Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hayatı Kronolojik Cetvel

M. 571-574

* Abdullah oğlu Muhammed (s.a.s.)’in doğumu. (12 Rebi’u’l-evvel, 20 Nisan 571)

* Dört yaşına kadar süt annesi Halime ile öz annesi Amine arasında gidip gelmesi.

* Göğüs yarma olayının gerçekleşmesi.

M. 575-576

* İki yıl annesiyle birlikte kalması.

* Annesiyle birlikte Yesrib (Medine)’deki dayılarının yanına gitmesi.

* Yesrib (Medine) dönüşünde annesinin Ebvâ’da otuz yaşındayken vefat etmesi ve oraya defin edilmesi. Hz. Muhammed s.a.s. o zaman altı yaşındaydı. (M. 576)

M. 577-578

* İki yıl dedesi Abdulmuttalib’in himayesinde kalması.

* Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sekiz yaşında olduğu sırada dedesi Abdulmuttalib’in ölmesi. (M. 578)

M. 578-592

* Amcası Ebu Talib’in himayesine girmesi.

* 10-12 yaşlarında olduğu yıllarda Mekke kırlarında çobanlık yapması.

* 12 yaşına geldiğinde, yaz döneminde amcasıyla birlikte ticaret için Şam’a gitmesi. (M. 583)

* Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yirmi yaşında olduğu sırada Kureyş’le Kaysi Aylan kabileleri arasında Ficar savaşının ortaya çıkması.

* Yine 20 yaşında olduğu sırada, mazlumlara yardım amacıyla hılfu’l-fudul anlaşmasının gerçekleştirilmesi.

M. 595

* 25 yaşındayken Huveylid’in kızı Hatice’nin ticaret mallarıyla Şam’a gitmesi.

* Aynı yıl, Hz. Hatice (r.anha)’yla evlenmesi.

M. 606

* 35 yaşında olduğu sırada, yıkılmak üzere olan Ka’be’nin onarılması. Bu onarım sırasında Haceru’l-Esved Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından yerine yerleştirilmiştir.

M. 610-613

* Hira mağarasında ibadete çekilmesi.

* 40 yaşında olduğu sırada kendisine vahiy gelmesi ve peygamberlikle görevlendirilmesi. (M. 610, Ramazan ayı)

* Üç yıl süreyle dine davetin gizli tutulması.

M. 613-616

* Açıktan davetin başlaması. (M. 613)

* Müslümanlar üzerinde şiddet ve baskının başlaması.

* İlk Müslümanların büyük bir kısmının Habeşistan’a hicret etmesi. (I.Habeşistan hicreti) (M. 615)

* Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.)’in Müslüman olması. (M. 616)

M. 617

* Müslümanların ikinci kez Habeşistan’a hicret etmeleri.

* Müslümanların ekonomik ablukaya alınması için bir belge yazılması, bu belgenin Ka’be’nin duvarına asılması ve yürürlüğe konması. Bu abluka M. 617’de başlamış ve üç yıl sürmüştür.

M. 619

* Ekonomik ablukanın kaldırılması.

* Ebu Tâlib’in ölümü.

* Hz. Hatice (r. anha)’nın vefatı. (Bu iki ölüm olayının gerçekleştiği M. 619 yılı hüzün yılı olarak adlandırılmıştır.)

* Hac döneminde Yesrib (Medine)’deki Hazrec kabilesine mensup altı kişilik bir

hac kafilesinin Müslüman olması.

M. 620

* Resulüllah (s.a.s.)’ın davet için Mekke yakınındaki Taif’e gidip dönmesi. Taif halkı Resulüllah (s.a.s.)’ın davetine ilgi göstermemiş ve onu çocuklarına taşlatmışlardır.

* Yesrib’deki Evs ve Hazrec kabilelerinden 12 kişinin Müslüman olması.

* Birinci Akabe bey’atı.

M. 621

* İsrâ ve Mirac mucizesinin gerçekleşmesi ve Mirac esnasında beş vakit namazın farz kılınması.

* İkinci Akabe bey’atı. Bu bey’atte Evs ve Hazrec kabilelerinden 73 erkek ve 2 hanım bulunmuştur.

* Müslümanların çoğunluğunun Medine’ye hicret etmesi.

H. 1 M. 622

* Resulüllah (s.a.s.)’ın Medine’ye hicreti.

* İlk Cuma namazının kılınması.

* Mescidi Nebevi’nin inşası.

* Ezanın uygulamaya konması.

* Mekke’den gelen Müslümanlarla (muhacirlerle) Medineli Müslümanların (ensârın) birbirleriyle kardeşleştirilmesi.

H. 2 M. 623-624

* Fakirlerin barındırılması için Mescidi Nebevi’nin önüne suffe (teras) yapılması.

* Kureyş kervanına askeri taarruz.

* Müşriklerin Medine otlaklarına saldırarak bazı hayvanları gasbetmelerine karşı gerçekleştirilen Safevân gazvesi.

M. 624

* Kıblenin Kudüs’teki Mescidi Aksa tarafından Ka’be tarafına çevrilmesi.

* Ramazan orucunun farz kılınması.

* İslâm’da ilk savaş olan Büyük Bedir savaşı. (Bu savaşta Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdir.)

* Zekâtın farz kılınması ve fitrenin emredilmesi.

* Resulüllah (s.a.s.)’ın kızı Hz. Fatıma (r.a.)’nın Hz. Ali (r.a.)’yle evlenmesi.

* İlk Kurban bayramı namazının kılınması.

H. 3 M. 624-625

* Müşriklerin Medine’ye saldıracaklarına dair bir haber alınması üzerine gerçekleştirilen Gatafan gazvesi. Bu gazve Resulüllah (s.a.s.)’ın Uhud’dan önce kumanda ettiği en büyük gazvedir.

* Kureyş’le karşı karşıya gelmek üzere gerçekleştirilen Bahran gazvesi. Bu, aynı zamanda büyük bir savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.

* Karde seriyyesi. Bu seriyye Müslümanların Uhud’dan önce gerçekleştirdikleri en büyük savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.

* Hz. Osman (r.a.)’ın Peygamberimizin kızı Ümmü Külsüm (r.anhâ)’yla evlenmesi.

* Hz. Hasan (r.a.)’ın dünyaya gelmesi.

M. 625

* Resulüllah (s.a.s.)’ın Hz. Ömer (r.a.)’in kızı Hafsa (r.anhâ)’yla evlenmesi.

* Uhud savaşı. Bu savaşta Müslümanlardan Hz. Hamza (r.a.)’nın da içinde olduğu yetmiş kişi şehid olmuştur.

* Uhud savaşının yaralarının sarılması ve Müslümanlara moral kazandırılması amacına yönelik Hamrau’l-Esed seferi.

H. 4 M. 625-626

* Arap kabilelerine davet için gönderilen on Müslümanın şehid edildiği er-Reci faciası.

* Bazı Arap kabilelerinin isteği üzerine, dini öğretmek üzere gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edildiği Bi’ru Maune faciası. Resulüllah (s.a.s.) bu olaydan sonra bir ay süreyle, söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılması için sabah namazlarında kunut duası okudu.

M. 626

* Müslümanlarla aralarındaki anlaşmaya uymayarak Resulüllah (s.a.s.)’ı öldürmek için tuzak kuran Beni Nadir yahudilerinin sürgün edilmesi.

* İçki ve kumarın haram kılınması.

* Zâtu’r-Rikâ gazvesi. Korku (havf) namazı bu gazvede teşri edilmiş ve ilk olarak bu gazvede kılınmıştır.

* Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından Hz. Zeyneb bintu Huzeyme (r.anhâ)’nın vefatı. Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından sadece Hz. Hatice ve Hz. Zeyneb onun sağlığında vefat etmiştir

* Hz. Hüseyin (r.a.)’in dünyaya gelmesi.

H. 5 M. 626-627

* Suriye civarında toplanan eşkiya çetelerinin dağıtılması amacıyla gerçekleştirilen Dumetu’l-Cendel gazvesi.

* Medine’ye saldırmaya hazırlanan Mustalik oğullarının susturulması amacına yönelik Beni Mustalik gazvesinin gerçekleştirilmesi. Bu gazveden dönülürken Hz. Aişe (r.anhâ)’ya iftira atılmıştır (İfk olayı).

M. 627

* Haccın farz kılınması.

* Hendek savaşı. Bu savaşta müşrikler Medine’yi kuşatmış, onlara karşı bir savunma tedbiri olarak şehrin etrafına hendek kazılmış, müşrikler de kuşatmayı günlerce sürdürmelerine rağmen umduklarını elde edememiş ve geri dönmek zorunda kalmışlardır.

* Hendek savaşında ihanet eden Kurayza oğulları yahudilerinin büyük erkeklerinin öldürüldüğü, kadınlarının ve çocuklarının da esir edildiği Beni Kurayza gazvesi.

H. 6 M.627-628

* Bi’ru Maune’de Müslüman davetçileri pusuya düşürerek öldüren Lihyan oğullarının cezalandırıldığı Beni Lihyan gazvesi.

* Resulüllah (s.a.s.)’ın develerinin yağmalanması ve çobanının şehid edilmesi olayı ve buna karşılık bazı bölgelere seriyyeler gönderilmesi.

* İslâm’a davet için bazı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar gönderilmesi.

M. 628

* Resulüllah (s.a.s.)’ın kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkması.

* Rıdvan bey’atı. Bu olayda Müslümanlar, Hudeybiye’deki yeşil bir semure ağacının altında ya Mekke fethedilinceye ya da Allah yolunda şehid edilinceye kadar cihad etmek üzere Resulüllah (s.a.s.)’a bey’at etmişlerdir.

* Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında, görünüşte Müslümanların aleyhine sanılan ancak onlara büyük fetihlerin kapılarını açan Hudeybiye anlaşmasının imzalanması.

H.7 M.628-629

* Yine bazı devlet başkanlarına İslâm’a davet mektupları ve elçiler gönderilmesi.

* Medine’ye saldırıda bulunmaya hazırlanan Hayber yahudilerinin bunu yapmalarına fırsat vermemek için gerçekleştirilen Hayber gazvesi ve Hayber’in fethi. Bu fetihten sonra yahudiler Hayber dışına sürgün edilmişlerdir.

* Daha önce Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanlardan orada kalanların Medine’ye dönmeleri.

* Medine’ye saldırıya hazırlanan Vadi’l-Kurra, Fedek ve Teymâ yahudilerine karşı gerçekleştirilen Vâdi’l-Kurrâ gazvesi.

M. 629

* Umre ziyareti.

H. 8 M.629-630

* Amr ibnu’l-As ve Hâlid ibnu’l-Velid’in Müslüman olması.

* Resulüllah (s.a.s.)’ın elçisini öldüren rumlara karşı gerçekleştirilen Mute seferi.

M. 630

* Mekke’nin fethi.

* Müslümanlara saldırmak üzere toplanan Hemazin kabilelerine ve onlara yardım eden Sakif kabilesine karşı gerçekleştirilen Huneyn gazvesi.

* Resulüllah (s.a.s.)’ın Ci’rane’den ihrama girerek umre yapması.

H. 9 M. 630-631

* Resulüllah (s.a.s.)’ın Müslüman bölgelerine valiler ve zekât tahsil memurları göndermesi.

* Tebük gazvesi. Bu, Bizans devletine Suriye topraklarında verilen bir derstir.

* Tebük seferine katılmak istemeyen münâfıkların Mescidi Dırar olarak bilinen bir mescid yapmaları ve orada toplanmaları. Bu mescid daha sonra Resulüllah (s.a.s.) tarafından yıktırılmıştır.

* Sulh ve sükun dönemi. Bu dönemde çeşitli kabilelerden Medine’ye hey’etler gelerek Müslüman olduklarını bildirmiş, mukabilinde bu kabilelere davetçiler ve öğreticiler gönderilmiştir. Bu gelişmelerin yaşandığı yıl Senetu’l-Vufud

(Hey’etler Yılı) olarak adlandırılmıştır.

M. 631

* Müslümanların, Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in emirliğinde (yönetiminde) hacc yapmaları.

* İslâm’ın bütün Arap Yarımadası’na yayılması.

H. 10 M. 631-632

* İslâm’ın yayıldığı yeni bölgelere de valiler ve zekât tahsil memurları gönderilmesi.

* Veda haccı. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın ilk ve son haccıdır. Bu hacda yaklaşık yüz bin kişiye hitaben Veda hutbesini okumuştur.

H. 11 M. 632

* Beni Nahle heyetinin gelmesi. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın sağlığında Müslüman olduklarını bildirmek üzere gelen son heyettir.

* Resulüllah (s.a.s.)’ın ani bir şekilde Baki kabristanını ziyaret etmesi, orada medfun olan Müslümanları selâmlaması ve şehitler için dua etmesi.

* Usâme ibnu Zeyd (r.a.) komutasında bir ordunun Filistin’e gönderilmesi.

* Resulüllah (s.a.s.)’ın hastalanması ve ardından, H. 13 Rebi’u’l-evvel 11, M. 8 Haziran 632 tarihinde Pazartesi günü vefat ederek Makâmı Mahmud’a yükselmesi.

Allah’ın salâtı ve selâmı onun ve tüm âlinin, ashabının üzerine olsun.

Resulüllah (s.a.s.)’ın Aile Çizelgesi

Sıra
Hanımları
Evlenme
Evlendiği tarih
Vefat Tarihi
Vefat

Adı
Yaşı
Hicri
Mîlâdi
Hicri
Mîlâdi
Yaşı

1
Hatice binti Huveylid
40

595

619
65

2
Sevde binti Zem’a
52

620
54
674
105

3
Aişe bintu Ebi Bekir
9
2
623
57
676
66

4
Hafsa binti Ömer
20
3
625
45
665
60

5
Zeyneb binti Huzeyme
30
3
625
4
625
30

6
Ümmü Seleme
29
4
626
61
679
84

7
Zeyneb binti Cahş
38
5
627
20
671
53

8
Cuveyriye binti Hâris
20
5
627
50
670
65

9
Ümmü Habibe
38
7
628
44
664
73

10
Safiyye binti Huyey
17
7
628
50
662
51

11
Meymune binti Hâris
24
7
629
51
671
66

12
Mâriye el-Kıbtiyye

8
628
16
637

Resulüllah (s.a.s.)’ın Çocukları

Sıra
KIZ
Doğumu
Vefatı
Vefat
Çocukları

Çocukları
Hicri
Mîlâdi
Hicri
Mîlâdi
Yaşı

1
Zeyneb

600
8
629
30
Ümâme, Ali

2
Rukiyye

602
2
624
22
Abdullah

3
Ümmü Gülsüm

604
9
630
26
Çocuğu olmadı.

4
Fatıma

606
11
632
26
Hasan, Hüseyin

ERKEK Çocukları
Zeyneb, Ümmü Külsüm

1
Kasım

614

618
4

2
Abdullah

618

619
1

3
İbrahim
8
630
10
631
1,5

RESULÜLLAH (S.A.S.)’IN VEFAT ETMEDEN ÖNCE İRAD ETTİĞİ SON HUTBESİ

Allah’a hamd ve senâdan sonra şöyle dedi:

Ey insanlar !

Ateş alevlendi ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler ortaya çıkıp insanlara yöneldi. Allah’a yemin ederim ki, ben Kur’an’ın helal kıldıklarının dışında size bir şey helal kılmadım. Kur’an’ın haram kıldıklarının dışında size bir şeyi haram da kılmadım.

Ey insanlar !

Peygamberinizin ölümünden korktuğunuzu haber aldım. Benden önce kendilerine vahiy gönderilenlerden hiçbiri ebedi kalmış mı ki, ben de aranızda ebedi kalayım? Haberiniz olsun ki ben Rabbime kavuşuyorum. Siz de bana

kavuşacaksınız. İlk hicret edenlere iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Muhacirlere de birbirlerine iyi davranmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur: Asra yemin olsun ki, gerçekten insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.ö Bütün işler Allah’ın izniyle olmaktadır. Bir işin ağır yürümesi sizi aceleciliğe yöneltmesin. Çünkü Allah bir insanın acele etmesiyle acele etmez. Kim Allah’a karşı üstün çıkmaya kalkışırsa Allah onu zelil eder. Kim de Allah’ı kandırmaya kalkışırsa Allah onun planını boşa çıkarır. Yeryüzünde fesad çıkarıp akrabalık bağlarını koparabilir misiniz ? Ensar’a da iyi davranmanızı tavsiye ederim. O ensâr ki, sizden önce yurt hazırladılar. Onlara iyilik yapın. Onlar meyvelerini sizinle bölüşmediler mi? Evlerini size açmadılar mı? Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde sizi kendi nefislerine tercih etmediler mi? Dikkat edin iki kişi arasında hükmedecek olan kişi iyilik yapanın iyiliğini kabul etsin ve yanlış yapanı affetsin. Sakın birini diğerine tercih etmeyin. Haberiniz olsun ki, sizden önce öleceğim ve siz bana kavuşacaksınız. Bilesiniz ki sizinle buluşma yerimiz Havz’ın başıdır. Dikkat edin, sizden kim yarın bana kavuşmak

istiyorsa elini ve dilini Allah’ın yasaklarından sakındırsın. Gerektiği yerlerin dışında onları tutsun.

Ey insanlar !

Muhakkak ki günâhlar nimetleri değiştirir. İnsanlar iyi olduklarında yöneticileri de onlara iyi davranır. İnsanlar kötü olduklarında ise yöneticileri onlara kötü davranır. Hayatım da sizin için hayırlıdır ölümüm de!

***

Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Eğer o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerine geriye mi döneceksiniz? Kim ökçelerinin üzerine geriye dönerse Allah’a bir zarar dokunduramaz. Allah şükredenlerin karşılıklarını verecektir.Al-i İmran, 3/144

Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kimler iman eder de durumlarını düzeltirlerse onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. En’am, 6/48

De ki: Allah’a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. Al-i İmran, 3/32

Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu içerisinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.Nisâ, 4/13

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve amellerinizi geçersiz kılmayın. Muhammed, 47/33

Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.Fetih, 48/8

De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Sadece bana vahy olunana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.

Ahkaf, 46/9

hz-muhammed.net

2 responses to “Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hayatı Kronolojik Cetvel

 1. Çok faydalı bilgiler vermişsiniz , teşekkürler

 2. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hayatı Kronolojik Cetvel
  Mart 24, 2007 yazan: MimNun

  M. 571-574

  * Abdullah oğlu Muhammed (s.a.s.)’in doğumu. (12 Rebi’u’l-evvel, 20 Nisan 571)

  * Dört yaşına kadar süt annesi Halime ile öz annesi Amine arasında gidip gelmesi.

  * Göğüs yarma olayının gerçekleşmesi.

  M. 575-576

  * İki yıl annesiyle birlikte kalması.

  * Annesiyle birlikte Yesrib (Medine)’deki dayılarının yanına gitmesi.

  * Yesrib (Medine) dönüşünde annesinin Ebvâ’da otuz yaşındayken vefat etmesi ve oraya defin edilmesi. Hz. Muhammed s.a.s. o zaman altı yaşındaydı. (M. 576)

  M. 577-578

  * İki yıl dedesi Abdulmuttalib’in himayesinde kalması.

  * Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sekiz yaşında olduğu sırada dedesi Abdulmuttalib’in ölmesi. (M. 57

  M. 578-592

  * Amcası Ebu Talib’in himayesine girmesi.

  * 10-12 yaşlarında olduğu yıllarda Mekke kırlarında çobanlık yapması.

  * 12 yaşına geldiğinde, yaz döneminde amcasıyla birlikte ticaret için Şam’a gitmesi. (M. 583)

  * Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yirmi yaşında olduğu sırada Kureyş’le Kaysi Aylan kabileleri arasında Ficar savaşının ortaya çıkması.

  * Yine 20 yaşında olduğu sırada, mazlumlara yardım amacıyla hılfu’l-fudul anlaşmasının gerçekleştirilmesi.

  M. 595

  * 25 yaşındayken Huveylid’in kızı Hatice’nin ticaret mallarıyla Şam’a gitmesi.

  * Aynı yıl, Hz. Hatice (r.anha)’yla evlenmesi.

  M. 606

  * 35 yaşında olduğu sırada, yıkılmak üzere olan Ka’be’nin onarılması. Bu onarım sırasında Haceru’l-Esved Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından yerine yerleştirilmiştir.

  M. 610-613

  * Hira mağarasında ibadete çekilmesi.

  * 40 yaşında olduğu sırada kendisine vahiy gelmesi ve peygamberlikle görevlendirilmesi. (M. 610, Ramazan ayı)

  * Üç yıl süreyle dine davetin gizli tutulması.

  M. 613-616

  * Açıktan davetin başlaması. (M. 613)

  * Müslümanlar üzerinde şiddet ve baskının başlaması.

  * İlk Müslümanların büyük bir kısmının Habeşistan’a hicret etmesi. (I.Habeşistan hicreti) (M. 615)

  * Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.)’in Müslüman olması. (M. 616)

  M. 617

  * Müslümanların ikinci kez Habeşistan’a hicret etmeleri.

  * Müslümanların ekonomik ablukaya alınması için bir belge yazılması, bu belgenin Ka’be’nin duvarına asılması ve yürürlüğe konması. Bu abluka M. 617′de başlamış ve üç yıl sürmüştür.

  M. 619

  * Ekonomik ablukanın kaldırılması.

  * Ebu Tâlib’in ölümü.

  * Hz. Hatice (r. anha)’nın vefatı. (Bu iki ölüm olayının gerçekleştiği M. 619 yılı hüzün yılı olarak adlandırılmıştır.)

  * Hac döneminde Yesrib (Medine)’deki Hazrec kabilesine mensup altı kişilik bir

  hac kafilesinin Müslüman olması.

  M. 620

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın davet için Mekke yakınındaki Taif’e gidip dönmesi. Taif halkı Resulüllah (s.a.s.)’ın davetine ilgi göstermemiş ve onu çocuklarına taşlatmışlardır.

  * Yesrib’deki Evs ve Hazrec kabilelerinden 12 kişinin Müslüman olması.

  * Birinci Akabe bey’atı.

  M. 621

  * İsrâ ve Mirac mucizesinin gerçekleşmesi ve Mirac esnasında beş vakit namazın farz kılınması.

  * İkinci Akabe bey’atı. Bu bey’atte Evs ve Hazrec kabilelerinden 73 erkek ve 2 hanım bulunmuştur.

  * Müslümanların çoğunluğunun Medine’ye hicret etmesi.

  H. 1 M. 622

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın Medine’ye hicreti.

  * İlk Cuma namazının kılınması.

  * Mescidi Nebevi’nin inşası.

  * Ezanın uygulamaya konması.

  * Mekke’den gelen Müslümanlarla (muhacirlerle) Medineli Müslümanların (ensârın) birbirleriyle kardeşleştirilmesi.

  H. 2 M. 623-624

  * Fakirlerin barındırılması için Mescidi Nebevi’nin önüne suffe (teras) yapılması.

  * Kureyş kervanına askeri taarruz.

  * Müşriklerin Medine otlaklarına saldırarak bazı hayvanları gasbetmelerine karşı gerçekleştirilen Safevân gazvesi.

  M. 624

  * Kıblenin Kudüs’teki Mescidi Aksa tarafından Ka’be tarafına çevrilmesi.

  * Ramazan orucunun farz kılınması.

  * İslâm’da ilk savaş olan Büyük Bedir savaşı. (Bu savaşta Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdir.)

  * Zekâtın farz kılınması ve fitrenin emredilmesi.

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın kızı Hz. Fatıma (r.a.)’nın Hz. Ali (r.a.)’yle evlenmesi.

  * İlk Kurban bayramı namazının kılınması.

  H. 3 M. 624-625

  * Müşriklerin Medine’ye saldıracaklarına dair bir haber alınması üzerine gerçekleştirilen Gatafan gazvesi. Bu gazve Resulüllah (s.a.s.)’ın Uhud’dan önce kumanda ettiği en büyük gazvedir.

  * Kureyş’le karşı karşıya gelmek üzere gerçekleştirilen Bahran gazvesi. Bu, aynı zamanda büyük bir savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.

  * Karde seriyyesi. Bu seriyye Müslümanların Uhud’dan önce gerçekleştirdikleri en büyük savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.

  * Hz. Osman (r.a.)’ın Peygamberimizin kızı Ümmü Külsüm (r.anhâ)’yla evlenmesi.

  * Hz. Hasan (r.a.)’ın dünyaya gelmesi.

  M. 625

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın Hz. Ömer (r.a.)’in kızı Hafsa (r.anhâ)’yla evlenmesi.

  * Uhud savaşı. Bu savaşta Müslümanlardan Hz. Hamza (r.a.)’nın da içinde olduğu yetmiş kişi şehid olmuştur.

  * Uhud savaşının yaralarının sarılması ve Müslümanlara moral kazandırılması amacına yönelik Hamrau’l-Esed seferi.

  H. 4 M. 625-626

  * Arap kabilelerine davet için gönderilen on Müslümanın şehid edildiği er-Reci faciası.

  * Bazı Arap kabilelerinin isteği üzerine, dini öğretmek üzere gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edildiği Bi’ru Maune faciası. Resulüllah (s.a.s.) bu olaydan sonra bir ay süreyle, söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılması için sabah namazlarında kunut duası okudu.

  M. 626

  * Müslümanlarla aralarındaki anlaşmaya uymayarak Resulüllah (s.a.s.)’ı öldürmek için tuzak kuran Beni Nadir yahudilerinin sürgün edilmesi.

  * İçki ve kumarın haram kılınması.

  * Zâtu’r-Rikâ gazvesi. Korku (havf) namazı bu gazvede teşri edilmiş ve ilk olarak bu gazvede kılınmıştır.

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından Hz. Zeyneb bintu Huzeyme (r.anhâ)’nın vefatı. Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından sadece Hz. Hatice ve Hz. Zeyneb onun sağlığında vefat etmiştir

  * Hz. Hüseyin (r.a.)’in dünyaya gelmesi.

  H. 5 M. 626-627

  * Suriye civarında toplanan eşkiya çetelerinin dağıtılması amacıyla gerçekleştirilen Dumetu’l-Cendel gazvesi.

  * Medine’ye saldırmaya hazırlanan Mustalik oğullarının susturulması amacına yönelik Beni Mustalik gazvesinin gerçekleştirilmesi. Bu gazveden dönülürken Hz. Aişe (r.anhâ)’ya iftira atılmıştır (İfk olayı).

  M. 627

  * Haccın farz kılınması.

  * Hendek savaşı. Bu savaşta müşrikler Medine’yi kuşatmış, onlara karşı bir savunma tedbiri olarak şehrin etrafına hendek kazılmış, müşrikler de kuşatmayı günlerce sürdürmelerine rağmen umduklarını elde edememiş ve geri dönmek zorunda kalmışlardır.

  * Hendek savaşında ihanet eden Kurayza oğulları yahudilerinin büyük erkeklerinin öldürüldüğü, kadınlarının ve çocuklarının da esir edildiği Beni Kurayza gazvesi.

  H. 6 M.627-628

  * Bi’ru Maune’de Müslüman davetçileri pusuya düşürerek öldüren Lihyan oğullarının cezalandırıldığı Beni Lihyan gazvesi.

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın develerinin yağmalanması ve çobanının şehid edilmesi olayı ve buna karşılık bazı bölgelere seriyyeler gönderilmesi.

  * İslâm’a davet için bazı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar gönderilmesi.

  M. 628

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkması.

  * Rıdvan bey’atı. Bu olayda Müslümanlar, Hudeybiye’deki yeşil bir semure ağacının altında ya Mekke fethedilinceye ya da Allah yolunda şehid edilinceye kadar cihad etmek üzere Resulüllah (s.a.s.)’a bey’at etmişlerdir.

  * Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında, görünüşte Müslümanların aleyhine sanılan ancak onlara büyük fetihlerin kapılarını açan Hudeybiye anlaşmasının imzalanması.

  H.7 M.628-629

  * Yine bazı devlet başkanlarına İslâm’a davet mektupları ve elçiler gönderilmesi.

  * Medine’ye saldırıda bulunmaya hazırlanan Hayber yahudilerinin bunu yapmalarına fırsat vermemek için gerçekleştirilen Hayber gazvesi ve Hayber’in fethi. Bu fetihten sonra yahudiler Hayber dışına sürgün edilmişlerdir.

  * Daha önce Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanlardan orada kalanların Medine’ye dönmeleri.

  * Medine’ye saldırıya hazırlanan Vadi’l-Kurra, Fedek ve Teymâ yahudilerine karşı gerçekleştirilen Vâdi’l-Kurrâ gazvesi.

  M. 629

  * Umre ziyareti.

  H. 8 M.629-630

  * Amr ibnu’l-As ve Hâlid ibnu’l-Velid’in Müslüman olması.

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın elçisini öldüren rumlara karşı gerçekleştirilen Mute seferi.

  M. 630

  * Mekke’nin fethi.

  * Müslümanlara saldırmak üzere toplanan Hemazin kabilelerine ve onlara yardım eden Sakif kabilesine karşı gerçekleştirilen Huneyn gazvesi.

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın Ci’rane’den ihrama girerek umre yapması.

  H. 9 M. 630-631

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın Müslüman bölgelerine valiler ve zekât tahsil memurları göndermesi.

  * Tebük gazvesi. Bu, Bizans devletine Suriye topraklarında verilen bir derstir.

  * Tebük seferine katılmak istemeyen münâfıkların Mescidi Dırar olarak bilinen bir mescid yapmaları ve orada toplanmaları. Bu mescid daha sonra Resulüllah (s.a.s.) tarafından yıktırılmıştır.

  * Sulh ve sükun dönemi. Bu dönemde çeşitli kabilelerden Medine’ye hey’etler gelerek Müslüman olduklarını bildirmiş, mukabilinde bu kabilelere davetçiler ve öğreticiler gönderilmiştir. Bu gelişmelerin yaşandığı yıl Senetu’l-Vufud

  (Hey’etler Yılı) olarak adlandırılmıştır.

  M. 631

  * Müslümanların, Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in emirliğinde (yönetiminde) hacc yapmaları.

  * İslâm’ın bütün Arap Yarımadası’na yayılması.

  H. 10 M. 631-632

  * İslâm’ın yayıldığı yeni bölgelere de valiler ve zekât tahsil memurları gönderilmesi.

  * Veda haccı. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın ilk ve son haccıdır. Bu hacda yaklaşık yüz bin kişiye hitaben Veda hutbesini okumuştur.

  H. 11 M. 632

  * Beni Nahle heyetinin gelmesi. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın sağlığında Müslüman olduklarını bildirmek üzere gelen son heyettir.

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın ani bir şekilde Baki kabristanını ziyaret etmesi, orada medfun olan Müslümanları selâmlaması ve şehitler için dua etmesi.

  * Usâme ibnu Zeyd (r.a.) komutasında bir ordunun Filistin’e gönderilmesi.

  * Resulüllah (s.a.s.)’ın hastalanması ve ardından, H. 13 Rebi’u’l-evvel 11, M. 8 Haziran 632 tarihinde Pazartesi günü vefat ederek Makâmı Mahmud’a yükselmesi.

  Allah’ın salâtı ve selâmı onun ve tüm âlinin, ashabının üzerine olsun.

  Resulüllah (s.a.s.)’ın Aile Çizelgesi

  Sıra
  Hanımları
  Evlenme
  Evlendiği tarih
  Vefat Tarihi
  Vefat

  Adı
  Yaşı
  Hicri
  Mîlâdi
  Hicri
  Mîlâdi
  Yaşı

  1
  Hatice binti Huveylid
  40

  595

  619
  65

  2
  Sevde binti Zem’a
  52

  620
  54
  674
  105

  3
  Aişe bintu Ebi Bekir
  9
  2
  623
  57
  676
  66

  4
  Hafsa binti Ömer
  20
  3
  625
  45
  665
  60

  5
  Zeyneb binti Huzeyme
  30
  3
  625
  4
  625
  30

  6
  Ümmü Seleme
  29
  4
  626
  61
  679
  84

  7
  Zeyneb binti Cahş
  38
  5
  627
  20
  671
  53

  8
  Cuveyriye binti Hâris
  20
  5
  627
  50
  670
  65

  9
  Ümmü Habibe
  38
  7
  628
  44
  664
  73

  10
  Safiyye binti Huyey
  17
  7
  628
  50
  662
  51

  11
  Meymune binti Hâris
  24
  7
  629
  51
  671
  66

  12
  Mâriye el-Kıbtiyye

  8
  628
  16
  637

  Resulüllah (s.a.s.)’ın Çocukları

  Sıra
  KIZ
  Doğumu
  Vefatı
  Vefat
  Çocukları

  Çocukları
  Hicri
  Mîlâdi
  Hicri
  Mîlâdi
  Yaşı

  1
  Zeyneb

  600
  8
  629
  30
  Ümâme, Ali

  2
  Rukiyye

  602
  2
  624
  22
  Abdullah

  3
  Ümmü Gülsüm

  604
  9
  630
  26
  Çocuğu olmadı.

  4
  Fatıma

  606
  11
  632
  26
  Hasan, Hüseyin

  ERKEK Çocukları
  Zeyneb, Ümmü Külsüm

  1
  Kasım

  614

  618
  4

  2
  Abdullah

  618

  619
  1

  3
  İbrahim
  8
  630
  10
  631
  1,5

  RESULÜLLAH (S.A.S.)’IN VEFAT ETMEDEN ÖNCE İRAD ETTİĞİ SON HUTBESİ

  Allah’a hamd ve senâdan sonra şöyle dedi:

  Ey insanlar !

  Ateş alevlendi ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler ortaya çıkıp insanlara yöneldi. Allah’a yemin ederim ki, ben Kur’an’ın helal kıldıklarının dışında size bir şey helal kılmadım. Kur’an’ın haram kıldıklarının dışında size bir şeyi haram da kılmadım.

  Ey insanlar !

  Peygamberinizin ölümünden korktuğunuzu haber aldım. Benden önce kendilerine vahiy gönderilenlerden hiçbiri ebedi kalmış mı ki, ben de aranızda ebedi kalayım? Haberiniz olsun ki ben Rabbime kavuşuyorum. Siz de bana

  kavuşacaksınız. İlk hicret edenlere iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Muhacirlere de birbirlerine iyi davranmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurur: Asra yemin olsun ki, gerçekten insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.ö Bütün işler Allah’ın izniyle olmaktadır. Bir işin ağır yürümesi sizi aceleciliğe yöneltmesin. Çünkü Allah bir insanın acele etmesiyle acele etmez. Kim Allah’a karşı üstün çıkmaya kalkışırsa Allah onu zelil eder. Kim de Allah’ı kandırmaya kalkışırsa Allah onun planını boşa çıkarır. Yeryüzünde fesad çıkarıp akrabalık bağlarını koparabilir misiniz ? Ensar’a da iyi davranmanızı tavsiye ederim. O ensâr ki, sizden önce yurt hazırladılar. Onlara iyilik yapın. Onlar meyvelerini sizinle bölüşmediler mi? Evlerini size açmadılar mı? Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde sizi kendi nefislerine tercih etmediler mi? Dikkat edin iki kişi arasında hükmedecek olan kişi iyilik yapanın iyiliğini kabul etsin ve yanlış yapanı affetsin. Sakın birini diğerine tercih etmeyin. Haberiniz olsun ki, sizden önce öleceğim ve siz bana kavuşacaksınız. Bilesiniz ki sizinle buluşma yerimiz Havz’ın başıdır. Dikkat edin, sizden kim yarın bana kavuşmak

  istiyorsa elini ve dilini Allah’ın yasaklarından sakındırsın. Gerektiği yerlerin dışında onları tutsun.

  Ey insanlar !

  Muhakkak ki günâhlar nimetleri değiştirir. İnsanlar iyi olduklarında yöneticileri de onlara iyi davranır. İnsanlar kötü olduklarında ise yöneticileri onlara kötü davranır. Hayatım da sizin için hayırlıdır ölümüm de!

  ***

  Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Eğer o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerine geriye mi döneceksiniz? Kim ökçelerinin üzerine geriye dönerse Allah’a bir zarar dokunduramaz. Allah şükredenlerin karşılıklarını verecektir.Al-i İmran, 3/144

  Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kimler iman eder de durumlarını düzeltirlerse onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. En’am, 6/48

  De ki: Allah’a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez. Al-i İmran, 3/32

  Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu içerisinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.Nisâ, 4/13

  Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve amellerinizi geçersiz kılmayın. Muhammed, 47/33

  Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.Fetih, 48/8

  De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Sadece bana vahy olunana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.

  Ahkaf, 46/9

  hz-muhammed.net

  ategorisinde yayınlandı | Yorum yapılmamış

  Trackback URI | Yorumlar RSS

  Yorum Yapın
  İsim (gerekli)

  E-posta (yayınlanmayacak) (gerekli)

  İnternet sitesi

  Sayfalar
  MİM ve NUN’un anlamı – Bannerlerim
  zaman su gibi
  Mart 2007 M T W T F S S
  « Feb Apr »
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31

  ez-cümle…(üstaddan)
  tomurcuk açma derdinde olmayan ağaç, odundur. necip fazıl
  efkar-ı misafir
  saliha on burdah ilahisinin sözleri[mes…
  hüseyin on Peygamber Efendimize (sav) mek…
  mustafa on mustafa cihat’tan s…
  ebru on “Güllerin Efendisi…
  elif on kutlu doğum [mustafa cihat’ı…
  dilek on ders alınası sözler…
  dilek on ders alınası sözler…
  ali on yarışma
  risalet on Efendimizin (a.s.m.) Hayatıyl…
  tolga on tale-al bedru aleyna…ama…

  çokça göz gezdirilenler
  Efendimizin (a.s.m.) Hayatıyla İlgili Sorular
  güllere vurgunum
  “Güllerin Efendisi” ilahisi eşliğinde video
  Peygamber Efendimize (sav) mektup 1
  5. Türkçe olimpiyatı __ önden giden atlılar
  yetim kız [peygamberin gülleri]
  YENİ! ay yüzlüm [abdurrahman önül] [by mimnun.wordpress]
  O “VAV”
  istanbul’un fethi _ 1_2_3_4_5
  MİM ve NUN’un anlamı – Bannerlerim
  tavsiyelerim/takip ettiklerim
  barbunyam
  beloved of Allah
  dualar-zikirler
  dut ağacı
  girift
  imamhatip.com
  islam youtube
  islami düşünce fabrikası
  KAMER )
  kendimi buldum
  Kur’an oku
  Mihenk
  moralhaber
  O’nu seviyoruz
  ravza
  sene
  seyyahca
  simurg
  sinemüslim
  siyahnur
  sonpeygamber
  tubayolcu
  vakitsiz erken doğan kız çocuğu
  yakaza
  İVİDEO
  enva-i konular
  Kategori Seç 40 hadis (1) alimlerin hayatı (5) ayetler ve anlamları (2) ağzı dualılar’dan dualar (3) çanakkale zaferi (6) çocuklar için (10) örnek hayatlar (18) özlü sözler (6) üstadlardan (32) belgesel (2) bilgiler (58) dergi (1) dini (85) dua (16) dualar (5) duaları (3) dursun ali erzincanlı’dan (18) edebi (41) Efendimiz (s.a.v) ait özellikler (36) Efendimiz’e (s.a.v.) seslenişler (99) film (6) fotoğraflar (23) Fuzuli’den (2) gülümseten (1) haber (66) hikayeler (5) ilahi/ezgi sözleri (32) ilahiler (77) islami (65) istanbul’un fethi (2) KANDİL GECELERİ (2) karikatürler (3) kaset/cd (3) kitap (10) komik yazılar (1) Kur’aN-I Kerim (9) kutsal mekan (1) kıl beni ey namaz (7) mehmet akif’ten (5) mevlana’dan (2) mimnun’dan (34) namaz (1) nükteler (6) necip fazıldan (11) online müzik (10) resimler (13) resimlerim (11) sahabe hayatları (2) sami yusuf (5) sünnetleri (2) seçme hadisler (8) sezai karakoç’tan (5) sinema (4) siyer-i nebi (15) tanıtım (18) tarihten (1) tavsiye siteler (1) tefsir dersleri (1) Uncategorized (2) video (159) videolar (32) videolarım (2) yabancı sanatçılardan (23) yazı (13) yazılar (15) yazılarım (5) yüce kelam (7) yerli sanatçılar (34) şiir (35) şiirler (47) şiirlerim (17)
  özel alan
  Giriş yap
  Yazılar RSS
  Yorumlar RSS
  WordPress.org
  kadim-i mimnun
  Bir ay seçiniz Mayıs 2008 Ocak 2008 Ağustos 2007 Temmuz 2007 Haziran 2007 Mayıs 2007 Nisan 2007 Mart 2007 Şubat 2007 Ocak 2007
  WordPress.com’dan blog alın. | Tema: Mistylook by Sadish.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s