlerse onlar o zaman ancak ayrılıktadırlar. Kur’an’dan ayrıldın mı işin bitti: Hadisten aydıldın mı işin bitti. Kendilerini birbirlerine beğendirmek için bir o yana bir bu yana dönüyorlar. Fitne çok. “Cihan fitne dolmuş gel gidelim, Cemâli bâ kemâli seyridelim.” Benim doğduğum köyün az ötesinde, “aşağı köy” diye isimlendirdiğimiz bir köy vardır. Oradan bir ırmak geçer, ırmağın kenarında irili ufaklı hemen hemen aynı ebatta bir çok taşlar bulunur. Bunlardan başka ırmağın tam ortasında nerede ise bir oda büyüklüğünde siyah bir taş var. Yurkarıdan akıp gelen su büyük bir coşku ile onu yuvarlamak istercesine ona vurur. Lâkin taş oraya öyle yerleşmiştir ki; yerinden dahi kımıldamaz. Kendisine vuran sular yarılıp gider. İşte Müslüman da o taş gibi olmalı, ona çatan fitneler, o su gibi yarılıp gitmelidir. Bir âyet-i celilede şöyle buyurulur:
  “Bir de hanginiz sabırlıdır, bilelim diye, bir kısmınızı diğer bir kısmınız için bir imtihan vesilesi kıldık. Senin Rabbin ziyâde görücüdür.” (Furkan Suresi: 20)
  “Bakalım çatan fitneler îmânını, İslâm’ını değiştirecek mi?” diye insan imtihandadır. Gazete, Televizyon, (dini sevmeyen) anne, baba, Şeytan, Nefis… gibi. Daha bir çok fitneler vardır. İşte bunlardan biri veya bir kaçı ya da hepsi insana çatabilir. Mevlâ Teâlâ bakıyor bakalım, bizim ırmağın içerisindeki büyük taş gibi, insan, çatan şeylere karşı sabredip durabilecek mi? Yoksa “Ne yapayım dayanamıyorum, ben de onların keyiflerine uyayım” mı? Diyecek. Allâh-u Teâlâ âyet-i kerimede ne buyurmak dilemişti? “Habibim! Sen ve ashâbın tam hidâyettesiniz, Ben sizden memnunun, zira size bildirdiğim hak yol üzeresiniz. Eğer bu yoldan ayrılmazsanız memnuniyetle yaşarsınız ve memnuniyetle Bana kavuşursunuz.” Her vakit bizim sırtımızı okşayıp: “Sen hak yoldasın” diyecek değiller ya… Bazen: “Sen yanlış yoldasın, inancın yanlış, yaşayışın yanlış, kıyafetin yanlış” diyenler de olacak! Müslüman olan canından ayrılacak hidâyet yolundan ayrılmayacak. Çünkü Mevlâ Teâlâ: “Canından ayrılma!” buyurmadı, “Hak yolundan ayrılma” buyurdu. ALLAH yolunda ölenler şehid oluyor. Bize anamızdan babamızdan çok acıyan ALLAHımız, daima uyanık olmamız için böyle açık âyetleriyle bizlere vaaz ediyor. Şimdi vaktimiz varken tedbirlerimizi alalım. Âhiret için gerekli vazifelerimizi yoluna koyalım. Sonra özür dilemenin faidesi olmadığı günde, özür dileme mecburiyetinde kalmayalım.

  Mahmut USTAOSMANOĞLU (Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhû))
  NOT; Bu yazı Kasrı Arifan dergisi Aralık 2008 sayısından Alıntıdır…

  Etiketler: EHLİ SÜNNET, mahmut ustaosmanoğlu
  posted by HABERCİ at 7/13/2009

  YORUMLAR
  Ali Avni YAZDI …
  Yukaridaki Ehli Sunnet’e dahil olmanin mecburiyeti ve mukafatlari ile ilgili asikar delillerini isterdim ki Sayin Ali Akbas’da okusun.Zaat-i Al’leri Haziran 22/2009’da sayfanizda yayinlanan Dr.Ebubekir Sifil’in Mayis 20/2009’da “SIA DUSMANLIGI” adli makalesine yazmis oldugu talihsiz yorum kendi aynasini yansitmistir.Delilsiz mesnetsiz bircok iddialarda bulunup bircok Ehli Sunneti zan altinda birakmistir;talihsizliginin en uzucu tarafi ise isminin altina yazmis oldugu unvanidir “Saadet Partisi Kocaeli Insan Haklari Baskani” boyle bir unvan ile mezhepsizlik cigirtkanligi yapmak ;yukaridaki Mahmut Ustaosmanoglu’nun vermis oldugu delillere gore abes ile istigal etmekden ziyade cahillik alametleridir.Kendilerinin bu sacma yorumlarina bir aciklama getirmeleri halka maal olmus tabani guclu bir partinin bir kolunun baskani olarak kendilerine Vacip olmustur,saygilarimla…
  Temmuz 16, 2009

 17. bence sorular gayet gzl ama biraz daha zor olsa daha iyi olurdu.bu soruları çözen herkese kolay gelsin..:D:D

 18. rabbım ebeden razı olsun . boyle bır sıte olustsrdugunuz ıcın

 19. slm
  BU SORULARI KİM HAZIRLAMIŞSA ALLAH RAZI OLS.ÇOK FAYDALANDIM ÖĞRENCİLERİM İÇİN PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATIYLA İLGİLİ SORULAR HAZIRLAYACAKTIM HAZIR BULDUM BURDA TEŞEKKÜR HAYIR DUA İLE ALLAHU TEALA HİZMETİNİZİ HİMMETİNİZİ ÇOĞALSIN HAYIRLA KALIN BAŞARILAR.YAPILAN AMELLER ALLAHU TEALA ZAYİ ETMEEZ İNŞRAHİMDİR KERİMDİR.

 20. ALLAH CC razı olsun ınşallah

 21. s.a. Üstadım İslami sitelere göz gezdirirken rastgeldim sitenize.Büyük Emek verilmiş Allah Razı olsun.Sizden bir isteğim olacak.Allah Rasulünün Hayatını anlamak ve Anlatmak için kurduğumuz http://www.risalet.org Sitemize destek vermenizi rica ediyorum.Umarım bu desteği esirgemez ve sesimizi daha fazla kişiye duyurmamıza yardımcı olursunuz.Selam ve Dua ile sizleride sitemize bekleriz İnşallah.

 22. herkesten allahım razı olsun bu site çook güzel bnm yarın sınavım var il genelinde peygamber efendimizin hayatı ile ilgili sorular olacak öncesinde 600 sayfalık kitap verdiler ama össden fırsat bulamadım bu site çok iyi geldi inş dersanemin sınavında yarın derece yaparım

 23. böyle bir site yaptığınız için teşekkürler:D

 24. HABEŞİSTAN’A HİCRET ]

  “Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.”

  (en-Nahl Sûresi, 41)

  a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.)

  Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir hal almıştı. Müslümanlar serbestçe ibâdet edemiyorlardı. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerine izin verdi.

  Müslümanlar Habeşistan’a iki defa hicret ettiler. İlk defa 12’si erkek, 4’ü kadın 16 kişi Mekke Devri’nin (Peygamberliğin) 5’inci yılında (615 M.) Recep ayında Mekke’den gizlice ayrılarak Kızıldeniz kıyısında birleştiler. Başlarında bir reisleri yoktu. Buradan kiraladıkları bir gemi ile Habeşistan’a geçtiler. İçlerinde, Hz. Osman, eşi Rukiyye, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf ve Abdulllah b. Mes’ûd gibi muhterem zâtlar da vardı.(79)

  b) İkinci Habeşistan Hicreti (616 M.)

  İlk hicret edenler Habeşistan’da iken inen “en-Necm Sûresi”ni Hz. Peygamber (s.a.s.) Hârem-i Şerifte müşriklere okudu. Bitince, sûrenin sonunda “secde âyeti” bulunduğu için, Allah’a secde etti. Bu sûrenin 19 ve 20’inci âyetlerinde müşriklerin putlarından “Lât, Uzza ve Menât’ın” isimleri de geçtiğinden müşrikler de Hz. Peygamber (s.a.s.)’le birlikte putları için secde etmişlerdi. Bu olay, “Mekkeliler toptan Müslüman oldu” diye bir şâyianın çıkmasına sebep olmuş, bu asılsız şâyia tâ Habeşistan’da duyulmuş, bu yüzden hicret eden Müslümanlar da, Habeşistan’da üç ay kaldıktan sonra dönmüşlerdi.(80) Müslümanlar, Habeşistan’dan döndüklerine pişman oldular. Çünkü müşrikler zulüm ve işkencelerini daha da artırmışlardı. Bu sebeple Müslümanlar, Mekke Devri’nin 7’inci yılında (616 M.) 77’si erkek, 13’ü kadın olmak üzere 90 kişi 2’inci defa Habeşistan’a hicret ettiler. Bu ikinci hicrette kafile başkanı Hz. Ali’nin ağabeyi Câfer Tayyar’dı.(81)

  diyanet.gov.tr

 25. ilk hicret ne zamandı

 26. peygamber efendimiz nerede ölmüştür lütfen çok çabuk cevap verin

 27. siteniz güzel olmuş buradaki tüm soruları web siteme aktarırsanız çok memnun olurum…

 28. aleykum selam
  Efendimiz aleyhisselatu ve selamın hayatıyla ilgili öğrenilesi olayları soru cevap şeklinde aktarılmıştır burada.
  dua ile

 29. Selamun ALeykuM, burdaki sorular herhangi birinin cevaplandirilmasi icin mi yoksa ne icin anlamis degilim…

 30. peygamber fendimizin dayısını ismi nedir

 31. POWERDARK

  hepside çok güzel oyunlar ama en güzeli KNİGHTONLİNE çok güzel mutlaka oynayın.

 32. POWERDARK

  ayrıca http://www.ankebut.com buda dini çizgi filmler felan

 33. POWERDARK

  cümleten selamun aleyküm

 34. ben sadece şaka yapmıştım tabikide peygamber efendimizi çok seviyorum:)

 35. keşke ben genç olsaydım kavmin seni memleketinden çıkardıklarında sana yardım etseydim sözleri hz. peygamber(SAV)`e kim tarafından söylenmiştir

 36. efendımız peygamberlık vazıfesı verılmeden bırkac yıl once hıcaz dakı “süki ukaz” panayırında muazzam bır hutbe ırat edıp hatemül enbıyanın pek yakında gelecegını haber veren efendımız (sav)in de kendısı ıle alakalı umıt ederımkı cenabı hak kıyamet gununde……………………. ayrı bır ummet olarak hasreder dıyerek hakkında husni zan besledıgı kısı kımdır

  A)Kuss b. saide
  B)Varaka b. nevfel
  C)Rahip bahire
  D) Nastura

  yardım acıl yardım edersenız sevınırım bosluga hangısı getırılecek

 37. peygamberımızımedıneye hıcret ettıkten sonra orada ılk olarak yahudı ve gayrımuslımlerle bır antlasma ımzalmıs bu antlasmanın ısmı cok onemlı ne olur yardım edın arkadaslar

 38. 25 yasında evlendı tugba

 39. esselamun aleyküm
  irhasat :risalet görevi verilmeden önce efendimizin gösterdiği olağan üstü olaylar

  peygamber efendimiz havarisi zubeyır

  ilk davet sefa tepesinden oldu

  zemzem kuyusunu açılması abdulmuttalip tarafından oldu

  yanılmıyorsam

 40. peygamber efendimiz kaç yaşında evlendi
  a.20
  b.25
  c.49
  tuğba

 41. Allahın zati sıfanları nelerdir
  lütfen

 42. peygamber efendimizin kaş kızı var

 43. peygamber efendimizi öbür dünyaya gittiğimizde görücezmi

 44. peygamber efendimizin 7 çocuğu var 6 sı hz haticeden bir tanesi mariadan

 45. furkan peygamber efendimiz 63 yaşında vefat etti. amcasının adı ebu talib

 46. peygamberımızımedıneye hıcret ettıkten sonra orada ılk olarak yahudı ve gayrımuslımlerle bır antlasma ımzalmıs bu antlasmanın ısmı

 47. mervecim bu soruları internetten bula bilirsin kimseye sorman gerekmez

 48. peygamber efendimizin sütkardeşinin ismi şeyma benim ismimde şeyma olduğu için anlamını biliyorum

 49. merve sen nerelısın bu soruların aynısı nı bende yapıyom ve benım ıkıtane sorum kaldı cvp yazarsan sevınırım ok

 50. üzerine güneşin doğup batttığı her şeyden daha hayırlı olan şey nedir

 51. araştırdıklarıma göre peygamberimiz günde
  en az 70 defa tövbe edermiş

 52. onur senin sorunun cevabını biliyom hz. osman olacak

 53. peygamberimiz günde en az kaç defa tövbe ederdi?bu sorunun cevabını yazr mısınız lütfeeenn.
  a.50
  b.60
  c.70
  d.80

 54. arkadaşlar peygamberimizin islama açık ilk daveti safa tepesinde olmuştur

 55. soruları cozmeye yardım edın arkadaslar

 56. ByMATRIX

  neden ınsanlar hayatları boyunca ıbadet etmıyorlarda yaslanınca ıbadete baslıyorlar…

 57. peygamberimizin süt kardeşinin ismi nedir

  erkek ismi gerekli

  ABDULLAH TIR

 58. müşrikler peygamberimizi öldürmek için hain planlarını
  nerede kuruyorlardı

  (Darun nedve) de kuruyorlarmıs

 59. peygamber efendımızın(sav)ne zaman vefat ettıve yıkanırken yanında hazır bulunmayan sahabe kımdır
  A)632-Hz.Ali
  B) ” -Hz Abbas
  C) ” -Hz üsame bin zeyd
  D) ” Hz osman

  yardımcı olursanız sevınırım arkadaslar cok lazım acıl hemen bulmam lazım cvb ını

 60. merve otekı sorularını da cvp layım mı bılıyorum hepsını bıkactane harıc

 61. efendimiz e risalet vazifesi verilmeden önce peygamberlikte alakalı olarak meydana gelen harikulade hadiselere ne ad verilir

  mucize adı verılır

 62. 12 yaşındayken annesi tarafından (sav) ‘e hizmet etmek üzere getirilen sahabe kimdir?

  (enes bin nadr) bı arkadasımız yanlıs yazmıs onu

 63. biz Rab olarak Allah’tan din olarak islam’dan peygamber olarakda hz Muhammed’den razıyız duası
  kime aittir

  Hz. ömere aıt kesın cvp

 64. mervenın sorularını cvp larsanız sevınırım acıl cunku banada lazım acıl

 65. ahsen benim daha önceki sorularıma bi bakar mısın
  onları da bulamadım hem sende başka soru sor bana

 66. ahsenciğim o sorunun cevabını ben de bilmiyom

 67. 4 büyük meleklerin dışındaki meleklerin adları ve görevleri nelerdir… acil yanıtlarsanız sevinirim yarın ki yazılımda yardımcı olacaktır.

 68. müşrik nedir? efendimize göre müşriklerin özellikleri nelerdir?

 69. ahsen ravza

  12 yaşında iken peygamberimize getirilen sahabemiz enes bin maliktir….merveeeee
  benim sorumu da cevaplayınnnn….

 70. ahsen ravza

  efendimiz (s.a.v)in doğumuna şahit olan ve risaletini duyar duymaz kabul eden kadın sahabe kimdir.
  a)fatıma hatun b) şifa hatun
  c)amine d)hatice

 71. Hz.Muhammed’in(SAV) mekkedeki yaşamını yazarmısınız?

 72. muhammed ali recai abi sorularıma ne zaman cevap verebilirsiniz acaba bana acil lazım da….

 73. bu soruları acilen cevaplaya bilir misiniz ?
  cevaplaya bilirseniz çok sevinirim

 74. 12 yaşındayken annesi tarafından (sav) ‘e hizmet etmek üzere getirilen sahabe kimdir?

 75. biz Rab olarak Allah’tan din olarak islam’dan peygamber olarakda hz Muhammed’den razıyız duası
  kime aittir

 76. biz peygamber gödermedikçe azap edici değiliz ayet kerimesi hangi surededir

  isra44
  muhammed15
  isra 15
  muhammed 17

 77. peygamberimizin havarisi kimdir

 78. 629 yılında müslüman ve bizans lar arasında yapılan ilk savaş
  nedir

 79. zemzem kuyusunun kazılması peygamberimizi n hangi dedesine nasip olmuştur

 80. irhasat ne demektir

 81. efendimiz e risalet vazifesi verilmeden önce peygamberlikte alakalı olarak meydana gelen harikulade hadiselere ne ad verilir

 82. hz muhammed in doğumuna şahit olan ve risaletini duyar duymaz kabul eden kadın sahabe kimdir

 83. müşrikler peygamberimizi öldürmek için hain planlarını
  nerede kuruyorlardı

 84. peygamber efendimizin halkı İslama açıktan ilk daveti nerede olmuştur

 85. peygamberimizin süt kardeşinin ismi nedir

  erkek ismi gerekli

 86. peygamber efendimiz dğduğunda hangi surlar yıkılmıştı

 87. güzel bir payalaşım olmş hazırlayan kardeşlerimiz den Allah razı olsn

 88. SİZİ ÇOK SEVEDİĞİM İÇİN

 89. Hz. MUHAMMED (s.a.s) DOGUMU, ÇOCUKLUGU VE GENÇLIGI

  ——————————————————————————–

  Insanligi hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini saglamak üzere Allah Teâlâ tarafindan gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz, genellikle kabul edildigine göre 2I Nisan (12 Rabiulevvel) 571 Pazartesi günü Mekke’de dogdu. Islâm tarihi kaynaklari, Hz. Peygamber’in nesebi ta Hz. Adem’e kadar siralanan Secere tablolari ile belirlemislerdir. Bu kaynaklarda Hz. Peygamber’in yirminci göbekten atasi olan Adnan’a kadar ittifak edilmis, ancak Adnan’dan sonra verilen isimlerde bazi farkliliklar ortaya çikmistir. Ama O’nun Hz. Ibrahim’in oglu Hz. Ismail soyundan oldugunda süphe yoktur. Buna göre Adnan’a kadar Rasûlullah’in seceresi söylece siralanir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâsim b. Abdümenâf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. Lüeyy b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. En-Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. Ilyas b. Mudar b. Nizâr b. Me’add b. Adnan.

  Hz. Peygamber’in dogumundan iki ay kadar önce babasi Abdullah, ticarî bir seferden dönüsünde Yesrib (Medine)’de vefat etmisti. Annesi Amine, Kureys Kabilesinin kollarindan Benû Zühre’nin reisi Vehb b. Abdümenaf’in kiz idi. O siralarda Mekke esrafi, çocuklarini çölde bir süt anneye vererek emzirme âdetine sahip olduklari için Hz. Peygamber, kendi annesi Amine tarafindan ancak bir kaç kez emzirilmis, süt anneye verilinceye kadar da amcasi Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, O’na süt annelik yapmisti. Daha sonra Mekke’ye komsu çöllerde yasayan Hevâzin kabilesinin kollarindan Benû Sa’d’a mensup Halîme bint Ebî Züeyb, uzun süre Hz. Peygamber’e süt emzirmistir. Mekke esrafi tarafindan Mekke’nin agir ve sicak havasi çocuklarin gelisimine ve sagliklarina zararli görülüyor; ayrica hac münasebetiyle her kesimden insanla temas halinde bulunan Mekke’de arap dili, yabanci tesirler altinda kalabildiginden, fesahat ve belâgata önem veren Mekkeliler çocuklarinin dili ögrendikleri ilk yillarinin Arapçanin saf ve bozulmamis sekliyle ve olanca fesahat ve belâgatiyla ari duru konusuldugu badiyelerde geçmesini gerekli görüyorlardi. Bu bakimdan Araplar arasinda fasih Arapçalari ile ün yapmis Benû Sa’d kabilesi arasinda yaklasik ilk iki buçuk yilini geçiren Hz. Peygamber, ileride üstlenecegi ilâhî risâlet görevi için hem bedenen, hem de ruhen burada hazirlanmis oluyordu. Hz. Peygamber’in kirk yasindan itibâren yürüttügü Islâm’a davet vazifesi, kabul etmek gerekir ki, aslinda mesakkatli, yorucu, bir takim sikintilari olan mukaddes bir vazifedir. Iste bu yorucu ve mesakkatli görevi lâyikiyla yerine getirebilmek için saglam ve sihhatli bir bünyeye sahip olmak gerekiyordu. Hz. Peygamber, böylelikle çocuklugunun ilk yillarinda Mekke’nin bogucu sicak ve sitmali havasindan uzaklasmis, suyu ve havasi güzel bâdiyede saglikli bir sekilde gelisme imkânini bulmus oluyordu. Diger taraftan güzel konusmanin kitleler üzerindeki etkisi malumdur. Ileride muhtelif insan kitlelerine muhâtap olacak bir peygamberin süphesiz iyi bir dil bilgisine sahip olmasi ve dili, davasinin ugrunda en iyi sekilde kullanmasi gerekiyordu. Iste bu yönlerden Hz. Peygamber henüz çocuklugundan itibâren davet faâliyeti için hazirlaniyordu. Yalniz kendisi henüz o siralarda ileride peygamber olacagi konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadigindan, bu hazirlanma O’nun bizzat iradesi ile ve bilerek olmayip, Cenâb-i Hakk’in yönlendirmesi, kontrol ve murâkabe altinda tutmasi seklinde cereyan ediyordu. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime’nin yaninda iken vukû bulan “Gögsünün yarilmasi” (Serhu’s-Sadr veya Sakku’s-Sadr) olayini da yine davete hazirlik olarak degerlendirmek gerekir. Bu olayda Hz. Peygamber’in gögsü, görevli iki melek tarafindan yarilmis, kalbi çikarilarak Seytanin ve nefsin tasallut ve saptirmasindan arindirilmis ve Zemzem’le yikanarak tekrar yerine konulmustur. Böylece Hz. Peygamber, rûhen davete hazirlanmis oluyordu.

  Serhu’s-sadr olayindan sonra süt anne halime tarafindan Mekke’ye getirilerek öz annesi Amine ve dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilen Hz. Muhammed, alti yasina kadar annesi Amine’nin yaninda kaldi. Bu siralarda Amine, Hz. Peygamber’i de yanina alarak Medine’deki akrabalarini ziyarete gitmisti. Bu vesile ile, alti yil kadar önce Medine’de ölen esinin kabrini de ziyaret etmis olacakti. Bir ay süren bir misafirlikten sonra Mekke’ye dönerken henüz Medine’den pek fazla uzaklasmadan Ebvâ denilen köyde Âmine aniden rahatsizlandi ve vefat etti; oraya da defnedildi. Artik hem yetim, hem de öksüz kalan çocugu bu yolculukta kendilerine refakat eden dadi Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti. Yasli dede, kalben büyük bir muhabbet besledigi bu yavruyu sevgi ve rahmetle iki yil bagrina basti. Abdülmuttalib’in temsil ettigi Hâsimogullarinin Mekke’deki itibâri ile Abdülmuttalib’in sahsî özellik, kabiliyet ve ahlâki faziletleri ve özellikle bir zamanlar yeri kaybolan kutsal Zemzem suyunu olgunluk devrelerinden tekrar bulup çikarmis olmasi, onun Mekke’de kendisine son derece saygi duyulan, sözüne itibâr ve itâat edilen bir reis hâline gelmesini saglamisti. Abdülmuttalib, Kâbe duvarina bitisik olarak sirf kendisine mahsus serilen minderde ve Mekke idare meclisi hüviyetini tasiyan Dâru’n-Nedve’de Mekke halkinin çesitli problemlerini dinler ve çözüm yollari arardi. Dedesi Abdülmuttalib’in yanindan hiç ayrilmayan küçük Muhammed, Dâru’n-Nedve’de yapilan idareye ve çesitli problemlere ait müzâkerelerde de dedesinin yaninda bulunuyor ve daha o yaslarindan itibaren zulmün hâkim oldugu Mekke toplumunda ortaya çikan problemleri, insanlarin dinî, idârî, iktisadî, ilmî, ictimâî yönlerden nasil bir batakligin içinde bulunduklarini yakindan görüp idrâk ediyordu.

  Hz. Peygamber sekiz yasina geldigi zaman Abdülmuttalib seksen iki yasina erismisti ve yasli bünye, ugradigi hastaliklara tahammül edemeyerek bu dünyadan ayrildi. Abdülmuttalib vefatindan önce sevgili torununu ogullari arasinda, Hz. Muhammed’in babasi Abdullah’la ana-baba bir kardes olan Ebû Talib’e teslim etmisti. Artik Hz. Muhammed sekiz yasindan yirmibes yasina kadar amcasi Ebu Talib’in yaninda kalmistir.

  Gelecekte peygamber olacagi hakkinda ne kendisinin ne de çevresinin kesin bir bilgisi olmadigindan, tâbiîdir ki Hz. Peygamber’in bu devrelerdeki hayati hakkinda fazla bilgimiz yoktur. Ancak sadece Hz. Peygamber’i degil, ayni zamanda diger Mekkelileri de ilgilendiren bazi olaylarda Hz. Peygamber’in aldigi yer ve oynadigi rol, kaynaklarimizda tespit edilmistir. Bu devreye ait mevcut bilgiler arasinda süphesiz önemli olanlarindan birisi, Hz. Peygamber’in Râhib Bahîrâ ile karsilasmasi meselesidir. Hz. Peygamber on iki yaslarinda iken amcasi Ebû Tâlib ile birlikte Sam’a dogru yol alan ticarî bir kervana katilmis ve kafile Sam yakinlarinda Busrâ adli bir mevkide mola verdigi zaman buradaki manastirda bulunan Bahirâ adli râhib, Islâm kaynaklarina göre Hz. Peygamber’deki özelliklere bakarak O’nun ileride çikmasi beklenilen son peygamber olabilecegi kanâatine varmisti. Müstesrikler bu olayi kendi yanli bakis açilari ile ele alarak Islâm’in dogusunda Hristiyan rûhiyâtinin etkileri oldugunu, Râhib Bahîrâ’nin dinî telkinlerinin tesirinde kalan Hz. Muhammed’in bu dinî suuru gelistirerek ileride Islâm’i ortaya attigini iddia ederlerse de, Islâmiyet’in temelini olusturan tevhid akidesi ile Hristiyanligin temeli olan teslis * inancinin aslâ bagdasamaz bir karakterde olusu, Islâm’in Hristiyanlik’da mevcut teslis düsüncesini sirk olarak kabul etmesi, bu iddiânin ne derece asilsiz ve gülünç oldugunun en açik delillerindendir (genis bilgi için bkz. Bahîrâ maddesi).

  Hz. Peygamber, bu ilk seferin ardindan daha sonraki yillarda diger amcalari ile birlikte Mekke. disina yapilan bazi ticari seferlere katilmis, muhtelif bölgelerde yasayan insanlarin farklilik arzeden dinleri, örf ve âdetleri, hal ve vaziyetleri hakkinda bilgi sahibi olmustur. Peygamber Efendimizin daha sonralari Islâm’i teblig ederken bu bilgilerinden istifade etmesi tabiî olduguna göre cereyan eden bu olaylari da O’nun peygamberlige ilmen hazirlanmasi olarak degerlendirmek gerekir.

  Cenâb-i Hakk’in kontrol ve murâkabesi, müstakbel peygamberi rûhen de davete hazirliyor ve cahiliye döneminin her türlü sirk ve sapikligindan, kötülük ve ahlâksizligindan uzak tutuyordu. Mekkelilerin dinî bir âyini ve bayrami olan Büvâne’ye çocukluk yillarinda amca ve halalarinin zorlamalari ile götürülen Hz. Muhammed, âdet üzere diger akrabalarinin yaptigi sekilde burada hazir bulundurulan bir puta tapmak içiri siraya girdiginde, henüz kendisine sira gelmeden ilâhi bir ikaz ile puta tapmaktan alikonulmus ve olayin hasyeti içerisinde Hz. Peygamber kisa bir bayginlik geçirmisti. Bu olaydan sonra artik akrabalari O’na putlara tapmak için her hangi bir israrda bulunmadilar. Tabîidir ki Peygamber Efendimiz çocukluk yillarindan itibâren hayati boyunca aslâ hiç bir puta tapmadigi gibi, onlar adina kurban kesmemis, putlar adina kesilen hayvanlarin etini yememis, onlar adina yemin etmemis, hatta onlarin adini dahi agzina almaktan hoslanmadigini belirtmisti.

  Geçim sikintisi çeken amcasi Ebû Tâlib’e yardimci olmak için gençlik yillarinda Mekkelilere ücretle çobanlik yapan Hz. Muhammed, çobanligi sirasinda Mekke’nin dagdagali, debdebeli, sirkin hâkim oldugu havasindan uzaklasarak tabiatla karsi karsiya gelmis, bu anlarda muhakeme ve idrâk gücü geliserek herseyin yaraticisi olan Cenab-i Allah’in varligi ve birligini, O’na esler kosmanin sapiklik oldugunu iyice kavramis, karsilastigi bir takim sikinti ve mesakkatler O’nu rûhen olgunlastirmisti. Çobanlik yaptigi günlerden birisinde sürüsünü bir çoban arkadasina emanet ederek Mekke’de tertiplenen gece eglencelerini seyretmek için kirdan sehire inen Hz. Peygamber, eglence yerine gelip oturur oturmaz Cenâb-i Hakk’in kendisine verdigi bir uyku ile, içkilerin içildigi, oyunlarin oynandigi, ahlâksizliklarin yapildigi bu isret âlemini seyretmekten dahi alikonulmustu. Bir baska sefer yine böyle bir eglenceyi seyretme arzusu ayni sekilde engellenmis; artik bir daha da Hz. Peygamber böyle bir seye tesebbüs etmemis, istek de duymamisti.

  Hz. Peygamber yirmi yaslarinda iken Mekkeliler ile Hevâzin kabilesi arasinda Ficâr Harbi vukû buldu. Aslinda savasabilecek bir yasta ve güçte olmasina ragmen Hz. Peygamber bu harpte sadece savas alaninin gerisine düsen oklari toplayip amcalarina vermekle yetinmisti. Böylece genellikle cephe gerisinde bulunmasina ragmen bu olayin O’nda harp taktik ve teknikleri, sevk ve komuta gibi konularda tecrübeler olusturdugu bir gerçektir. Peygamberliginden sonra dahi hatirladigi zaman bir üye olarak katilmaktan seref ve iftihar duydugunu açikça belirttigi Hilfü’l-Fudûl ise hemen bu savastan sonra gerçeklesmisti. Bu vesile ile Hz. Peygamber, cemiyet meselelerini yakînen tanimis, câhiliye toplumunda güçlünün güçsüzü nasil ezdigini, güç ve kuvvet karsisinda zâlimlerin nasil eriyip titredigini örnekleriyle görmüstü.

  Yirmibes yasinda bizzat kendisinin idare ettigi bir ticaret kervani Hz. Muhammed’i Hz. Hatice ile karsilastirdi ve aralarinda gerçeklesen evlilik, Hz. Muhammed’in amcasi Ebû Tâlib’in yanindan ayrilip yeni bir aile yuvasi kurmasini sagladi. Hz. Peygamber’in bu evlilik dolayisiyla Hz. Hatice’den alti çocugu olmustu. Bunlardan dördü kiz olup Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fâtima adlarini almislardi. Bunlarin dördü de babalarinin peygamberligine erismisler ve O’na iman ederek hicret etmislerdir. Ogullari ise Kasim ve Abdullah adini tasiyordu. Hz. Peygamber’in ilk oglunun adi Kasim oldugu için kendisine Ebû’l-Kâsim künyesi verilmisti. Bazi kaynaklar bunlardan baska Hz. Peygamber’in Tayyib ve Tâhir adinda iki oglu daha oldugunu zikrederken, diger bazi kaynaklar bu son iki ismin Abdullah’in lâkabi oldugunu belirtmislerdir. Hicretten sonra dogan oglu Ibrahim ise Misirli câriye Mâriye’dendir. Hz. Peygamber’in bütün erkek çocuklari henüz küçük yaslarda vefat etmislerdi.

  Hz. Hatice ile evliliginden sonra Peygamber Efendimiz ailenin geçimini ticaret yoluyla saglamaya çalismis, bazan ortaklik yoluyla, bazan müstakil olarak ticaret yapmisti Hz. Muhammed, bu ticarî muamelelerindeki dürüstlügü, dogru sözlülügü, ahde vefasi, âdil ve âlicenâb davranislari, herkes hakkinda iyimser davranip elinden gelen iyilik ve yardimi yapmasi, yoksulun, muhtacin elinden tutmasi, yakinlarina ve akrabalarina karsi gösterdigi ilgi, ahlâkî olgunluk ve rûhî üstünlükleri ile derhal temâyüz etmis, çevrede herkesin güvenip itibar ettigi, sayip sevdigi bir kisi hâline gelmisti. Bu sebeple Mekkeliler kendisine “el-Emîn = güvenilir kisi” lâkabini vermislerdi.

  Hz. Peygamber’in otuz bes yasinda iken meydana gelen Kâbe tâmiri olayi ve bu olay sirasinda el-Haceru’l-Esved’in* yerine konmasi meselesinde Mekke sülâleleri arasinda çikan ve kanli bir çatismaya dönüsme temâyülü gösteren anlasmazligi herkesi memnun edecek bir tarzda ve âdil bir sekilde çözmesi, O’na duyulan güveni daha da artirmisti.

  Allah’in mukaddes evi Kâbe’nin tâmiri dolayisiyla herkeste oldugu gibi Hz. Muhammed’de de dinî duygu ve heyecanlar süphesiz harekete geçmistir. Bu sebeple O’nda bu yillardan itibâren Rabbi ile basbasa kalma arzusu görülür. Bir de buna toplum içinde islenen haksizliklar, zulümler, ahlâksizliklar, din adina icrâ edilen sapiklik ve akilsizliklar eklenecek olursa, Hz. Muhammed’in böylesi câhilî bir toplumdan kendisini uzak tutarak yalniz, sessiz, sakin bir magarada bir süre uzlete çekilmesinin sebebi daha iyi anlasilir. Artik otuz bes yasindan itibâren Hz. Peygamber, belli zamanlarda özellikle Ramazan ayi boyunca Mekke’den uzaklasiyor, uzlet yeri olarak kendisine seçtigi Hira dagindaki bir magarada günlerini geçirerek Cenâb-i Hakk’in varligini, birligini, kudret ve azametini, O’nun gücü karsisinda mahlûkatin aczini ve zayifligini düsünüyor; Rab Teâlâ’nin insanlara sonsuz nimetlerini, buna karsi insanoglunun nankörlügünü, onlarin dinî, siyasî, ictimâi, ahlâkî vs. yönlerden içerisine düstükleri kötü durumlari hatirliyordu. Iste bu uzlet,günleri Hz. Peygamber’i rûhi, ahlâkî bir olgunluga götürdügü gibi tefekkür ve istidlâl melekelerini gelistirerek aklî ve ilmî bir yücelige de eristirdi.

 90. din kültürü dersini çok seviyorum

  onun için katılıyorum
  sitenize

  sitenizi sever sem herkerse

  tanıtırım

 91. muhammed ali recai

  ufuk kardeşim;
  Efendimizin Ebu talip,Abbas(r.a),Hamza(r.a),ve Allah’ın la’neti üzerinize olsun ebu leheb olmak üzere dört tanedir.fakat bizler müslüman olduğumuz için iki tanesini gerçek kabul edecez inş :yani abbasr.a ve Hamza r.a

 92. muhammed ali recai

  furkan kardeşim peygamberimiz s.a.v’in vefatı ile ilgili bir ilginç bilgi verecem inşaAllah;insanların genel olarak(istisnalar olabilir kaide bozulmaz) sol ellerinde arapça olarak 81, sağ ellerinde ise tekrar arapça olarak 18 yazılıdır.81 den 18’i çıkarırsak sonuş efendimizin vefatının yaşını verir inşaAllah…(tabii bu tür durumlarda bizler sembolik olmayalım fakat bilmeniz açısından ilginç bir ayrıntı olarak gördüm.)
  selametle kalın inşaAllah….

 93. efendimizin amcasının adı nedir

 94. peygamber efendimiz kaç yaşında öldü

 95. muhammed ali recai

  selamunaleyküm;
  umut kardeşimin sorduğu sorunun cevabı şöyle:efendimiz(s.a.v)’in kardeşleri öz olarak olmamakla birlikte süt kardeşi şeyma kaynaklarda geçmektedir.bunun için daha detaylı öğrenmek için efendimizin hayatını okursak çok faydalı olur kanaatindeyim..sevgi ve saygılarımla…

 96. hz Muhammed’in aleyhisselatu vesselam kardeşi kac tane idi

 97. muhammed ali recai

  ayrıca şunu da belirtmem gerek ;peygamberimizin s.a.s üç çocuğu olmuştur derken sana sadece erkek çocuklarını kasdettim.kız çocukları ile beraber yedi(7) çocuğu olmuştur bunlar :kasım,abdullah,ibrahim,zeynep,rukeyye,fatıma,ümmü gülsüm

  hakkını helal et bilgisizliğim benden ilmim Allah(c.c)’tandır….

 98. muhammed ali recai

  selamunaleyküm dilan kardeşim;
  sorularına cevap verecem inşaAllah tatmin olursun…
  kardeş birinci sorun yani haz aişenin yaşı ve çocuklarını sormuşsun;

  bu soruyu soraqn kişinin niyeti cevabın yarısını oluşturur.cevap olarak islam alimleri şöyle cevap vermişler tabii bu da doğru değil sonucu çıkarılmasın ve ihtilaflı konu olduğu anlamına gelmesin inşaAllah.1.cevap olarak ;hazreti aişenin evlilik yaşını şöyle açıklamışlardır (tıbben daha aydınlatıcı bir cevaptır) malum arabistan yarımadasının hava şartları ve daha doğrusu coğrafyanın insan üzerindeki etkisi inkar edilmez bir gerçektir.güneye doğru indikçe gelişme( buluğ çağı olarak) daha da küçük yaşlara iner.hazreti aişe de bundan nasibini alan bir annemizdir.yani yaşı coğrafyanın iklimlerinden dolayı rivayetlere göre 12 veya 13 yaşında buluğ çağına girdiğidir.ayrıca bu bilginin yanında şöyle bir malumat da verebilirim size;hazreti aişe efendimiz s.a.v ile nikahlanmadan önce bir müşrik hazreti aişe ile nikahlanacaktı tabii hazreti ebubekir bu durum için çok üzgündü hazreti ebubekir gelen müşrik adama kızını vermeme niyeti taşıyorken cenabı allah’ın bir lütfü adam gelip hazreti ebubekire(ki,gelen adam bir kadın ile evliydi ve o kadın da müşrikti)”atalarımızn dinini inkar edenin kızını ve inkar eden bir kızı almam deyip vazgeçince hazreti ebubekir rabbine şükür ve niyazda bulundu.bu olayın ertesinde hz.ebubekri r.a. kızını hz.peygamber s.a.s ile nikahladı elhamdulillah.ayrıca bu konuyu sakız gibi geveleyenler neden hazreti aişenin peygamberimizden önceki eş adayını(müşrik olan erkek) bilmezler de binevi islamın aziz değeri olan peygamberin şahsına gönderme yaparlar bilinçsizce ve bilinçli olarak.neden
  bu sorgulanmaz.bir kaç alim de şöyle açıklamışlar:
  islam’a giren herkes kendi yaşını islama girdiği andan itibaren 1 olarak ele almışlardır.yani bir kişi 18 yaşında islama girerse aslında yaşı bir olarak kabul ediliyordu.onun için hazreti aişenin yaşını islama girdiği andan itibaren 1 olarak değerlendirirsek aslıunda hazreti aişe islamdan önceki yaşları da bu adet yok sayılsa 19-20 yaşlarında olduğu belli olur.allah’u a’lem.
  peygamberimiz s.a.v ise 25 yaşında hazreti hatice annemizle evlendi.ve takriben 45-50 yaşları arasında da aişe annemizle evlendi.

  efendimizin :kasım,abdullah,ibrahim adlı üç güzel çocuğu olmuştur ibrahim efendimizin cariyesi(cariye derken yanlış anlamayın cariyelere zulum edilecek ikinci veya üçüncü sınıf muamelesi gören insan değildir.bilakis toplumda gücü evlenmeye yetmeyenler kendi hizmetlerine bayanları alınca bunlarla hemhal birebir konuşmaları oturmaları günah olmasın diye evlenme bunlarla daha kolay sağlanmış ve toplumdaki ahlaksızlık da önlenmiş oldu) maria annemizdendir.hazreti aişe annemizin ise efendimiz s.a.s ‘den çocuğu olmadı.ama 2000 küsür hadis rivayet eden hazreti aişe annemiz fıkıhta devrinin otoritesi(söz sahibi) idi.peygamberimizin tüm çocukları hatice annemizden fakat ibrahim ise maria annnemizdendi.ayrıca peygamber s.a.v efendimiz hicri 622 yılında medineye hicret etti.peygamberimiz s.a.s nefsine düşkün olsaydı kendisinden 15 yaş büyük olan hatice annemizle evlenmez bilakis mekkeli kafirlerin kendisine bu davayı bırak en güzel kızlarımızı sana verelim dediler kendisine fakat efndimizin s.a.s ‘in cevabı ”ay’ı sol elime,güneşi sağ elime verseniz de bu davadan vazgeçmem”cevabı ile mazlumların gönlündeki yerini daha da sağlamlaştırdı elhamdulillah..

  ayrıca kardeşlerim bu sorulara daha çok vakıf olmak için öncelikle efendimizin s.a.s hayatını güzelce bir şekilde okumamız lazım Allah’a emanet olun duacımız olun inşaAllah…doğrular Allah katındandır…inşaAllah o doğruları doğruca anlatabildim..

 99. ne zaman cevap verceksiniz

 100. peygamber efendimiz (s.a.v.)çocukları aynı anneden miydi?

 101. peygamber efendimiz (s.a.v)kaç yaşında
  evlendi ve kaç yaşında medineye gitti

 102. hz.aişe kaç yaşında evlendi ve peygamber efendinizin
  oğulları varmıydı?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s